Актуально На территории Карачаево-Черкесии начался пожароопасный сезон Актуально Народный фронт вручил премию «Команда Путина» жителям Карачаево-Черкесии, оказывающим помощь участникам СВО Актуально В Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотеке состоялась встреча читателей с участником СВО СКФО В Дагестане прошла олимпиада по школьному краеведению Актуально Рашид Темрезов: Этот фестиваль, как и было задумано, станет для всех участников точкой роста, началом великих свершений на благо всего мира

Халкъ биригиуню байрамы

06.11.2017 584
Халкъ биригиуню байрамы

Ноябрны 4-де, бютеу республикача, Черкесск шахар да ариу джасалыб эди. Мында Правительствону, кърал органла бла учреждениелени алларына, майданла бла орамлагъа Халкъланы биригиулерини кюнюне махтау берген ариу плакатла тагъылыб эдиле. Адамла да байрам кюннгеча кийиниб  эдиле. Хар джерде джарыкъ макъамлы джырла бла тартыула эшитиле эдиле.

Аз айт, кёб айт Россияны адамлары, аланы ичинде Къарачай-Черкесияда джашагъанла къууанчларын эте биледиле. Аны алайлыгъын ол кюн республикан театрны аллында майданда къуралгъан байрам хал да  кёргюзе эди. Сагъат онеки бола, Къарачай-Черкесияны тюрлю-тюрлю джаш тёлю джамагъат организациялары бла активистлеринден    къуралгъан колонна узунлугъу 60 метр болгъан Россия Федерацияны Кърал байрагъын, аны кибик РФ-ны къурамына кирген субъектлени байракълары бла герблерини суратлары салыннган плакатланы майданны ортасына  кийиредиле, майданны да тюрлю-тюрлю миллет кийимле кийген колоннала толтурадыла. 
Президиумда - Къарачай-Черкесияны башчылары, федерал органладан, хоншу субъектледен келген къонакъла, регионну сыйлы адамлары. Россия Федерацияны Гимни согъулуб бошалгъанлай, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, къууанч митингни ачыб, къралны Президенти В. Путинни республикада джашагъанлагъа Халкъланы биригиулерини кюню бла байламлы джиберген алгъышлау телеграммасын окъуйду.  
Анда уа къралны башчысы: «Патриотизм, гражданлыкъ, Ата джуртну тарихин багъалатыу, аны джазыуу ючюн джууаблылыкъ кёб ёмюрлени узакълыкъларына бизни халкъыбызны бекден бек бирикдире келгендиле, сынауладан ётерге, уллу эмда кючлю кърал къураргъа себеблик этгендиле3
Бюгюн да ол тюрленмезлик шартла бла эмда иннет бла джашагъаныбыз бизни кючлюден кючлю эте, Россияны джетишимлерин къатлау бла байламлы башламчылыкъларыбызны толтурууда хорламлы бола барыргъа болушадыла. Сизге кёб ашхылыкъла теджейме», - деб джаза эди. 
Президентни ол джылы алгъышлаууна митингге къошулгъанла кючлю къол къагъыула бла тюбейдиле.
Темрезланы Рашид, Россия Федерацияны бёлюнмезлик кесеги болуб тургъан Къарачай-Черкес Республиканы джамагъаты кесини джурту бла да, Уллу Россия бла да ёхтемленнгенин разы болуб чертиб, ол мындан ары да аланы андан ары ёсдюрюуге тыйыншлы юлюш къошуб турлугъун айтды. Аны бюгюннгю экономика, социал джетишимлерини, мындан ары кёзюуде баджарыллыкъ ишлерини юслеринден айтды. 
Ол Къарачай-Черкесияны джамагъатын Халкъланы биригиулерини кюню бла Россия Федерацияны Правительствосуну Председатели Д. Медведев, РФ-ны Федерация Советини Председатели В. Матвиенко, Кърал Думаны Председатели В. Володин, РФ-ны Президентини Администрациясыны башчысы А. Вайно, РФ-ны Президентини Шимал Кавказда Толу эркинликли келечиси О. Белавенцев, федерал властланы органларыны, джорукъ сакълаучу къуралышларыны, къралны субъектлерини башчылары да алгъышлагъанларын билдирди. 
Къарачай-Черкес Респукбликаны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) атындан митингде КъЧР-ни депутаты Н. Власенко сёлешди. «Бизни къралыбыз  ненча кере къыйын сынаугъа тюшген эсе да, ол андан кесини  халкъыны бириге билиую бла ётгенди, азатлыгъы бла бойсунмауун да ол алай бириге билиуюню кючю бла къоруулагъанды. Бирикмеклик, келишмеклик, иш джюрютюу –  ма быладыла бюгюн да бизни Ата джуртубузну алгъа уруб барырына себеблик этерик шартла», - деди ол.   
Къазауатны, урунууну, Сауутлу Кючлени, джорукъ сакълаучу органланы ветеранларыны Къарачай-Черкес джамагъат организациясыны председатели Н. Такушинов, митингде сёлеше айтхандан: «Биз, Халкъланы биригиулерини кюнюн белгилей, кесибизни къралыбызны кетген заманын багъалатханыбызны, анга сый бергенибизни кёргюзебиз. Бу байрам бизни къралыбызны бойсунмауун сакълагъан буруннгуларыбыз ючюн ёхтемлениуню белгисиди. Аны себебли биз Ата джуртубузну кетген заманына сюймеклигибизни тёлюледен тёлюлеге бере барыргъа керекбиз».   
Къарачай-Черкесияны халкъ поэти Мамчуланы Дина оюм этгенден, кёб халкълы Россияны адамларыны биригиулерини тамалын аны миллетлерини акъылманлыкълары салгъандыла, салыб да турадыла.
«Бу кюн Россияны халкъыны душманны хорлагъаныны белгиси болгъаны бла бирге кючлеучюлени ууатыуну эмда Россияны къраллыгъын орнуна къайтарыуну юсю бла ол хорламны болдурургъа себеблик этген да белгиди. Уллу Ата джурт къазауатны заманында да, бюгюннгю Россияны къурауну заманында да  алай болгъанды, мындан ары да алай болуб турлукъду», - деди Дина.
«Ол биригиуню кючю бла, - деди республикан больницаны баш врачыны хирургия джаны бла заместители Б. Джантемиров, - биз, къыйын сынауланы онглаб, Ата джуртубузгъа баш кёлтюртгенбиз. Бюгюн бизни къралыбызны, багъалатыб, сыйын кёредиле. Биз айтханнга къулакъ саладыла. Алайды да, биз кесибизни бирикмеклигибизни кючюн, алгъа уруб барыуда Россияны халкъыны кючюн кёребиз, аны багъалатхан да этебиз».
Республиканы джаш тёлюсюню атындан «Сохталаны россиячы къозгъалыулары» деген джамагъат организацияны члени А. Кумратов сёлешди. 
«Биз – джаш тёлю, - деди ол, - кесибизни тарихибиз бла эмда буруннгуларыбызны джетишимлери бла ёхтемленебиз. Аланы андан ары ёсдюрюрге да, Къарачай-Черкесияда, аны кибик бютеу Россияда этилген иги затланы сакълагъанлай, аланы кёбейтирге тырмашханлай да турлукъбуз».
Митингден сора шахарны «Джашил айрымкан» деген паркында, Культура юйюнде концертле, къууанчха аталгъан тойла-оюнла болдула.
***  
Россияны Халкъларыны биригиулерини кюню Къарачай-Черкесияны шахарлары бла районларыны барында да белгиленди.
 
584 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный