Актуально В КЧР прошла конференция к 90-летию Юрия Калмыкова с участием делегации из Турции Актуально В столице КЧР подвели итоги и наградили отличившихся участников месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы Актуально Ярмарка вакансий для особенных соискателей прошла в КЧР Актуально В КЧР состоялся форум онкологов СКФО СКФО Ставропольские врачи удалили с головы пациента гигантскую опухоль

МОСКВАДА СТУДЕНТЛЕР МЕН ЙОЛЫГЫС

05.12.2018 381
МОСКВАДА СТУДЕНТЛЕР МЕН ЙОЛЫГЫС
23 ноябрьде КЧР Басшысы Рашид Темрезов Москва да Карашай-Шеркеш ю рт ы ннан кы ралы мы зды нъ бас каласы ны нъ йогары окув отанларында окыйтаган ст уд ен т л ер м ен кезуь в л и йол ы гы сы н озгарды. РФ Правительст восы ндагы Ф инансл ар у н и в е р с и т е т и - нинъ рект оры Михаил Э скиндаровт ы нъ ш акы рувы м ан йолы гы с ол б а с ш ы л а й т а г а н университ ет т е озды. З ал да К ар аш ай -Ш ер - кеш Республикасыннан эм Россияды нъ баска субъектлериннен 300-ге к> вы к студент эм кулл ы к эт ет аган яс-явка йыйылды. Йолыгыстынъ басында Михаил Эскиндаров йыйыл га н л а р га ка р а ты л га н соьзин айтты. Ол оьзининъ кишкей тувган Эли - Карашай-Шеркеш ери мен бир заманда да байланысын йоймаганын, аьр заманда да онынъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ етимислерине куванатаганын белгиледи эм студентлерге ийги окувды, оькиметке эм ямагатшылыкка пайдалы болувды сагынды. КЧР Басшысы ман йолыгыс уьш саьатке созылды, онынъ барысында 60- ка ювык сорав берилди. Биринши сорав Караш ай-Ш еркеш Республикасыннан ийги окыйтаган студентлерге стипендия акы нд а болды . Басш ы ойды макуллады эм сондай стипендияды окувда, илмиде, ямагатшылык аьрекетликте айырым баскаланатаган студентлерге беруьвдинъ йорыгын токтастырмага соьзин берди. «Б изде йогары окув отанларынынъ студентлери уьшин доьрт-бес стипендия токтастырылган. Озган йылда биз сондай стипендияларды орта билимлендируьв окув отанларынынъ студентлери эм окувшылар уьшин токтастырганмыз. Буьгуьн сондай токтас Москвада эм СанктПетербургта окыйтаганлар уьшин де алынса, дурыс болаяк, дел санайман, эм буьгуьн мен оны аламан», - дел белгиледи яс-явка ман йолыгыстынъ калыбында Рашид Темрезов. Б ерилген со р а в л а р - ды нъ бир неш еви юртымызда туристлик тармактынъ оьрленуьви эм республикадынъ туристрекреациялык ерлеринде инвестициялык проектлерди таралтувда катнасув уьш ин амаллар акында болды. Рашид Темрезов республикады нъ экономикалы к оьрленуьв министерствосына коьрсетилген ойларды тергемеге эм проектлер, бизнес уьшин оькиметлик демев, льготалар акында баьри билдируьвлерди этпеге тапшырды. Сондай болып М осквада окыйтаган студентлердинъ республ икад а практикал ары н оьтпеге ойлары КЧР Басшысында демевди таптылар. Коьп соравлар регионнынъ социал-экономикалык оьрленуьвине тийди. КЧР Басшысы промы ш ­ ленность, авыл-хозяйство та р м а кл а р ы н д а таралтылатаган проектлер, курылатаган социаллык, кулланувга беруьв аркалы спорт пан каьрлейтаган аьдемлердинъ саны сонъгы алты йылдынъ бойында уьш кереге оьскени акында хабарлады. Соны ман биргесине ийги спортшыларга эм тренерлерге демев этилетаганын билдирди. Я с -я в ка кы р а л д ы нъ я магатшы лык-пол итикалык яшавында болатаган затлар ман да кызыксынувын коьрсетти. Сол темага берилген соравларды нъ санында миллетлер ара негизинде туватаган провокациялык ислерге белги берм еге тилек те болды. « К а р а ш а й -Ш е р к е ш Республикасында ямагатш ылык-политикалык аьл тебенли. Сол затта, коьбинше, КЧРхалкларынынъ уьлиси уьйкен. Этникалык катылык акында соьз барса, Керуьв Кавказ республикаларынынъ юртында сол зат йок, дел санайман. Белгилисинше, аьлди тебенсизлендируьв айырым аьдемлердинъ оьз кызыксынувлары ман тувдырылады», - дел белгиледи у ь й ке н пр о е кт акы нд а да хабарлады . Басш ы - ды нъ ойы нш а, республикага пайдалы болмага суьйген эм билимлер эм сул ы п ю ги б о л га н аьдем конкурслы к негизинде проектте катнаспага эм оькиметлик, муниципал власть органларына яде производствога куллыкка алынувга амалы болаяк. Йолыгыстынъ ызында КЧР Басшысы, аьдеттегинш е, ийги окы йтаган студентлерге Разылык хатларды савгалады. « К ы зы кл ы х а б а р л а - сувда катнасканлардынъ баьрисине де савболсынымды айтам ан. Бизде аьеллерининъ де, республикадынъ да, кыралдынъ да сенимлерин аклаяк энъ ийги, акыллы эм зегенли яс-явкамыздынъ бар болувына энди де бир кере ыйнандым», - деп йолыгыстынъ тамамлары акында билдирди КЧР Басшысы Рашид Темрезов. К Ч Р Басш ы сы ны нъ эм Правит ельст восы - нынъ пресс-службасы. йолыгыстынъ калыбында регионнынъ Басшысы. Республикадынъ Басшысы КЧР Конституциясында бес субъект туьзуьвши халктынъ белгиленгени, ама ол регионда яшайтаган баьри халклар да субъект туьзуьвши болатаганын эске салды. «Карашай-Шеркеш юртында миллетлер ара яде конф ессиялар ара оьлшемде аьлди тебенсизлетпеге власть, право саклав органлары, кавыфсызландырув туьзилислери эм, биринши шеретте, яшавшылары, эш биревге де бермееклер», - деп белгиледи Рашид Темрезов. Рашид Темрезов республикада излев отрядларынынъ Савлайроссиялык слетын озгармага ойды дем евледи эм яс-я вкадынъ волонтерлар козгалысында катнасувларынынъ маьнелигин белгиледи. Сондай болып ол республикада ю вык арада басланаяк «Карашай-Шеркеш Республикасы ны нъ кадрлар резерви» янъы коммуналлык эм йол объектлери акында хабарлады. Рашид Темрезов республикада оьз аэропорты болмага керек деген ойды м акул л айтаганы н, ама, болса да, Кара денъизге автойолдынъ курылысына артыклыкты беретаганын билдирди. Ол йолдынъ маьнелиги эм кишкей эм орта бизнестинъ оьрленуьвине уьйкен себебин тийдиреегин айтты. Спорттынъ оьрленуьви акында соравга яваплай келип, Рашид Темрезов сонъгы йылларда республикада курылган коьплеген спорт объектлери, оларды
381 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный