Актуально Сколько дыни можно съесть в день? Актуально Юные жители КЧР могут присоединиться к конкурсу стихов и песен о светофоре «Азбука Светофора» Актуально Заместитель прокурора КЧР Аслан Докшоков проведет личный прием жителей Карачаевского района Актуально Продолжается реконструкция светомузыкального фонтана перед мэрией Черкесска Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил с Днём металлурга работников и ветеранов металлургической промышленности

ЙИГИТЛИК МУТЫЛМАЯК

12.05.2022 164
ЙИГИТЛИК МУТЫЛМАЯК
ЙЛАВДЫ КОЬРСЕТИП Енъуьв куьнинде Караш ай-Ш еркеш Р еспубликасынынъ Басшысы Рашид Темрезов Черкессктинъ Енъуьв паркындагы Баьтирлер Аллеясында О ьмирлик Д ан ъ к Оты мемориалынынъ туьбине шешекейлер салды. Амалламада КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели Александр Иванов, республикадынъ Правительствосынынъ Председатели Мурат Аргунов, КЧР Басшысынынъ эм Правительствосынынъ Администрациясынынъ етекшиси Мурат Озов, РФ Федерация Советининъ сенаторлары Ахмат Салпагаров эм Крым Казаноков, СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшисининъ аппаратынынъ бас федераллык инспекторы Игорь Дральщиков, Правительстводынъ агзалары катнастылар. «Бу куьн 27 миллион совет аьдемлерининъ яшавларынынъ баасы ман табылган. Олар бизим келеектегимиз эм эркинлик уьшин янларын бергенлер! Баьтирлердинъ йигитлиги оьмирлерге юреклерде яшаяк! Совет аьскерш исине оьмирлик данък! Баалы ветеранлардынъ алдында басымызды тоьмен иемиз!» - деп язган оьзининъ официаллы телеграм-каналында Рашид Темрезов ЭСКЕРУЬВ МИТИНГИ 9 майда Карашай-Шеркеш ерининъ баьри юртларында Уллы Аталык кавгасында Енъуьвдинъ 77 йыллыгына багысланып, байрам амалламалары оздылар. Черкессктинъ орталык майданында озган торжестволы митингте Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов, власть органларынынъ элш илери, Уллы А т алы к кавгасы ны нъ ветеранлары, каладынъ яшавшылары эм конаклары катнастылар. А м а л л а м а д ы н ъ басында майданга «Енъуьв байрагынынъ» копиясын аькелдилер, Россиядынъ эм Карашай-Шеркеш ерининъ Оькиметлик гимнлери занъырадылар, оннан сонъ юртымыздынъ Басшысы йыйылганларды хошлады эм Енъуьв куьни мен кутлады. Амалламада к Чр Басшысынынъ эм республикадынъ яшавшыларынынъ атына кыралымыздынъ басшылыгыннан, СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшисиннен, сенаторлардан эм Оькиметлик думадынъ депутатларыннан келген кутлавлар окылып эситилдилер. Сонъ КЧР Басшысы Рашид Темрезов Уллы Аталык кавгасынынъ ветеранларына эм республикадынъ яшавшыларына соьзин каратты. «Карашай-Шеркеш ериннен Уллы Аталык кавгасында катнасканларга оьмирлик данък. Мынълаган ердеслеримиз фронтта, концлагерьлерде янларын бергенлер, Ленинград блокадасында авыр сынавларды оьткенлер. Оьз яшавларынынъ баасы ман тувдыкларга янъы яшавдынъ негизин савгалаган баьтирлерге оьмирлик эстелик! Олардынъ йигитликлери, эркликлери акында биз балаларымызга, йиенлеримизге хабарлаякпыз эм бир де мутпаякпыз!» - деди Рашид Темрезов. Митингтинъ катнасувшылары Уллы Аталык кавгасынынъ фронтларында янларын бергенлерди уьндемев такыйкасы ман эскердилер. Митингте КЧР Басшысы нацизм мен куьрести тек ата-бабаларымыз юргисткенлер тувыл, аьле соьлеги заманда да бардырылатаганы, аьскершилеримиз дуныяды кезуьвли кавыфлыктан коршалайтаганлары акында айтты. Ол Украинада айырым операцияда катнасатаган россиялык, сонынъ санында Караш ай-Ш ерликалык политехникалык колледжининъ 1 курсынынъ студенткасы, Черкессктинъ «Авангард» яс-явкады тербиялав Орталыгынынъ 1 номерли Постынынъ терб и я л а н у в ш ы с ы Д иа на Хужева соьйледи. Оьзининъ соьзинде ол Енъуьв куьни тек яс1 уьйкенлер уьшин тувыл, аьле яс оьспир уьшин де маьнели куьн экенин белгиледи. «Халкымыздынъ йигитлиги Элимиздинъ эркинлиги эм бойсынмаслыгы уьшин куьресте коьрим болады. Биз яшавымыз уьшин сизинъ алдынъызда борышлымыз эм атайларымыздынъ сыйына тийисли болар уьшин баьри затты этеекпиз», - деди Диана Хужева. Митингтинъ ызында парад озды. Юртымыздынъ куватлы туьзилислерининъ, право саклав органларынынъ, Росгвардиядынъ, аьскершилик кесеклерининъ, казаклардынъ, Яс-явка патриотлык О рталыгынынъ тербияланувшыларынынъ агзалары колонналар ман майданнан торжестволы марш пан оьттилер. Сонъ митингтинъ катнасувшылары, калашылар Баьтирлер А ллеясы нда Оьмирлик оттынъ эм Баьтирлердинъ эстеликлерининъ туьбине шешекейлер салдылар. Коьп йыллардан бери туьзилген аьдет пен келисте, биз, «Ногай давыкеш ериннен де, аьскершилерди демевлевин билдирди эм аман-эсен кайтканларын сагынды. «Биз Енъуьвдинъ баасын эм маьнесин анъламага эм тынышлы эм эркин яшавды савгалаган атайларымыздынъ йигитлиги мен оьктемсимеге керекпиз. Баалы бизим ясы уьйкенлеримиз, савболынъыз! Донбасста айырым операцияда катнасатаган аьскершилеримизге разылыгымызды билдиремиз! Уллы Енъуьвге данък!» - деп косты Рашид Темрезов. Митингте оьзининъ эскеруьвлери мен блокадалы Ленинградтынъ яшавшысы Николай Захаров боьлисти. Авыр шакты эсине туьсире келип, ол келеек аркаларга тынышлы яшавды сагынды. Яс-явка элшилерининъ атыннан митингте респубЙИГИТЛИК МУТЫЛМАЯК Байрам амалламаларыннан репортаж сы» газетасынынъ редакциясынынъ куллыкшылары, Совет Союзынынъ Баьтири Халмурза Кумуковтынъ эстелигин йоклаймыз эм онынъ йигитлигининъ сыйына шешекейлер саламыз. Ногай халкынынъ йигит Баьтирининъ эстелигининъ касына коьплеген ердеслеримиз, Х.Кумуковтынъ ювыклары йыйыладылар. Уллы Аталык кавгасында яшавынынъ баасы ман йигитликти коьрсеткен ердесимиздинъ аты эш мутылмаяк! ЭСТЕЛИК ЮРЕКЛЕРДЕ ЯШАЙДЫ 9 майда Карашай-Шеркеш ерининъ баьри калаларында эм районларында, эм аьле баьри яшарлык юртларында «Оьлимсиз полк» Савлайроссиялык акция озды. Бу амалламада баьриси 76 мынънан артык аьдем катнасты. КЧР Басшысы Рашид Темрезов республикадынъ яшавшылары ман бирге Ч еркесскте «О ьлим сиз полк» амалламасында катнасты. Ол оьзининъ иниси Теймураз Темрезов пан бирге оьз атайларынынъ - Уллы Аталык кавгасынынъ катнасувшылары Солтан-Хамит Хамзатович Темрезовтынъ эм Джагафар Ахматович Коркмазовтынъ каьртлерин колларына алган эдилер. Черкесскте сосы акцияда 20 мынънан артык яшавшысы эм республика орталыгынынъ конаклары катнастылар. Олар аьеллери мен эм коллективлери мен фашизмди енъген, эркин, тынышлы яшавды коршалаган енъуьвшилер-фронтшылар, кавгада катнаскан оьз аталарына эм атайларына сыйлавларын коьрсеттилер. «Оьлимсиз полктынъ» катнасувшылары Енъуьв паркында Баьтирлер Аллеясында «Оьмирлик Данък оты» мемориалынынъ эм Уллы Аталык кавгасында янларын берген аьскершилердинъ мемориал-эстелигининъ туьбине шешекейлер салдылар. ЕНЪУЬВ КУЬНИНДЕ АМАЛЛАМАЛАР Енъуьв куьнинде республика орталыгында коьплеген байрам амалламалары оздылар. Черкесскте «Ясыл арал» тыншаюв паркында «Солдат привалы» уйгынланган эди. Онда суьйгенлер уьшин аьскершилик ботка (каша) уьлестирилди. Амфитеатрда юртымыздынъ белгили оьнершилери кызыклы концерт программасы ман калашыларды эм конакларды кувандырдылар, каравшыларга кавга темасына художестволы фильмлер коьрсетилдилер. Кешки вакытта Ленин атлы майданда Уллы Аталык кавгасында Енъуьвдинъ 77 йы л л ы гы на багысланган байрам концерти уйгынланды. Онда кавга йылларынынъ, юртымызда яшайтаган халкларынынъ миллет тиллеринде йырлар занъырадылар. Майданга йыйылганларды КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели Александр Иванов хошлады, баьрисин уллы байрам ман кутлап, оьзининъ сагынувларын айтты. Байрам амалламаларын орталык майданда яр
164 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный