Актуально В КЧР проводят проверку по факту наезда на малолетнего ребенка на электромобиле СКФО В Ставрополе 20 июля пройдут две ярмарки СКФО В Дагестане до конца года планируют достроить 40 объектов водоснабжения СКФО Годовая инфляция в Чечне в июне ускорилась до 7,7% СКФО В Ингушетии борются с загрязнением реки Назранка

ЯШАВШЫЛАРДЫНЪ САВЛЫГЫН КОРШАЛАВДА

23.06.2022 193
ЯШАВШЫЛАРДЫНЪ САВЛЫГЫН КОРШАЛАВДА
Черкессктинъ Маданият сарайында Медицина куллыкшысынынъ куьни не б агы сл анган торжестволы амаллама озды. Онда КЧР Прав и т ел ь ст в о сы н ы н ъ , КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ), толтырувшы властьтинъ юртлык органларынынъ етекшилери, республикалык профсоюзлар биригуьвининъ эм профсоюз организацияларынынъ элшилери, республикадынъ калаларынынъ эм районларынынъ эмлев отанларынынъ куллыкшылары катнастылар. Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысынынъ атыннан медицина куллыкшыларын КЧР Правительствосынынъ Председатели Мурат Аргунов кутлады. «Мага Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысынынъ атыннан сизди кеспилик байрамынъыз бан кутламага, арымаслык ислери мен эм яшавшыларды эмлевлери мен сый тапкан врачларды савгаламага амал берилген. Мен оьзим де медицина куллыкшысынынъ аьелинде тувганман эм оьскенмен эм сизинъ ийинлеринъизде кайдай яваплык юги барын тек баскалардан эситип калмаганман. Врач болув - ол юрек шакырувы. Бизим баьримиздинъ де 2020-2021 йыллар эсимизде! Сизинъ алдышы сы д ы р а л а р д а бол увы - нъыз, савлыгынъызды аямай, юмалап тувганларынъызды эм ювыкларынъызды коьрмей, куллык этуьвинъиз! Эм буьгуьн биз яшавшылардынъ савлыгын саклавга каратылган сизинъ исинъиз уьшин, уьйкен савболсынымызды айтамыз. Ак юректен сизге наьсип, савлык, онъайлыклар сагынаман! Байрам ман!» - деди Мурат Аргунов. КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председателининъ биринши орынбасары Дагир Смакуев те ден савлыкты саклав куллыкш ыларына намыслы ислери уьшин разылыгын билдирди. «Сизинъ куллык энъ кыйын, соны ман биргесине энъ разылыклы эм талапланувлы. Юмалап, айлап уьйлеринъизге бармай, пандемия шагында аьдемлердинъ яшавларын куткарувга каратылган сизинъ исинъизге баа бермеге кыйын. Медицина куллыкшысынынъ куллыгы - ол, соьзсиз де, йигитлик. Аьдемлерге наьсип савгалап, савлыкларын эм куьшлерин кайтарып куллык этетаганынъыз уьшин сизге уьйкен муьсирев», - деди Дагир Смакуев. Кутлавларга КЧР Правительствосынынъ Председателининъ орынбасары Ирина Гербекова да косылды. «Залда олтырганлардынъ коьплери меним досларым, туьрли заманларда бирге куллык эткен ис йолдасларым. Олар шынтылай да савгалавга тийисли аьдемлер. Ама оннан баска да бизим республикада ийги соьзлерге тийисли 10 мынъга ювык медицина куллыкшысы бар. Медицина йолы айлак кыйын. Биз баьримиз де кеспилик аьрекетимизде кайдай кыйын аьлде болмага болаягымызды эм пациентлерге ярдам этпеге амалымыз болмаса, не шаклы куьшимизди эм савлыгымызды йоятаганымызды билемиз», - деди Ирина Гербекова эм коронавирус инфекциясы ман куьреске косымларын эткенлерге разылыгын билдирди. Сондай болып, ден савлыкты саклав тармагынынъ куллыкшыларын КЧР ден савлыкты саклав министри Казим Шаманов кутлады. «Аьр куьн баскалардынъ яшавларын куткара келип, оьзинъиздинъ савлы гы ­ нъызды сакланъыз! Исинъиз уьшин савболынъыз!» - деди министр. Коьп йыллык намыслы ислери, медицина тармагында айырым етимислери эм кеспилик байрам - Медицина куллыкшысынынъ куьни мен байланыста, ден савлыкты саклав куллыкшылары савгаларга эм сыйлы атларга тийисли болдылар. Савгалавларга тийисли болганлардынъ санында миллетимиздинъ элшилери де бар эдилер. Ногай районынынъ орталык район поликлиникасынынъ врачы Зарема Кубан-Алиевна Джерикова «КЧР сыйлы врачы» деген атка тийисли болды. Зарема Кубан-Алиевнадынъ медицина тармагында ис стажы отыз йылга ювык болады. Онынъ кеспилик билимлендируьв йолы Черкессктинъ медициналык училищесиннен басланган эм окув отанын ол кызыл диплом ман кутылган. Янына якын болган кеспи бойынша йогары билимлендируьвин Саратов оькиметлик медициналык университетинде алган эм сонда ок интернатурады да оьткен. 1998 йылда врач-педиатр болып куллык этип баслаган. Буьгуьнлерде Зарема Кубан-Алиевна йогары категориялы врач, РФ ден савлыкты саклавдынъ отличниги (2016 й.), а энди «КЧР сыйлы врачы» да болады. Озган заманнынъ бойында ол врач-педиатр, район педиатры, яшавшыларды медициналык канагатлав бойынша поликлиникадынъ бас врачынынъ орынбасары болып куллык эткен, аьлиги заманда Ногай район поликлиникасында участок педиатры болып куллык этеди. Кайсы ис орнында да ол намыслы ис аьрекети мен, бажарымлыгы ман, исин суьюви мен баскаланады. Врачтынъ савгалар йыйынтыгында РФ эм КЧР ден савлыкты саклав министерстволарынынъ, КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Президиумынынъ, Ногай район администрациясынынъ Сый грамоталары да бар. Врач кишкей пациентлери, олардынъ ата-аналары , ис коллегалары арасында сый ман пайдаланады. Зарема Кубан-Алиевна исин йогары баалаганлардынъ баьрисине, сонынъ санында поликлиникадынъ етекшилигине, республикадынъ басшылыгына муьсиревин билдиреди. Поликлиникадынъ рентген-лаборанты Аминат Аюбовна Есенеева КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Президиумынынъ Сый грамотасы ман савгаланды. Аминат Аюбовна Черкессктинъ медициналык училищесининъ медицина сестраларынынъ боьлигин окып кутылган. Бу тармакта онынъ ис стажы 30 йылдан артады. Сонъгы он йылдынъ бойында ол Ногай район орталык поликлиникасында рентген-лаборант болып куллык этеди. Сайлаган кеспилик йолы уьшин Аминат Аюбовна бир де оькинмеген эм оьз куллыгын суьйип бажарады. «Кеспилик байрамымызда оьрметлевге тийисли болганым уьшин бек разыман. Баьри медицина куллыкшыларын байрам ман кутлайман эм берк ден савлыкты, куллыкларында етимислерди эм аьел наьсибин сагынаман», - дейди Аминат Аюбовна. Р.НАЙМА
193 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный