СКФО Во Владикавказе в ДТП пострадал пешеход СКФО В Ингушетии перевели работы немецких авторов по истории народа СКФО В Кабардино-Балкарии арестованы 10 подозреваемых в экстремизме человек СКФО В Чечне силовики задержали торговца оружием СКФО В Ставрополе завершился конкурс "Мистер и Мисс студенчество Ставрополья"

ЙАЗЪАЗАРА АХАБАР ХЪАРА ЙГАТІ

28.01.2019 232
ЙАЗЪАЗАРА АХАБАР ХЪАРА ЙГАТІ
ЙцІыхъвахауа азаман ауацІала Къарча-Черкес Республика апны айъазагІвчва ауыжвгІанчІви медицина ъамапсымаква гІадрысабапуата рахІа йбаргву аркъьараква дахІврала йакIвдыршитІ. Ареспубликала зыхьыз бергьльу ауролог КОЛНИЯЗОВ Бахтияр Максет йпа асабиква рызгІвадара дазгылата дынхауищтара сквш 22 цІитІ. Ауи зхІаль йахвиту, зуыс цІолата йыздыруа айъазагІв нцІрата йхчахьаз гьмачІым. Колниязов Бахтияр Каракалпакска АССР апны дйытІ. Йани йаби арыпхьагІвын. АчкІвын хвыц апхьарта данапхьуз азаман йгІашІарышвта амедицина йапщылу ауысква рахьыла азыгІальаматра ду гІайырбун. Аквтанай апхьарта дапхьаркІвауата Бахтияр Максет йпа йыквлагІвчва топ йанасуазгьи йара Квта Азияла зыхьыз бергьльыз йаба йахща айъазагІв-педиатрта дъанхуз ачымазагІвтара дцунта лынхаща дапшуан. Ауи азаман йгІашІарышвта дшайъазагІвхушыз тамамта йдыруан, дырра цІола уымазлара шатахъугьи абгата йгІайгвынгІвуан. Апхьарта дангІалга ачкІвын щарда дымхъвыцуата Ставрополь къральыгІва медицина академия дыцІалтІ йгьи дахІврала дапхьатІ. АъачІвагІагІв шІа йщаквгылра уыс апны Къарча-Черкесла зыхьыз бергьльу асаби хирург Хвби МхІамат йалацІара гьмачІым. Ауи аъачІвагІагІв шІа дгІайыдикІылын, йдыруаз гьйагъьайымщатІ. Асквш 2006 агІан Колниязов Бахтияр йынбжьагІв ахІба Хвби МхІамат йыргвышхварала йдырраква йрылархІарала специализациягьи дахъыстІ. Ауи уахьчІвала саби уролог ъазата йыхьыз гитІ. АйъазагІв дыздынхалуа ачымазагІвква зынгьи гватрадъа йыгьгІанижьуам, атшпсщара мшква рагІангьи телефонла раъаща гІаййырдыритІ. – Асабиква раъаща анагъьхара саргьи снашх рыцІа йлашарахитІ, сгІапсарагьи схъаштылхитІ, – йхІвитІ айъазагІв гвымчІва. Бахтияр Максет йпа йшихІвауала, дъанхауа ачымазагІвтара уыжвгІанчІви медицина ъамапсымала йадгалапІ, сквшыгІважва рапхъала ацкІыс уахьчІвала амлыкв щатагьи рыцІа тшарыбагъьатІ. Ауи йапшу аъаща абзирала рахІа йбаргву аркъьараквагьи дахІврала йакІвдыршитІ. Асаби клиника чымазагІвтара айъазагІв хъада лзаместитель ГІвкІьатІ Тамара йшылхІвауала, Бахтияр Максет йпа айъазара уысквагьи ахъвшара унашва ахъцІарагьи дахІврала йацйырцитІ. Адуней йгІаквылшІыцыз асабиква рызгІвадара ахъпшылра йапщылу ауысква йнардзата, йащтацауата йзырхъйауа ахъвшара аъачІвагІагІвчва акъыльаквшвара рызбжьата йацынхитІ. АйъазагІв гвымчІва зщапІы йгІаквйыргылхыз асабиква йрыуата щардагІвы уахьчІвала йапшым аъачІвагІаквала йынхитІ. Ауат рызгІвадара агъьхара ахъазла здырраквагьи зкъаругьи йырмайгьдзаз айъазагІв дгьырхъаштылуам, йызгІайлитІ, дырбалитІ. Черкесск город абзазагІв МалхІваз Агнесса лсаби гипосподия диагноз анйыздыргыл, зныкІ ахъазла лгвы кІахІатІ. УадыргІвана Бахтияр Максет йпа тшизыналырхатІ. АйъазагІв асаби дыркъьара шатахъыз анихІвагьи ъанквынракІ гІалыланацІатІ. Ахвыц йани йаби айъазагІв йъачІвагІа дшазъазу ахабар рдыруан, ага ауаса йаъазтынгьи, абаргвыраква зымгІва анагІвс агІан акІвпІ ргвы рыцІа йангІабзиха. Колниязов Бахтияр йъачІвагІа азъазара ахабар Къарча-Черкес Республикала йахъазымкІвагьи йбергьльыпІ. Ауи дъадзанхауа азаман ауацІала йыркъьаз хІхаквлагІвчва хвыцква йгьырхъазым, Лагъь КІавкІазла йаныргІалу анахьанат ареспубликаква рбзазагІвчвагьи йгьызным тшъадзагІайзынадырхаз. ЗымгІва рыхъазлагьи гврыхвара, чхІара гІазырбауа аъачІвагIагІв зымгІвагьи пІатІу йыквырцІитІ.
232 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный