Актуально Глава КЧР поручил усилить контроль за соблюдением установленных Роспотребнадзором мер эпидбезопасности на курортах СКФО Урожай 2021 года на Ставрополье под угрозой из-за недостатка влаги в почве СКФО 600 школ Дагестана находятся в плохом состоянии СКФО В Ингушетии начал свою работу антинаркотический форум с участием федеральных экспертов СКФО Пропускная способность аэропорта «Грозный» вырастет до 550 пассажиров в час

ЭНЪ ИЙГИ САГЫНУВЛАРДЫ - АНА-КЫСКАЯКЛЫЛАРГА

03.04.2020 97
ЭНЪ ИЙГИ САГЫНУВЛАРДЫ - АНА-КЫСКАЯКЛЫЛАРГА
Йы лды нъ аьлем ет ярасык, табиат уянып, шешекейлер буьрленип баслаган шагында, Кыскаяклылардынъ Халклар ара куьни белгиленеди. Сол куьнге багысланып, Черкессктинъ Маданият уьйинде байрам концерти озды. Залда республикадынъ баьри калаларыннан эм районларыннан кыскаяклылар элшиликлери йыйылган эдилер. Оларды хошламага коьп сыйлы конаклар келген эдилер. Кыскаяклыларга йылы кутлав соьзлерин КЧР Басшысы Рашид Темрезов айтты. «8 Март - кыскаяклыларга эс этуьвдинъ, савгалар беруьвдинъ, сыйлы соьзлерди каратувдынъ айырым йылы байрамы. Сиз бизге яшавды савгалайсынъыз, баьри кыйынлыкларда да, наьсипли куьнлерде бизи мен бирге барасынъыз. Эрлер мен тенъли болып, бирер йолда аьле артык белсинликти де коьрсетип, экономика эм савболынъыз, - деди КЧР Басшысы Рашид Темрезов. Республикадынъ Басшысы амалламага шакырылган Уллы Аталык кавгасынынъ ветеранларына, тыл кыйыншыларына эм концлагерьлердинъ ясына толмаган туткыншыларына Россия Президенти Владимир Путин токтастырган «1941-1945 йылдынъ Уллы Аталык кавгасында Енъуьвге 75 йыл» мерекели медальлерди, шешекейлер савгалады. Савгаланган кыскаяклылардынъ санында АдилХалк авылыннан тыл кыйыншысы Кенжехан Ибрагимовна Аубекижева да бар эди. Сыйлы бавырдасымыз кыйынлы кавга йылларында колхоз данъылларында ЭНЪ ИЙГИ САГЫНУВЛАРДЫ - АНА-КЫСКАЯКЛЫЛАРГА реди. «Буьгуьнги амаллаI а, а бизди бас ко н а клар эткенлери, бизге уьйкен эс эткенлери уьшин савболсынымды билдиремен. Биз коьрген кыйынлыкларды эш бирев де коьрмесин. Баьри аьдемлерге тынышлыкты, ийгиликлерди сагынаман», - деди Кенжехан Ибрагимовна. Торжестволы кесектен сонъ йыйылганларды яркын концерт программасы кувандырды. Аьр коьрсетуьв юреклерге баа болган аналарга, кыскаяклыларга каратылды. Концерт баьрисинде кувнак коьнъилди тувдырды, байрам сезимлерди оьстирди. Концерттен сонъ Енъуьв медальлерин алган конакларда байрам сыпыралардынъ тоьгерегинде республикадынъ басшылыгы ман айкаспага, сезимлери мен боьлиспеге амаллары болды. Байрамга келген кыскаяклылардынъ бирисине де эс этилмей калмады, олардынъ аьр кайсысы шешекейлер, кутлав открыткалар савгага социаллык тармакларында Карашай-Шеркеш Республикасынынъ эм Россия Федерациясынынъ оьрленуьвлерине номай косымынъызды киргистесинъиз. Биз сизинъ спортта, илмиде эм саниятта кеспилик етимислеринъизге сукланамыз! Уллы Аталык кавгасында Енъуьвдинъ Эстелик эм Данък йылында аьскершилик согысларда катнаскан аьскершилердинъ аналарынынъ эм кыскаяклылардынъ йигитликлерине сыйлавымды билдиремен. Сиз оьзинъиздинъ коьриминъиз бен, каныгыслыгынъыз бан, ян берклигинъиз бен бизди шынты эрлер болувга уьйреткенсинъиз. Савболынъыз, бу дуны яды яр ы к эм и й ги - лик и этип билуьвинъиз уьшин, сыйлы кыскаяклылар. Оьмирлер узагында сиз эрлерди уьйкен йигитликлерге эм санияттынъ дуныялык шыгармаларын болдырувга даьврендиресинъиз. Ама бир суьвретшидинъ де кол астыннан шыгып болмастай келбет - Аналардынъ аьлемет юзлери. Сизинъ куьлемсиреген коьзлеринъиз. Сизинъ йылы карасынъыз. Сизинъ арып билмейтаган колларынъыз. Энъ кереккен заманда тынышландырувшы соьзлеринъиз. Сизинъ балаларынъыз болув уьшин берилген наьсипке савболынъыз. Сизинъ суьювинъиз эм таьвесилмес юмсаклыгынъыз уьшин ис аьрекетин бардырган, оьзининъ ис йигитлиги мен Уллы Енъуьвди ювыклатувга косымын киргисткен. Кавгадан сонъгы йылларда да Кенжехан Ибрагимовна колхоз, совхоз данъылларында белсинли аьрекетлеген, секер шувылдырга карав беретаган кыскаяклылар звеносын басшылаган, уьй юргисткен, уьш кыз баласын оьстирген. Ясы уьйкен оьзининъ коьплеген савгаларынынъ тизбесине янъы мерекели медальдинъ косылувы уьшин разылыгын билдиалдылар. Кутлавларга биз де косыламыз. Сосындай сыйлавды, оьрметлевди кыскаяклылар тек байрам куьнде тувыл, аьр куьн сезгенлерин сагынамыз. Аьр уьйде онъайлык, куваныш, наьсип болсын.
97 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный