Актуально В КЧР разработают дорожную карту по устранению аварийно-опасных участков на дорогах регионального и местного значения Актуально Глава КЧР Р. Темрезов назвал развитие системы детского здравоохранения приоритетным вопросом здравоохранения в регионе Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов поручил Правительству скоординировать работу мелких и средних овцеводческих хозяйств с крупными перерабатывающими компаниями Актуально Ученый-геоэколог из КЧР принял участие во втором образовательном заезде «Таврида.АРТ» Актуально Студенты инновационной программы Президентской академии (РАНХиГС) проходят практику в Карачаево-Черкесии  

«ЙЫРШІЫЙАРА ХІГВЫ ГІАЩТІНАХУА АНЦІРАЛА ЙХІЫЦЫЗЛУШТІ»

02.10.2017 622
«ЙЫРШІЫЙАРА ХІГВЫ ГІАЩТІНАХУА АНЦІРАЛА ЙХІЫЦЫЗЛУШТІ»

Абаза уысагІв бергь- льы, РФ-ла гІатгара змаз акультура анхагІвы, Къар- ча-Черкес Республика ауагІа рыгІвгІвы ЛагІвычв Джьамльадин дъабза- заз Черкесск город, Пер- вомайскIа урам, й-39- хауа атдзы апны йчва- хъабага гъвы гIахъыртІытІ. Ауи йазынархаз айз- зара йгІадгылтІ Черкесск город Дума адепутатква, «Алашара» адкІылара Чер- кесск городла ахъвшара аъачІвагІагІвчва, агІвгІвчва, апхьахьаква, ажвлара организацияква ргІащти- йыгІвчва, аъахІыльчва, аквтанай апхьартаква ра- рыпхьагІвчви апхьагІв- чви. Айззара акІвзыршуз Къарча-Черкес Респуб- ликала гІатгара зму ажур- налист ЧкІала Георгий ЛагІвычв Джьамльадин йбзазара мгІва йгьи йыр- шІыйара дрыквгІашІастІ. – СкытлагІв, ауысагІв ЛагІвычв Джьамльадин абаза литература ажанр- ква тшауацІдрыхрала, акультура апхъала йна- рыскІьарала уыс ду зыр- хъйаз агІвычІвгІвыс гвым- чІваква дрыуапІ. Ауи йара ршІыйара байа гІайтын- хаз йахъазымкІва, ана- хьанат йхаквлагІвчва руы- саква ратакІрагьи да- дынхалуан, йкъальам кни- гата 30 райхІа гІахъыцІтІ, урышв бызшвала йатакІу йуысаквагьи гьмачІым. «Алашара» адкІылара Чер- кесск городла ахъвшара атшазынархарала Чер- кесск город Дума аде- путатква Джьамльадин КІатІу йпа дъабзазаз ат- дзы абльын апны чвахъа- бага гъвы йзыгІахътІра- ла щаквыргылра нарахвтІ. УахьчІва араъа йгІадгы- лыз зымгІва рыхьызла Черкесск город Дума адепутатква хІшырзыра- зу гІалскІгІитІ – йхІватІ ЧкІала Георгий. Черкесск город Дума апредседатель йзаме- ститель ГІвашокъва Иналь ачвахъабага гъвы агІахътІ- рала ащаквыргылра зныз ашвъа ЛагІвычв Джьам- льадин йпа Нури йыйттІ. – Сара Джьамльадин КІатІу йпа аргваныта дыздыруан. Ауи зымгІва- гьи йыхІзацапшу хІкъраль – Россия йгьи дъагІадзын- гылыз, дъабзазаз Къар- ча-Черкес, дгІазлыцІыз абаза уагІахъа бзидздза йшибуз йуысква рпны йызнымкІва йгІайырбатІ. ДжьащахъвапІ Джьам- льадин КІатІу йпа быз- швала йапшым ауагІа- хъаква рахьыла нбжьа- гІвыгІарата, интернаци- онализмрата йгІайыр- буз. Ауи йыгІвуазгьи ан- йара щардаква рпны йхІвуз ажваквагьи йгвы йгІатыцІуан, йнашх ла- шарала зымгІвагьи ргвы гІащтІихырныс йылшун, – йгІаликІгІатІ ГІвашокъва Иналь. Ачвахъабага гъвы ап- рапса гІапырырхырныс йгІадрайгватІ ЛагІвычв Нури йгьи ауи йпа Рус- лан. Амитинг йгІадгылыз тшырзынайырхатІ ауагІа- хъа уысквала, ажвлара коммуникацияквала йгьи печатьла КЧР аминистр йкьангьашагІв Къвмыкъв Альберт. – Абаза уысагІв, апро- заик ЛагІвычв Джьамльа- дин ареспублика ауагІа- хъаква рмамыр ащтаны- къвара зкъару алазцІаз ахІбачва-уасаражвква дрыуапІ. Джьамльадин КІатІу йпа урышвла йа- такІу йуысаквала йубитІ йуагІахъа, й-Псадгьыл хвыц бзибарата йрызйы- маз. Ауи йапшу агІвычІв- гІвысква рбзирала ацри бызшваква йгьи ауагІа- хъа культура дахІврала тшауацІырхитІ. Джьам- льадин КІатІу йпа йгІа- дзынгылымта ага йбар- гвыз азаман йаквшваз- тынгьи, абзазара азгІа- шыкъра зынгьи йгьи- чвымдзтІ. Амамыр, ана- сып, абзира йыргІвоуыз ауысагІв йанакІвызлакІ- гьи хІхаквлагІвчва рыгв- ква дыртазлуштІ. Сара швабыж йсгвапата ауи йчвахъабага гъвы агІахътІ- ра йазынарху айззара са- лапІ, – йхІватІ Къвмыкъв Альберт. Къарча-Черкес Рес- публика ауагІа руысагІв Капаев Исса ЛагІвычв Джьамльадин пхата дгІай- гвалашвахтІ. – УахьчІва абаза уы- сагІв, аинтернационалист ЛагІвычв Джьамльадин йыхъазла йырхІваз зым- гІва йквнагадзитІ. Ауи абаза бызшвала йгІацІ- цІуаз агазет аредакция дынхатІ. Москва, Горь- кий Максим йыхьыз зхъу алитература курсква дгІа- рылгатІ, йкъальам йгІа- хъыцІыз агІвыраква аба- заква йырхъазымкІва анахьанат ауагІахъаква- гьи йырхъардугапІ. Джьам- льадин сквшщарда руа- цІа Къарча-Черкес Рес- публика агІвгІвчва р-Союз апны кьангьашагІвта дынхатІ. Ауи йцІыхъвахауа йымшквадза агІвгІвчва разыгІальаматраква дрыз- гылан. Джьамльадин КІа- тІу йпа йанакІвызлакІгьи ажвлара уысква дры- лан, айззараква рпны гвыбзыгъата, пкъы ацІа- та дгІачважвун. Ауи йчва- хъабага гъвы агІахътІра зкъару алу зымгІвагьи АлахІ дшвзыразхатІ. Джьамльа- дин йгІариквагьи ауи йк- нигаква ргІацІщтрала йшвылшуз ъашвырхъйуз, йгвы йъалашвырхІуз, йгІа- джвыквцІараква йана- кІвызлакІгьи йъарыцшвкІ- уаз ахъазла швызгІвада- хатІ, – йгІаликІгІатІ Капа- ев Исса. «Апсадгьыл» ассоци- ация йалу йгьи абаза ахІбачва рыхьызла ами- тинг апны дгІачважватІ КІьыщмахва Зарамыкв. Ауи йынбжьагІв пхата дгІайгвалашвахтІ, йуы- саква збарла дгІарып- хьатІ. – УахьчІва йсгвапа- дзата сгІадгылтІ ари айз- зара. Джьамльадини са- ри аргваныта хІабадыр- уан, йнашх ъалашараз, абзира дъачІвыз ахъазла чІыдахъвы хвы йзызбун. Ауи йкнига шІыцкІ гІацІ- цІпхьадзагьи йсзаквигІв- уанта согІата йгІаситуан. ХІанйарыквын йуыса шІыц- ква срыхайыргІвазун, сар- гьи збарла йыздыруаз зджьакІы санйызгIарып- хьарыз швабыжта йджьай- щ у н, д а й г в ы р г ъ ьу н. Джьамльадин йроман «Джьандра» абаза йгьи урышв бызшваквала сап- хьатІ, швабыжтагьи йс- гвапхатІ. ЛагІвычв Джьам- льадин йыхьыз, йыршІы- йара тынхаква абазаква адуней йъадзакву йбергь- льызлуштІ, – йхІватІ КІьыщ- махва Зарамыкв. Къарча-Черкес къра- льыгІва университет ап- роректор, апрофессор ПІаз Сергей абаза лите- ратура ащаквгылра ап- ны ЛагІвычв Джьамльа- дин йалацІара магІныта йаму гІаликІгІатІ. – Джьамльадин КІатІу йпа йсабихъагьи йчкІвын- хъагьи швабыж йбаргвын. Йаба паса дихъыдзгІатІ, агІгІвы йнадзауата ран йылзыгІанхаз рпны йара дхвыгІвхун. Ага гІазаб щарда йыла йыцІсызтын- гьи, дгьпымтшытІ, йгвы пшката, гІвычІвгІвысагІа йылата дгІадзынгылтІ. Йдыррагьи йкъаругьи абаза культури алитера- тури ртшауацІыхра йыр- зынайырхатІ, щта пшдза гІанижьырнысгьи йыл- шатІ. Ауи йгІвыраква ап- хьартаква рапхьагІвчва йгьи астудентква йддыр- дыритІ, абазаква зым- гІвагьи рхъа аладухитІ. Абазаква адуней йъа- дзакву Джьамльадин йыр- шІыйара ргвы гІащтІнах- уа йрыцызлуштІ, – йхІватІ ПІаз Сергей. АдыгьахIабльа район администрация акыт млыкв- рхIарала, апсабара хча- рала йгьи адгьыл азаза- ъащаквала ахъвшара ау- нашвачпагIв ШвхІагващ Артур йшгІаликІгІазла, ЛагІвычв Джьамльадин йыршІыйара аргваныта дахагІвазапІ, йуысакви йгІвыракви гвыбзыгъара щарда гІарыликІгІитІ. – Джьамльадин КІатІу йпа й-Псадгьыл, хІъабза- зауа ашІыпІа дъагІарыкв- чважвауа йуысаква шва- быжта йсгвапхитІ. За- манкІ ахъысырквын са- тарыпхьахитІ, ауипхьа- дза лахІвара шІыцкІ гІа- сыларцІахитІ, – йхІватІ ШвхІагващ Артур. Черкесск город й-16- хауа Гимназия апхьагІв- чва Джьамльадин йуы- саква йгІарыпхьатІ. Ла- гІвычв Нури ртгІачва ры- хьызла раба йчвахъаба- га гъвы йазынархаз айз- зара йгІадгылыз зым- гІвагьи разыра ажва рзынайырхатІ. Ауи ам- щтахь ачвахъабага гъвы адзхъа ахІврапшдзаква щтІарцІатІ.

622 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный