Актуально Глава КЧР поручил усилить контроль за соблюдением установленных Роспотребнадзором мер эпидбезопасности на курортах СКФО Урожай 2021 года на Ставрополье под угрозой из-за недостатка влаги в почве СКФО 600 школ Дагестана находятся в плохом состоянии СКФО В Ингушетии начал свою работу антинаркотический форум с участием федеральных экспертов СКФО Пропускная способность аэропорта «Грозный» вырастет до 550 пассажиров в час

ЮРТЫМЫЗГА ТЫНЫШЛЫК ЭМ ТЕБЕНЛИК

26.08.2019 153
ЮРТЫМЫЗГА ТЫНЫШЛЫК ЭМ ТЕБЕНЛИК
Июнь айынынъ сонъгы онкуьнлигинде Черкесскте Карашай-Шеркеш юртынынъ халклары - нынъ биринши яс-явка этнокультуралык фестивали КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуни-кациялар эм баспа министерствосынынъ финанслык эм уйгыншылык демевлеви мен озды. Фестивальдинъ калыбында Х.Байрамукова атлы республикалык оькиметлик миллет библиотекасында «Миллетлер ара катнасларды ярастырувда ямагатшылык организациялардынъ орыны» тема бойынша тоьгерек стол озгарылды. Тоьгерек столдынъ куллыгында КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа министерствосынынъ специалистлери, ямагатш ылык биригуьвлердинъ эм яс-явка организацияларынынъ элшилери катнастылар. Олардынъ санында КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа министрининъ биринши орынбасары Ислам Хубиев, «Русь» ямагатшылык козгалысынынъ Карашай-Шеркеш регионлык президиумынынъ председатели Евгений Жедяев, «Къарачай алан халкъ» Карашай-Шеркеш регионлык ямагатшылык организациясынынъ председателининъ орынбасары Шагабан Тоторкулов, «Абаза» республикалык ямагатшылык организациясынынъ агзасы Щорс Чагов, «Адыгэ Хасэ» республикалык ямагатшылык козгалысынынъ председатели Али Асланов, «Ногай Эл» регионлык ногай миллет-маданият автономиясы ямагатшылык организациясынынъ председатели Валерий Казаков катнастылар. Тоьгерек столдынъ катнасувшыларына каратылган саламлав соьзи мен КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа бойынша министрининъ биринши орынбасары Ислам Хубиев соьйледи. Ол республика коьп миллетли регион болганы ман байланыста яшавшылар арасында аьр этностынъ маданият баалыкларына аявлы каравды яйылдырмага, миллетлер ара эм регионлар ара байланысларды болганынша кенъейтпеге керегин белгиледи. Соны ман биргесине КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа министрининъ биринши орынбасарынынъ айтувынша, властьтинъ, гражданлык обществодынъ институтларынынъ эм илмидинъ оьз ара бир-бирлерине себеплик этуьвлери де миллетлер ара катнаслар тармагында тийисли политикады кеплев эм бардырув уьшин маьнели шарт болады. «Т оьгерек столды нъ куллыгында озган оьмирдинъ 90-ншы йыллардагы белгили ислердинъ алды сы ды ралары нда болган аьдемлердинъ катнасувы айлак бек маьнели. Сизинъ зегенлигинъиз эм алган токтасларынъыз аркалы республикада тынышлык эм тебенлик сакланган. Сол сулыпты уьйренуьв эм келеектеги аркаларга беруьв айлак бек маьнели. Биз яшавшылардынъ эслерин артыгырак маьнели йоьнелислерге каратпага эм миллетлер ара, конфессиялар ара катнасларда принциплерди тутпага, шыдамлыкты коьрсетпеге ярдам этеек карасларды таппага суьемиз», - деди Ислам Хубиев. Коьтерилген тема бойынша ойлар ман боьлисуьвде ямагатшылык организациялардынъ етекшилери белсинли катнастылар. Айтпага, «Русь» Карашай-Ш еркеш регионлык ямагатшылык козгалысынынъ президиум ы ны нъ пред сед ател и Е вгений Жедяев, «Къарачай алан халкъ» Карашай-Шеркеш регионлык ямагатшылык организациясынынъ председателининъ орынбасары Шагабан Тоторкулов, «Абаза» республикалык ямагатшылык организациясынынъ агзасы Щорс Чагов, «Адыгэ Хасэ» республикалык ямагатшылык козгалысынынъ председатели Али Асланов, КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) депутаты Муратхан Михайлович, Ногай муниципал район администрациясынынъ биринши басшысы Магомед Санглибаев, «Ногай Эл» регионлык ногай миллет-маданият автономиясынынъ ямагатшылык организациясынынъ председатели Валерий Казаков эм оьзгелер соьйледилер. Олар республикадынъ халклары арасында миллетлер ара тынышлыкты эм келисуьвликти беркитуьв бойынша амалламалар тизбеси бойынша ойлары ман боьлистилер. Айтпага, соьйлегенлердинъ баьриси де туьрли миллет амалламаларында, болсын олар ортак республикалык яде айырым миллет организациясы ман юртлык оьлшемде уйгынланган амалламалар, регионнынъ миллетлерининъ элшилерининъ катнасувын аьжетсизлевдинъ маьнелигин белгиледилер. Ол республикада яшайтаган аьр халктынъ оьзгерислигин анъламага эм сыйламага, миллетлер ара катнасларды беркитпеге эм, энъ маьнелиси, республикада тынышлыкты эм тебенликти сакламага ийги себеп этеек. Сондай болып, бизим республикамызда яшайтаган халклардынъ ийги аьдетлеринде, оьмирлер бойы татымлыкта яшаган ата-бабаларымыздынъ коьриминде яс-явкады тербиялав соравлары акында да айырым соьз бардырылды. Сол ок куьн республикалык орталыгынынъ яшавшылары эм конаклары уьшин «Ясыл арал» маданият эм тыншаюв паркында «Ашамаз» халк биюв ансамблининъ катнасувы ман концерт программасы коьрсетилди. Ансамбльдинъ артистлери Караш ай-Ш еркеш юртынынъ аьдеттеги халк биювлери мен каравшылардынъ коьнъиллерин коьтердилер. Фестивальдинъ яс катнасувш ылары уьшин де кызыклы амаллама аьзирленген эди. Олар миллетлер ара катнасларга багысланган командалык квест ойынында республикады нъ халкларынынъ аьдетлери эм маданияты бойынша билимлерин коьрсеттилер. Онар аьдемнен туьзилген командалар бес станцияды оьтпеге эм аьр бирисинде айырым халк пан байланыслы борышларды толтырмага керек эдилер. Толтырылган аьр борыш уьшин баллар берилгенлер. Станцияларды оьтуьвдинъ тамамлары бойынша енъуьвши команда белгиленди. Фестиваль Кавказ халкларынынъ миллет асларынынъ выставка-дегустациясы ман тамамланды. Аьр кимге де республикадынъ халкларынынъ зияпетлерининъ даьмин тергевге амал берилген эди.
153 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный