Актуально В Минводах стартовала шестая международная выставка плодово-ягодной продукции «PRO ЯБЛОКО - 2024» СКФО Сергей Меняйло передал государственные награды семьям военнослужащих СКФО На выставке «Россия» презентовали проекты КБР, участвующие в конкурсе «Пространство будущего» Актуально Рашид Темрезов принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений на Северном Кавказе Актуально «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 470 новых объектов в Карачаево-Черкесии

АМАМЫР БЗАЗАРА БАГЪЬАЗТI

30.09.2017 673
АМАМЫР БЗАЗАРА БАГЪЬАЗТI

СквшыкІ айхІа йакІв- шаз абхаз-грузин айсра апны апсыуаква айгІайра гІатыргищтара сынчІва сентябрь а 30 сквш 24 цІытІ. Ауи атшын ( асквш 1993, сентябрь а 30) аб- хаз рхъвква щтахьла йтхъуз агъа йцІыхъва йтагылата Ингур дзыгІв апны абхаз-грузин ма- жадза йымгІвайстІ йгьи ауаъа йандыргІалтІ ап- сыуаква р-Баракъ, Абха- зия ашта шабгу агрузин рхъвква тырцатІ. Агрузинква йгІаларгаз айсра зкьпхьадзарала уагІа аладзтІ. Ауат йры- лапІ Лагъь КІавкІаз, ГІва- дахь Россия йтыцІта аб- джьар змата хІайщчва апсыуаква рхъахвитра йа- забакІыз ачкІвынчвагьи. Абхаз Республика ауна- швачпагІвчва зтахъыра- ла айсра йпшцІалта ай- гІайра зкъару алазцІаз Лагъь КІавкІаз, ГІвадахь Россия ачкІвынчва зын- гьи йгьырхъаштылуам, акъральыгІва ртшхъва- гаквала рыхьыз гІархІвитІ, рыцІа йхъаду акъральы- гІва гвыргъьахъв – Ай- гІайра а-Мш йдрайгвауа асас тлапІаква йрыуапІ. – Абхаз Республика а-Президент й-Унашвала жвасквша айхІа цІуата АйгІайра а-Мш жвамшкІ шатахъыркІву айсра йа- ладзыз хІычкІвынчва рцри- ква Апсны йдрайгвитІ, – йхІватІ Къарча-Черкес йа- уата зтахъырала абхаз- грузин айсра йпшцІалыз р-Союз аунашвачпагІв, КЧР АуагІа Айззара (а-Пар- ламент) адепутат Дзыуа Зауыр. – АйгIайра йазы- нарху агвыргъьахъвква йры- лазларныс зтахъу гьмачІ- гІвым, ауаса зымгІвагьи йауыру амгІва ркъару йыгьгІанагуам, ага ауаса йаъазтынгьи, гвыпкІ мца- уата сквшыкІгьи гьагІвс- уам. СынчІвагьи гІважва- гІвыкІ драйгватІ, йзыца- уа жвицыгІв ракІвпІ. Ауат Абхазия апны йгІарпыл- уаштІ, хвыдъа асасыр- таква рпны йандыргІал- уаштІ, тшпсырщуштІ, агвыргъьахъвква йрылаз- луштІ. Абхазия йцаз агвып дрылапІ Апсны ахъахвит- ра ахъазла зхъа щтІаз- цІаз КІьыщмахва Влади- мир йаба МухІадин. Ап- сыжв чкІвын йтгІачва дрылцIын, айсра дпшцІалтІ. Ауи асквш 1992, октябрь а 1–6 рагIан Гагра ангІа- дырхвитхуаз йакІвшаз аоперация далан йгьи дгІархвытІ. Ауаса агос- питаль амщтахь йатар- кІвах абджьар гІайахвтІ. ЙгІванхауата дангІархвы амщтахьгьи зхъахвитра йа- забакІуаз хІайщчва гІа- нижьырныс гьйымуытІ, данбзиха айсыгІвчва гвып дрылалхтІ. Ауи асквш 1993 агIан айгІайра мыз- кІи бжакІи айхІа атахъы- хымкІва СогІвым йаргва- ну Шрома кыт апны йхъа щтІайцІатІ. Владимир, да- тшагьи йаладзыз ачкІвын- чва рыхъазла СогІвым город унамдзауата Гу- миста дзыгІв ухъыста чвахъабага гылапІ. – АйгІайра а-Мш йа- дахІвуата ансисквша Аб- хазия сцалун, – йхІвитІ КІьыщмахва МухІадин. – ЙцІыхъвахауа апщысквша йыгьсылымшатІ, сынчІва йагІвсщтырныс сгвы йгьам- уытІ, ачва х ъабагагьи сахьпшуаштІ. АлахІ дыр- зыразхатІ хІызрайгвауа, хІычкІвынчва йырхаз зхъмаштылуа Абхаз Рес- публика аунашвачпагІв- чва, Абхазия хІцара ахъаз- ла йгІахІцхърагІаз ХIабаз гипс завод аунашва- чпагIв Аргвын Олег. КІьыщмахва МухІа- дин дйыцпІ йъахІльы Ба- кьыжв ЙахІйа. – Щарда цIуата хIыч- кІвын йыхьызла йдыр- гылыз ачвахъабага сыла- ла йызбарныс стахъын, – йхІватІ ЙахІйа. – Ауи ахІа- тырла, амгІва ауыразтын- гьи, сгвы йтаскIыз сыр- хъйуштІ. – СквшыкІгьи йсыл- шауата йгьагІвсщтуам, – лхІватІ абхаз-грузин айс- ра йаладзыз, Ткъварчал апны йыцІу Эдиев Хасан Азретали йпа йахща Хау- лат. – ХIызхъмаштылуата хІызрайгвауа Апсны ау- нашвачпагІвчва хІырзы- разпІ. Эдиев Хасан апшы- хвыгІвчва гвып дрылан. Асквш 1993 февраль агІан Маркула кыт адзхъа агвып агъа йтыл йпшцІалтІ. Рха- чІвы дырхъйата йангІа- хъынхІвыхуаз Хасан йагІв- жваз аграната дащытІ. Йапхъахауата хІапхъан- чІвиква р-Псадгьыл дцатІ абхаз-грузин айсра аве- теран ЛапIгъва Валерий йпхІа Оксана. – Саба Апсны йазы- нарху хабар щарда гІа- сайхІвлитІ. Ауаса схъата- ла йызбара стахъыпІ са- ба дъайсыз адгьыл, айс- ра амщтахь амамыр бза- зара шакІвшауа, – йгІа- лылкІгІатІ Оксана. ХІреспублика йтыцІыз агвып уахьчІва, сентябрь а 30 Апсны йакІвшауа АйгІайра а-Мш артлапІара йалапI. Агвыргъьарагьи анашхыйарагьи зпщылу амш андыртлапIауа дза- чІвызлакІгьи ргвы йту за- кІыпІ – амамыр бзазара багъьазтІ, къралькІгьи ахъа- хвитра абджьарла йах- чауата амакІыракІгьи гІа- нымшахыргІатІ.

673 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный