Актуально В КЧР проводят проверку по факту наезда на малолетнего ребенка на электромобиле СКФО В Ставрополе 20 июля пройдут две ярмарки СКФО В Дагестане до конца года планируют достроить 40 объектов водоснабжения СКФО Годовая инфляция в Чечне в июне ускорилась до 7,7% СКФО В Ингушетии борются с загрязнением реки Назранка

ЯС БОЛСА ДА - БАС

26.03.2022 171
ЯС БОЛСА ДА - БАС
1970-нши йыллардынъ басыннан алып ердеслеримиз керуьв регионлары - Ямал-Ненец, Хант ы -М ансийск авт ономиялы округларынынъ коьплеген калаларында туьрли тармакларда белсинли куллык этедилер. Яс болса да - бас дегенше, сонъгы заманларда миллетимиздинъ билимли, шалыскыр яс элшилери керуьв кала администрацияларында, ишки ислер органларында аьрекетлейдилер. Солардынъ бириси республикамыздынъ Ногай муниципал районынынъ Эркин-Халк авылыннан Алибек Аубекирович Керейтов болады. Ол Аубекир эм Нина Керейтовлардынъ аьелинде - тувнъышлары. Ога тете - карындасы Индира. Индира Керейтова болса, кеспили врач. Аьлиги заманда Салехард кала поликлиникасында терапевтлик боьлигининъ заведующийи болып етимисли куллык этеди. Тувып-оьскен Эркин-Халк авылынынъ 11 классын кутылган сонъ Алибек Ростов каласындагы халк хозяйствосынынъ эм оькиметлик службадынъ Россиялык академиясына (РАНХиГС) окувга туьскен. Йогары окув отанын кутылып, колына оькиметлик етекш идинъ кеспили дипломын алган. Ис аьрекетин 2015 йылда Ямал-Ненец автономиялы округынынъ Шурышкар районынынъ Мужи поселок администрациясында булай специалисттен баслаган. 2017 йылда округтынъ орталыгы Салехард кала администрациясына куллыкка коьшкен. Соьлеги заманда мунда турак-коммуналлык хозяйство боьлигин басшылайды. - Мен бу кеспиди яныма якын коьрип сайлаганман. Яшавда аьр аьдем де оьз алдына бир мырат салады. Ога етер уьшин, коьп окымага, шалыспага керек, деп ойланаман, - деп кызыклы боьлисти Алибек. Онынъ беркиткенинше, буьгуьнлерде Салехард каласы сезимли оьрленип барады. Калада агаш уьйлерден яшавшыларды янъы коьп квартиралы уьйлерге коьшируьв программасы белсинли аьрекетлейди. Опырамага еткен, яшав уьшин кавыфлыкты эндиретаган агаш уьйлерден аьдемлерди коьш ируьв уьшин соьлеги замангы янъы турак меканлар курыладылар. Кала аьр яклы онъайластырылады, балаларга ойнав майданлары салынадылар, спорт объектлери курыладылар. Мунда йылдан-йылга аьдемлердинъ яшав сапатлыгы оьседи. Керейтлердинъ коьримли, уьлгиге тийисли аьелининъ тувдыгы Алибек каныгыслы куллыгы, исине намыслы каравы уьшин Салехард каласынынъ басшысынынъ, Правительстводынъ Разылык хатлары ман савгаланган. Бир неше йыл артта Алибек Икон-Халк авылыннан ишкен сувы тамагыннан коьринген Айгуль Утагонова ман аьел туьзген. Алибек ян досы Айгуль мен аьелде бирге эки балады тербиялайды. Олар Аиша эм Айдар. Экеви де каладынъ балалар бавын йоклайдылар. Айгуль - кеспили тербиялавшы, каладынъ «Олененок» балалар бавында куллык этеди. , л и б е к т и н ъ а та с ы Аубекир 27 йылдынъ бойында Эркин-Юрт авыл мектебинде окытувшы, сонъ завхоз болып аьрекетлеген. Анасы Нина кырк йылга ювык заманды Эркин-Халк мектебинде тыс кыраллар тиллериннен окытувшы болып ислейди. Турак уьйлердинъ каралдыларында тазалык, онъайлык, яшарлык юрттынъ коьрклиги, яшав сапатлыгы - баьриси де яшавшыларды канагатлав эм турак-коммуналлык хозяйство тармак куллыкшыларынынъ уста колларында. Туьнегуьнлерде, навруз айынынъ 20 куьнинде, яшавшыларды канагатлав эм турак-коммуналлык хозяйствосынынъ куллыкшылары оьзлерининъ кеспилик байрамын белгилегенлер. Биз Алибек Аубекировичти эм тармактынъ куллыкшыларын бу байрам ман алгыслаймыз эм алдыда тагы да куллык басамаклары ман коьтерилип барганын, аьел наьсибин сагынамыз.
171 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный