Актуально Предприятия Карачаево-Черкесии в случае ухудшения эпидситуации готовы приступить к пошиву СИЗов Актуально В Карачаево-Черкесии определили сильнейших журналистов в конкурсе на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма среди журналистов Актуально В Роспотребнадзоре Карачаево-Черкесии развеяли мифы о коронавирусе Актуально Дом культуры аула Адыге-Хабль с проверкой посетил Министр культуры КЧР З.Агирбов Актуально Участники форума "Наследие" открыли на Клухорском перевале мемориальную доску советским воинам, воевавшим за перевалы Кавказа

АМАМЫР БЗАЗАРА БАГЪЬАЗТI

30.09.2017 543
АМАМЫР БЗАЗАРА БАГЪЬАЗТI

СквшыкІ айхІа йакІв- шаз абхаз-грузин айсра апны апсыуаква айгІайра гІатыргищтара сынчІва сентябрь а 30 сквш 24 цІытІ. Ауи атшын ( асквш 1993, сентябрь а 30) аб- хаз рхъвква щтахьла йтхъуз агъа йцІыхъва йтагылата Ингур дзыгІв апны абхаз-грузин ма- жадза йымгІвайстІ йгьи ауаъа йандыргІалтІ ап- сыуаква р-Баракъ, Абха- зия ашта шабгу агрузин рхъвква тырцатІ. Агрузинква йгІаларгаз айсра зкьпхьадзарала уагІа аладзтІ. Ауат йры- лапІ Лагъь КІавкІаз, ГІва- дахь Россия йтыцІта аб- джьар змата хІайщчва апсыуаква рхъахвитра йа- забакІыз ачкІвынчвагьи. Абхаз Республика ауна- швачпагІвчва зтахъыра- ла айсра йпшцІалта ай- гІайра зкъару алазцІаз Лагъь КІавкІаз, ГІвадахь Россия ачкІвынчва зын- гьи йгьырхъаштылуам, акъральыгІва ртшхъва- гаквала рыхьыз гІархІвитІ, рыцІа йхъаду акъральы- гІва гвыргъьахъв – Ай- гІайра а-Мш йдрайгвауа асас тлапІаква йрыуапІ. – Абхаз Республика а-Президент й-Унашвала жвасквша айхІа цІуата АйгІайра а-Мш жвамшкІ шатахъыркІву айсра йа- ладзыз хІычкІвынчва рцри- ква Апсны йдрайгвитІ, – йхІватІ Къарча-Черкес йа- уата зтахъырала абхаз- грузин айсра йпшцІалыз р-Союз аунашвачпагІв, КЧР АуагІа Айззара (а-Пар- ламент) адепутат Дзыуа Зауыр. – АйгIайра йазы- нарху агвыргъьахъвква йры- лазларныс зтахъу гьмачІ- гІвым, ауаса зымгІвагьи йауыру амгІва ркъару йыгьгІанагуам, ага ауаса йаъазтынгьи, гвыпкІ мца- уата сквшыкІгьи гьагІвс- уам. СынчІвагьи гІважва- гІвыкІ драйгватІ, йзыца- уа жвицыгІв ракІвпІ. Ауат Абхазия апны йгІарпыл- уаштІ, хвыдъа асасыр- таква рпны йандыргІал- уаштІ, тшпсырщуштІ, агвыргъьахъвква йрылаз- луштІ. Абхазия йцаз агвып дрылапІ Апсны ахъахвит- ра ахъазла зхъа щтІаз- цІаз КІьыщмахва Влади- мир йаба МухІадин. Ап- сыжв чкІвын йтгІачва дрылцIын, айсра дпшцІалтІ. Ауи асквш 1992, октябрь а 1–6 рагIан Гагра ангІа- дырхвитхуаз йакІвшаз аоперация далан йгьи дгІархвытІ. Ауаса агос- питаль амщтахь йатар- кІвах абджьар гІайахвтІ. ЙгІванхауата дангІархвы амщтахьгьи зхъахвитра йа- забакІуаз хІайщчва гІа- нижьырныс гьйымуытІ, данбзиха айсыгІвчва гвып дрылалхтІ. Ауи асквш 1993 агIан айгІайра мыз- кІи бжакІи айхІа атахъы- хымкІва СогІвым йаргва- ну Шрома кыт апны йхъа щтІайцІатІ. Владимир, да- тшагьи йаладзыз ачкІвын- чва рыхъазла СогІвым город унамдзауата Гу- миста дзыгІв ухъыста чвахъабага гылапІ. – АйгІайра а-Мш йа- дахІвуата ансисквша Аб- хазия сцалун, – йхІвитІ КІьыщмахва МухІадин. – ЙцІыхъвахауа апщысквша йыгьсылымшатІ, сынчІва йагІвсщтырныс сгвы йгьам- уытІ, ачва х ъабагагьи сахьпшуаштІ. АлахІ дыр- зыразхатІ хІызрайгвауа, хІычкІвынчва йырхаз зхъмаштылуа Абхаз Рес- публика аунашвачпагІв- чва, Абхазия хІцара ахъаз- ла йгІахІцхърагІаз ХIабаз гипс завод аунашва- чпагIв Аргвын Олег. КІьыщмахва МухІа- дин дйыцпІ йъахІльы Ба- кьыжв ЙахІйа. – Щарда цIуата хIыч- кІвын йыхьызла йдыр- гылыз ачвахъабага сыла- ла йызбарныс стахъын, – йхІватІ ЙахІйа. – Ауи ахІа- тырла, амгІва ауыразтын- гьи, сгвы йтаскIыз сыр- хъйуштІ. – СквшыкІгьи йсыл- шауата йгьагІвсщтуам, – лхІватІ абхаз-грузин айс- ра йаладзыз, Ткъварчал апны йыцІу Эдиев Хасан Азретали йпа йахща Хау- лат. – ХIызхъмаштылуата хІызрайгвауа Апсны ау- нашвачпагІвчва хІырзы- разпІ. Эдиев Хасан апшы- хвыгІвчва гвып дрылан. Асквш 1993 февраль агІан Маркула кыт адзхъа агвып агъа йтыл йпшцІалтІ. Рха- чІвы дырхъйата йангІа- хъынхІвыхуаз Хасан йагІв- жваз аграната дащытІ. Йапхъахауата хІапхъан- чІвиква р-Псадгьыл дцатІ абхаз-грузин айсра аве- теран ЛапIгъва Валерий йпхІа Оксана. – Саба Апсны йазы- нарху хабар щарда гІа- сайхІвлитІ. Ауаса схъата- ла йызбара стахъыпІ са- ба дъайсыз адгьыл, айс- ра амщтахь амамыр бза- зара шакІвшауа, – йгІа- лылкІгІатІ Оксана. ХІреспублика йтыцІыз агвып уахьчІва, сентябрь а 30 Апсны йакІвшауа АйгІайра а-Мш артлапІара йалапI. Агвыргъьарагьи анашхыйарагьи зпщылу амш андыртлапIауа дза- чІвызлакІгьи ргвы йту за- кІыпІ – амамыр бзазара багъьазтІ, къралькІгьи ахъа- хвитра абджьарла йах- чауата амакІыракІгьи гІа- нымшахыргІатІ.

543 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный