Актуально Образовательные курсы по подготовке инвестпроектов прошли в Карачаево-Черкесии Актуально Участниками Альпийской школы "Peak of Europe" в Карачаево-Черкесии стала молодежь из КБР и КЧР Актуально Команда тхэквондистов Карачаево-Черкесии заняла второе место во Всероссийском турнире Актуально Кандидатуру Александра Иванова выдвинули на пост спикера Парламента КЧР Актуально По данным ТурСтат ВТРК «Архыз» Карачаево-Черкесии входит в топ-5 лучших территорий для горнолыжного отдыха в России

РЕСПИБЛ ИКАМЫЗДД ЯНЪЫ ПРОКУРОР

26.04.2019 52
РЕСПИБЛ ИКАМЫЗДД ЯНЪЫ ПРОКУРОР
16 апрельде КЧР Халк Йы йы ны ны нъ кезуьвсиз 53 сессиясы озды. Онынъ куллыгында Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов катнасты. Куьн йосыгына 9 сорав шыгарылган эди. Бас деп депутатлар КЧР-да янъы прокурорды беркитуьв соравын тергедилер. РФ Генераллы прокуроры Юрий Чайка бу ис орынына Олег Жариковты беркитпеге ой эткен. «Юстициядынъ 2 класслы оькиметлик маслагатшысы Олег Жариков муннан алдын Кабарты-Балкар Республикасынынъ прокуроры болып куллык эткен. Ол КБР-нынъ Майский районынынъ прокурорынынъ ярдамшысыннан республикадынъ прокурорына дейимги йолды оьткен. Куллык эткен йылларында оьзин билимли, йогары кеспили уста, болымлы етекши этил коьрсеткен. Уьйкен ис сулыбы, уй™ншылык болымлыклары бар. Прокурорлык коьз салувдынъ соравларын шешуьвде, законларды бузувларды тайдырувда тийисли тамамларга етисип биледи. Оькиметлик эм ведомстволык савгалары бар», - деп билдирди янъы прокурордынъ акында Керуьв-Кавказ федераллык округында РФ Генераллы прокуратура Управлениесининъ басшысы, юстициядынъ 3 кпасслы оькиметлик маслагатшысы Александр Семенов. Кандидат оьзи болса, КЧР прокуратурасын басшылавды ога сенселер, баьри куьшин, билимлерин, кеспиликсулыбын Карашай-Шеркеш Республикасынынъ эм Россия Федерациясынынъ онъайлыгына багыслаягын билдирди. Сонъ КЧР Басшысы Рашид Темрезов Парламенттинъ депутатларына соьзин айтты. Ол прокурордынъ ис орынына Олег Жариковты беркитуьвге разылыгын бергенин белгиледи. «Олег Олеговичти яваплы эм сулыплы етекши деп билемен. Кеспилик эм оьзлик аьдемшилик касиетлериннен баска, онынъ коьп миллетли эм коьп конфессиялы республикада куллык этуьвдинъ баскалыгын анълайтаганы маьнели. Эгер ол прокурор болып бизим республикамызда беркитилсе, прокуратура, оькиметлик, муниципал органлары эм законш ы лык власть ара байланыс йогары кеспилик оьлшемде болаягына сенимлимен», - деп оьз ойын билдирди Рашид Темрезов. Давыс беруьвдинъ тамамында Олег Ж ариковтынъ кандидатурасы бир давыстан демевленди. КЧР Басшысы, КЧР Парламентининъ Председатели эм депутатлар оны кутладылар. Сонъ депутатлар «Карашай-Шеркеш Республикасынынъ юртында ясларына толмаганларга никотинди еткеруьвдинъ электрон туьзилислерин розницалык сатувды кемитуьв (ограничение) акында» КЧР законынынъпроекгин эм«Административлик право бузувлар акында» КЧР Законына туьрленислерди киргистуьв соравларын тергедилер. Законнынъ проекти КЧР прокуратурасы ман киргистилген эм ясына толмаганларды электронлы туьтиннинъ зарарлы себеп этуьвиннен коршалав мыратта туьзилген. Законшылык эм толтырувшы власть органлары ман эм ерли басшыланув органлары ман байланыс тутув бойынша КЧР прокурорынынъ тамада ярдамшысы Асият Узденова документти туьзуьвдинъ керекпигин ашыкпады. «Закон ман 18 ясына толмаган балаларга алкоголь эм туьтин затларын сатув тыйылады. Ама сонъгы заманларда оьспирлер булай туьтиннинъ орнына онынъ электронлы туьрлилерин сатып аладылар эм белсинли кулланадылар, Аьлиги заманда федераллык оьлшемде закон ман оларды сатувга, сонынъ санында ясына толмаганларга да, тыюв йок», - деди ол. Законопроект сондай болып «Административли право бузувлар акында» (№ 40-РЗ 11 апрель 2005 й.) КЧР Законын 4.4-3 статья ман толыстырмага ой этеди. Оны ман келисте ясларына толмаганларга никотинди апекгронлык еткеруьв туьзилислерин,сол туьзилислерге керек синъел затларды сататаганларга административлик штраф карарланады: яшавшыларга - 3000-5000 маьнетке дейим, ис орынындагы кисилерге - 20 000 маьнет эм юристлик кисилерге - 30 000-50 000 маьнетке дейим. Депутатлар законнынъ проектин эки окылувда макулладылар. Кезуьвли болып «2019 йылга эм 2020 эм 2021 йыллардынъ планлык шагына КЧР республикалык бюджети акында» КЧР Законына туьрленислерди киртстуьв акында» регионлык законнынъ проекти тергелди. Мунда соьз Черкессктеги ясы уьйкенлер эм сакатлар уьш ин р е с п у б л и ка л ы к Уьй-интернатын курувга, «Ивушка» 26 номерли балалар бавына косымша ясли меканнынъ курылысын тамамламага, «Мини-сады» пилотлык проектин таралтувга эм баска затларга акша шыктажларын оьстируьв акында айтылады. Депутатлар законнынъ проектин биринши, сонътуьзетуьвлер таблицасын эске алув ман, экинши окылувда да макулладылар. Сондай болып экономикалык политика бойынша комитети сессияга тергевге «КЧР юртында транспорт налогы акында» КЧР Законынынъ 2 статьясына туьрлендируьвлерди киргистуьв акында» законнынъ проектин шыгарды. Оны ман келисте шыккан заманыннан уьш йылдан артык заман озбаган коьликлерге бирлик коьтеруьвши коэф ф ициент™ - 1,1 токтастырмага ой этиледи. Муннан алдын шыкканнан бери бир йылдан эки йылга дейим эм бир йылдан артпаган коьликлерге сол коэффициент 1,3 эм 1,5 болган. З а ко н н ы н ъ п р о е кти экинши тамамлав окылувда алынды. Оннан баска сессияда «2019 йылга эм 2020 эм 2021 йыллардынъ планлык шагына парызлы медициналык кавыфсызландырувдынъ юртлык фондынынъ бюджети акында» КЧР Законына туьрленислерди киргистуьв акында»; «КЧР юртында орынласкан коьп квартиралы уьйлердинъ ортак муьлкперининъ капиталлык ремонтын озгарувда айырым соравларды йорыкластырув акында» КЧР законынынъ проектине туьрленислерди киргистуьв акында» деген соравлар тергелдилер. Сондай болып депутатлар КЧР Тергев-эсаплав палатасынынъ 2018 йылда озгарган куллыгы бойынша отчетты тергедилер эм эске алдылар.
52 просмотров


Айран - 43%
 
Курорты Карачаево-Черкесии - 40%
 
Вода Карачаево-Черкесии - 12%
 
Горный чай - 4%
 
Сады Карачаево-Черкесии - 1%
 
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Нас уже 250 тысяч.
Присоединяйтесь