Актуально Первый день голосования в Карачаево-Черкесии прошел без нарушений Актуально Член СПЧ РФ высоко оценил проведение выборов в Карачаево-Черкесии Актуально «Никогда нельзя пренебрегать правом выбора», - мэр Черкесска Алексей Баскаев СКФО Торговца поддельными водительскими удостоверениями задержали владикавказские полицейские СКФО В суд Кабардино-Балкарии передано дело о мошенничестве на 27 млн рублей

Ш А Й И Р Д И Н Ъ Ю Р Т Ы Н Д А И О Л Ы Г Ы С

20.03.2021 20
Ш А Й И Р Д И Н Ъ Ю Р Т Ы Н Д А И О Л Ы Г Ы С
Йырманшы увытта Ставрополь крайынынъ Кочубеевск районынынъ Карамурзай авылынынъ 17 номерли ортак билимлендируьв мектебинде Тувган тиллердинъ Халклар ара куьнине багысланган йолыгыс озды. Амалламада Балахон юртлык администрациясынынъ басшысы Татьяна Галушкина, Балахон юртынынъ 5 номерли мектебининъ басшысы Наталья Балачий, авыл мектебининъ басшысы Мурзият Аманакаева, мектеп окытувшылары эм окувшылары катнастылар. - Баалы дослар, буьгуьн бизге конакка балалар уьшин баспаланатаган «Маьметекей» журналынынъ бас редакторы-директоры, шайир Асан Найманов эм «Ногай Эл» регионлык миллет-культуралык автономиясынынъ агзасы Ахмед Казаков келгенлер. Белгилисинше, сол журналдынъ биринши бас редакторы абырайлы ердесимиз, РФ м аданияты ны нъ сыйлы аьрекетшиси, КЧР сыйлы журналисти, балалар шайири Аскербий Суюнович Киреев болган. Бу баспа амалы тувган тилимизди саклав мырат пан туьзилген, - деди йолыгысты аша келип Мурзият Асановна. - Бизим районымызда орыслардынъ, ногайлардынъ, татарлардынъ, шеркешлердинъ эм тагы да коьп миллетлердинъ элшилери яшайдылар. Аьр халктынъ да байлыгы тувган тили болады. Суьйткенде, биз тувган тилимизди сакламага эм сыйламага керекпиз. Сондай болып, оьз ха кымыздынъ тарихин де билмеге тийислимиз. Бизим мектепте бир кесек йыллар артта ногай тил ят-суьвретлев журналынынъ биринши бас редакторы-директоры Аскербий Киреевтинъ балаларга сымарланган ятлавларын яттан айтАмалламадан репортаж Черкесск каласынынъ яшавшысы : Тимур Аубекирович НАЙМАНОВ 20 мартта тувган куьнин белгилейди. Кутлы болсын етип келген ийгилик, Тувган куьн мен буьгуьн сени кутлаймыз. Узак оьмир, берк ден савлык эм наьсип Ак юректен сага буьгуьн йораймыз. Биз тилеймиз, йылларынъды санама, Юрегинънен яслык бир де таймасын. Берекетинъ кереленсин мынъ кере, Нурлы юзинъ дайым кувнап яйнасын. Хутовлар, Унаджевлер, Баисовлар, Сеитовлар, Зитляужевлер, Кумратовлар, Бекбулатовлар, Наймановлар, Ламшуковлар. Ш А Й И Р Д И Н Ъ Ю Р Т Ы Н Д А И О Л Ы Г Ы С дерислери озгарылатаган эдилер. Сонъалыкка федераллык тизбеге кирген китаплардынъ етиспевлигиннен тувган тилди окытув токтатылды. Ама алдыда бу маьселе шешилер эм бизим мектебимизде балалар яне оьз ана тиллерин уьйренип басларлар, деп сенемиз. Йыйылганларга каратылган сагынувларын Балахон юртлык администрациясынынъ басшысы Татьяна Галушкина айтты. - Кочубеевск районынынъ юртында буьгуьнге отыз сегиз миллеттинъ элшиси биртилликте эм татымлыкта яшайды. Аьр миллет оьзининъ ийги, куллыксуьер, коьримге тийисли аьдемлери мен бай, - деп беркитти Т. Галушкина. Мектептинъ басшысы Мурзият Аманакаевадынъ шалысувы ман йолыгыс тувган тилдинъ куванышлы байрамына айландырылды. Баслангыш класслардынъ окувш ылары «М аьметекей» республикалык адабитылар, «Казан эм баскалар» ятлавы бойынша кызыклы коьрсетуьв эттилер. - Аьр бир халк та оьз аьдетлери мен, тарихи мен, тувган тили мен бай. Ногай тилди билген аьдем азербайджан, татар, туьрк, уйгур, казах тиллерин де билеек. Мен оьзим Казахстанда Ходжа Ясави атлы институтында окыганман эм йогарда айткан тиллерди билемен. Соьлеги заманда атааналар репетиторларга акша тоьлеп, оьз балаларына тыс кыраллар тиллерин уьйретедилер. Солардынъ токсан сегиз проценти Англияга яде баска тыс кыралларга яшамага бараяк тувыллар. Сол себепли де тувган тилимизди уьйренмеге керек деп ойланаман, - деп белгиледи Ахмед Валериевич. Мектептинъ 6-8 классынынъ окувшылары, уьстилерине ногай миллет кийимлерин кийип, «Ак шалув» йыры ман ярасык бийидилер. Йолластырувшымыз Аскербий Киреевтинъ йиени Гульнара Кувашева (Киреева) шайирдинъ «Бакты» деген ятлавына язылган бир неше йырды кобыз тартып йырлап эситтирди. Буьгуьнлерде сосы мектепте савлайы кырк бес бала окыйды. Окувш ы лардынъ билимге ымтылыслыклары боьтен де кувандырады. Мектептинъ басшысы талаплы, халкына янавырувлы кыскаяклы Мурзият Аманакаевадынъ шалысувы ман эстелик музейи де туьзилген. Амалламадынъ барысында Карамурзай авылынынъ ортак билимлендируьв мектебининъ басшысы Мурзият Аманакаевады эм окытувшыларды ногай аьдетлерин, маданиятын саклавга эм оьрлендируьвге киргистетаган уьлислери уьшин «Маьметекей» журналымыздынъ редакциясынынъ Разылык хатлары ман савгаладык.
20 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный