Актуально Рашид Темрезов вместе с сыном Маратом посетили Музей Победы на Поклонной горе в Москве Актуально В Карачаево-Черкесии завершилось первенство региона по танцевальному спорту Актуально С 1 марта на дорогах России появится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» Актуально В Карачаево-Черкесии в 2021 году проведут 150 акций по сбору мусора на берегах рек Актуально Будет ли 3 волна COVID-19?

Шынагъуэншагъэр зэрахъумэм

26.08.2017 633
Шынагъуэншагъэр зэрахъумэм

ШыщхьэIум (августым) и 22-м КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэгъуэгум террорым пэщIэт и комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.

ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, хэгъуэгум и унафэщIыр къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ иIэу дызыхуэкIуэ махуэщIхэм: щIэныгъэм и Махуэм, террорым зэдебэнынымкIэ Махуэм, УФ-м щекIуэкIыну хэхыныгъэм, КъЧР-р илъэс 25-рэ зэрырикъур щыдгъэлъэпIэну махуэхэм.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, хэхыныгъэхэр фокIадэм (сентябрым) и 10-м екIуэкIынущ.

— Мы гъэм и фокIадэ мазэм ди республикэм щекIуэкIыну апхуэдиз махуэщIым дэ нэхъри жэуаплыгъэ тхэлъыну къытхуегъэув республикэм щыпсэухэми, абы къеблэгъэну хьэщIэхэми, жылагъуэ-политикэ махуэщIхэм хэтынухэм я шынагъуэншагъэр нэгъэсауэ къызэдгъэпэщынымкIэ, — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.

Нэхъыщхьэу Темрезов Рэшид къызытеувыIа упщIэр еджэгъуэ илъэсыщIэм хэгъуэгур зэрыхуэхьэзырыр, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэр шынагъуэншэу къызэрызэгъэпэщаращ.

Мы упщIэм теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ и министр Кравченко Иннэ икIи республикэм ит еджапIэу хъуар еджэгъуэ илъэсыщIэм зэрыхуэхьэзырыр жиIащ.

— ЕджапIи 178-рэ, сабий IуэхущIапIи 129-рэ, ику ит щIэныгъэ къыздыщIах IуэхущIапIэ 19, ищхьэ еджапIи 5, дополнительнэ щIэныгъэ здыщызэрагъэгъуэт IуэхущIапIэ 76-рэ, псори проценти 100-кIэ еджэгъуэ илъэсыщIэм хуэхьэзырщ.

Дэтхэнэ IуэхущIапIэми зэгъэзэхуэжыныгъэ, ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIащ, еджапIэ пщIантIэхэр зэтрагъэпсыхьыжащ, медицинэ, шхапIэ IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрагъэпэщащ, еджапIэхэр зыхуэныкъуэ унэлъащIэ хьэпшыпхэр зыIэрыдгъэхьащ.

Гулъытэ хэха хуэтщIащ мафIэсым, террорым пэщIэт IуэхугъуэхэмкIэ еджапIэхэр къызэрызэгъэпэщам, — къыхигъэщащ министрым.

КъЧР-м и МВД-м и унафэщIым и къуэдзэ Гербеков Аслъэн къэпсалъэкIэрэ къытеувыIащ цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ Министерствэм къепха къулыкъухэм ялэжь Iуэхухэм.

Хэгъуэгум и Iэтащхьэм КъЧР-м и Правительствэм хэтхэм, къалэхэм, районхэм я администрацэхэм пщэрылъ яхуищIащ лъэпощхьэпо щыIэхэр зэман кIэщIкIэ IуагъэкIуэтыну, еджапIэхэр, сабий IыгъыпIэхэр еджэгъуэ илъэсыщIэм зэнэгъэсауэ хуагъэхьэзырыну, щIэныгъэм и Махуэм сабийхэм, ныбжьыщIэхэм я шынагъуэн- шагъэр ткIийуэ я нэIэ щIагъэтыну.

ИщхьэкIэ зэрыжытIауэ, зэIущIэм щытепсэлъыхьащ фокIадэм и 10-м Урысейм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэмрэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и махуэр гъэлъэпIэнымрэ пыщIа упщIэхэми.

Иужьрей упщIэмкIэ къэпсэлъащ КъЧР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Абазалиевэ Ларисэ, КъЧР-м и МВД-м и полицэм и унафэщI IэнатIэм пIалъэкIэ пэрыт Эбзеев Руслан, УФ-м и МЧС-м и Управленэ Нэхъыщхьэу КъЧР-м щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ Немцов Виталий сымэ.

ЗэIущIэм къыщаIэта упщIэхэмкIэ зэфIэхын хуей Iуэхухэм хуэгъэзауэ унафэ зыбжанэ къахьащ, пщэрылъхэри ящIащ. Хэхыныгъэр щекIуэкIыну щIыпIэхэм пэгъунэгъу уэрамхэм зэран мыхъуIауэ транспортыр щызекIуэным хуэгъэза Iэмалхэр къыхэлъытапхъэуи къалъытащ.

633 просмотров

Читайте такжеКомментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный