Актуально Республика в цифрах. Ноябрь. Актуально Школьники Карачаево-Черкесии приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Актуально Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов избран в новый состав Высшего Совета «Единой России» Актуально В декабре пройдёт первое киберспортивное состязание в Карачаево-Черкесии Актуально Студенты из Карачаево-Черкесии принимают участие в конференции «Добро. Центров»

ЙХАКВЛАГІВЧВА РХЪМАШТЫЛРА ДГІАЛАХАТІ

23.09.2021 14
ЙХАКВЛАГІВЧВА РХЪМАШТЫЛРА ДГІАЛАХАТІ
Къарча-Черкес гІаншищтара йцІуа асквшышв йадахІвуата хІышта ащаквгылри атшауацІыхри къару ду алазцІаз ауагІаква гІахІгвалашвахырныс йырквнагапІ. Кьангьаш аламкІва, хІхаквлагІвчва бергьыльква рсатыр даланакІитІ НАЙМАНОВ Николай Юсуп йпа. Ауи КъарчаЧеркес йбзазауа ауагІахъаква зымгІва пІатІу ду зквырцІуз дрыуан. Хысквша цІитІ Николай Юсуп йпа дхІылахмищтара, хІызту асквш ауи сквш 86 йхъыцІуашын. Азаман хъамкІыхла йымгІвайситІ, йбергьльыз ажвлара уыснкъвгагІв, аполитик адуней дыквхмызтынгьи, йажва, йуысква, йуасаражвра хІзыгІанхатІ. Ауи уахьчІва унашвачпагІвти жвлара уыснкъвгагІвти йынхауа щардагІв рыхъазла дынбжьагІв ахІбан йгьи дкьангьашагІвын. – Схъа аладупІ ауи агІвычІвгІвыс бзи аргваныта съайабадыруаз. Николай Юсуп йпа Къарча-Черкес Республика баргвыта йакІвшуз агІаныршара йгьи ащаквгылра рпны щта ду гІанижьтІ. Ауи йынхара сквшква руацІа йуасаражву политикта, ауагІахъаква райгвара йгьи Къарча-Черкес ацзакІыра айрышта йрызгылаз интернац иона лис т т а тшгІайырбатІ. АнагІвай уагІахъа рпа цІабыргы Лагъь КIавкІаз ауацІала бзита дырдыруан, хвгьи йыквырцІун. Найманов Николай АдыгьахІабльа районла апартия комитет йапхъахауа дасекретарьта арайон аобластьла йахъазымкІва, Россия Федерацияла йапхъагылу йрылапхьадзахатІ. ХІхаквлагІв йбзазара мгІви йынхащи йхІагІу аъачІвагІадырра, ацІабыргыра йгьи ажвлара рпахь аджьауапкІра йыргІарбагапІ. Схъа анцІрала йгІатахатІ уыста йгІащтІырхлакІгьи ауи гватрата йазалихуаз йгьи хІреспублика дацхърагІарныс тахъырата йылаз, – йгІайгвалашвахитІ КЧР а-Правительства а-Председатель йзаместитель Суюнов Джанибек Юнус йпа. Найманов Николай йдахІвраква гІаргвалашвахитІ йыцынхаз, дыздыруаз щардагІвы – Татаршвауа Рема, Михайлович Муратхан, Бирабасов Абубекир, Кумратова Людмила датшагьи. Ауат зымгІва Николай Юсуп йпа АдыгьахІабльа район, ауи амщтахь Къарча-Черкес акъральыгІва власть органква рпны дынхауата ашІыцраква йрыцызкІуаз, дырра йгьи швапха бзи змаз унашвачпагІвта акІвпІ дшгІаргвалашвахуа. АунашвачпагІв гвыбзыгъа йынхара сквшква руацІа йылшаз зымгІва гьуызгІашІыпхьадзушым. Ауат йрыуапІ амгІваква рчпара, Къарча-Черкес ауацІала зымгІва рапхъа АдыгьахІабльа районла псабара газ кIылгара алыргара. Ауи йагІан акыт бзазагІвчва рыхъазла коттеджта 180 райхІа, сабигІзартата цба, квтанай апхьартата агІба, район культура Тдзы, поликлиника руыхватІ. Арайон ауацІала апромышленность, акыт млыкврхІара щаквгылтІ, ЭркеншахІар апны ацІгІачІвква ъатарцІауа цех гІахъыртІытІ. АдыгьахІабльа район апны Николай Юсуп йпа дугьи хвыцгьи бзи дырбун. Ауи йанакІвызлакІгьи ауагІа дрылан, щымтазтІ, хъвлапнызтІ арайон дгІахъыкІвшун, анхараква шакІвшауа тшахайыргІвазун. АуагІа тшазыркІкІыта йбазтын, рыдзхъа дгІашІаста йгІаншазла дрымцІгІауата дгьрыгІвымсуазтІ, йалкІгІата, алыгажвква драчважварныс бзи йбун. АуагІагьи ргвбжараква йхътІыта йархІвуан, рымадзаква йызхъарцІун. Найманов Николай Юсуп йпа йунашвачпара сквшква рагІан хшыта, жьыта, тшыгІврата йгІадырхарджьуазла АдыгьахІабльа район адахІвраква хІаракІын. Ауи йхъпшылра йацІата хшгІахьартата хвба, квтІуфабрика, рахвырчарта руыхватІ. Ауат асквшква Къарча-Черкес атшауацІыхра йгьи акъагІара йырзаманын. Найманов Николай Юсуп йпа асквш 1935, июль а 17 Старая Джегута кыт апны дйытІ. АпхъанчІви ткъвым йгІарылцІыз йаба Найманов Юсуп Уасман йпа дадгьылрхаджьгІвын, йан Даум Матчи йпхІа йбергьльу акъарча ткъвым БорлаковргІа дрыуан. Николай ахыгІвгІаричва рпны дахІбан, ауи йгІалцІла дансабийыз угІалагата нхара хІатла ззырхІвауа бзита йдыруан. Ауи йаба данчмазагІвха хъвлапын апхьарта дцара атахъхатІ, дшІата Сталин йыхьыз зхъыз аколхоз нхара далагатІ. АчкІвын ауаъа адгалра уысква шгІайдахІвуа йылырбгІатІ, зынла акомсомол организация дасекретарьта далырхтІ. Ауи амщтахь Ставрополь апны аколхозква рыхъазла апредседательква ъадрыхІазыруаз апхьарта дырщтитІ. Ауи дангІалга «КрасногорскІ» совхоз акомсомол организация дасекретарьын, йащтагІайуата Къазахстан апны Карл Маркс йыхьыз зхъыз аколхоз дагроном хъадан. Ауи Москва апны Тимирязев Климент йыхьыз зхъу акытмлыкврхІара академия йгІацІигаз адырра хІаракІква йапшым аъанатІаквала дахІврала дынхарныс йылдыршатІ: ИконхІалкъ совхоз даунашвачпагІвта, АдыгьахІабльа район апартия исполком дапредседательта, арайком йапхъахауа дасекретарьта, Къарча-Черкес агропромышленна комбинат дагенеральна директорта, Къарча-Черкес облисполком а-Председатель дизаместительта, аминистрква р-Совет а-Председатель дизаместительта. Найманов Николай Къарча-Черкес атшауацІыхра къарута йалайцІаз гІарпхьадзауата «Орден Дружбы народов», «Орден Трудового Красного Знамени», «Знак Почета» орден, «Россия Федерацияла гІатгара зму акыт млыкврхІара анхагІвы», «Ветеран труда» чІахІра хьызква датшагьи артшхъвагаква гІайквнадыргатІ. – Ауи агІвычІвгІвыс нхагІвы пІатІу йыквта дшбзазаз йтгІачва зынгьи йгьырхъаштылуам. «Сабаду амайчрата, азгІашыкърата йылазла, хачІвыта йпахь йыргыллакІгьи шйырхъйузла тгІачвала хІишІпшуан. Ауи абзазара бзи йбун, йгвыла дчкІвынын. Ауаса акІвпІ анцІрала хІхъа дшгІатахаз, хІсабиквагьи ауи йапшхарныс хІтахъыпІ, – лгвтараква сыцагІвылшатІ Найманов Николай йпа йпхІа ФатІима. Кьангьашра аламкІва, Николай Юсуп йпа йцри шта йгьи йуагІахъа дшрызцІабыргызла йгІариквагьи ауат рсабиквагьи рыхъазла дшвапхан. Ауи йыхьыз Къарча-Черкес атурых хьапщ хІарыфла йалагІвхатІ
14 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный