СКФО Вопросы развития региона обсудили на международной конференции в Чечне СКФО В Ингушетии начались экспедиции к объектам этнокультурного наследия Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов призвал жителей республики внимательно относиться к своему здоровью и своевременно проходить диспансеризацию Актуально В КЧР стартовала вторая смена военно-патриотического лагеря Актуально В КЧР проводится проверка ненадлежащего оказания услуг клиентам косметологического салона Черкесска

ТЫНШАЮВГА ШЫГУВ АСЫ ЭМ ОЬЗГЕ Ш Л Е И Д И Р Ш Е Р ?

05.04.2019 211
ТЫНШАЮВГА ШЫГУВ АСЫ ЭМ ОЬЗГЕ Ш Л Е И Д И Р Ш Е Р ?
Былтыр эм сосы йылдынъ басыннан алып пенсиялык аьжетсизлевде сезимли болган туьрленислер болганлар. «Пенсияларды язув эм тоьлев соравлары бойынша Россия Федерациясынынъ айырым законлык актларына туьрлендируьвлер эндируьв акында» 350-ФЗ номерли федераллык закон куьшине киргистилген. Олар соьлеги, сондай болып келеектеги пенсионерлерге де тиедилер. Сондай болып балалары болган аьеллерге тиетаган туьрленислер законлыкта болганлар. Соны ман байланыста пенсиялык аьжетсизлевдинъ маьнели соравлары бойынша ерли коьлемлик билдируьв амалларынынъ журналистлери уьшин КЧР бойынша ОПФР управляющ ийининъ орынбасары Ирина Тамбиева пресс-конференция озгарды. ТЫНШАЮВГА ШЫГУВ АСЫ ЭМ ОЬЗГЕ Ш Л Е И Д И Р Ш Е Р ? ЗАКОНЛЫКТАГЫ ТУЬРЛЕНИСЛЕР КЧР бойынш а ОПФР управляющийининъ орынбасары, энъ алды ман, пенсияга шыгув ясын оьстируьвде токталды. Эндирилген туьрленислер мен келисте, ол эрлер эм кыскаяклылар уьшин де бес йылга оьстирилген, тетесинше, 65 эм 60 йыллык оьлшемде беркитилген. - Пенсиялык ясты оьстируьв ызлы-ыз эндирилеек, аьдемлер уьйренсинлер уьшин закон шыгарувшылар заманлык аралык карарлаганлар. Коьшуьв шагы 2028 йылга дейим созылаяк. Биринши шакта ол 2019 йылда 60 ясына толган эрлерге эм 55 ясына еткен кыскаякпыларга тиеек. Коьшуьв карарлары ман келисте, олар пенсияга шыгув правосын 2019 йылдынъ экинши яртысында яде 2020 йылдынъ биринши яртысында, тетесинше, эрлер 60 йыл 6 ай ясына эм кыскаякпылар 55 йыл 6 ай ясына еткен шагында алаякпар. Арбатында да пенсиялык ясты коьтеруьв суьйтип ызлы-ыз эндирилеек,-дейди Ирина Тамбиева. Пенсиялык ясты коьтеруьв соьлеги пенсионерлерге, ашыклап айтканда, кавыфсызландырув эм оькиметлик аьжетсизлев бойынша пенсиялар алувшыларга тиймейди. Олар аьвелде алган праволары ман эм льготалары ман келисте тиетаган пенсиялык эм социаллык тоьлевлерди алаякпар. ПФР-дынъ регионлык боьлигининъ басшысынынъ оры нбасары ны нъ ай тувынша, пенсиялык ясты коьтеруьв зарарлы эм кавыфлы куллык аьллеринде ислейтаган куллыкшыларга, бес баласы болган кыскаякпыларга, коьзи бойынша сакатларга, сакатлардынъ ата-аналарына эм сакатларды асыравга алганларга, ямагатшылык коьликти ю ргистуьвш илерге, летчиклер-сынавшыларга эм радиациядынъ яде техногенлик баьле-казалардынъ себеп этуьвине ушыраганларга тиймейди. Олар алдынгы кебинде сакпанадылар. Пенсияга болжалы ннан алдын шыгув бойынша аьвелги льготаларды саклавдан баска болып, пенсиялык ясына етпей, пенсия язувга янъы негизлер эндирилгенлер. 37 йыллык куллык стажы болган кыскаяклыларга эм 42 йыллык куллык стажы болган эрлерге эки йыл алдын пенсияга шыкпага право берилеек. Сондай болып, уьш яде доьрт балады тербиялаган кыскаякпылар да, тетесинше, 57 эм 56 ясларында пенсияга шыкпага болаякпар. Сондай болып, 2018 йылдынъ 31 декабрине дейим аьрекет эткен федераллык эм регионлык льготаларынынъ баьриси де пенсиялык ясты коьтеруьв бойынша коьшуьв шагынынъбойында сакланаяклар. Булайда белгилеп озайык, авыл яшарлык юртлардынъ дайым яшавшылары уьшин быйылдынъ басыннан алып картлыкяде сакатлык бойынша кавыфсызландырув пенсиясынынъ беркитилген тоьлевин 25 процентлик оьстируьв карарланган. Сондай косымша материаллык демевлевди алу в уьшин уьш шарт - авыл хозяйствосында айырым ис орынларында куллык этуьвден 30 йыллык стаж, авыл еринде дайым яшав, куллык этпевин беркитуьв керек. Сондай косымтага даьмеленетаган аьдем оны быйылдынъ басыннан алып алмайтаган болса, керекли маглуматлары ман Пенсиялык фондынынъ органларын йокламага керек. «Бизим специалистлер маглуматларды тергееклер, олардынъ дурыслыгы беркитилсе, коьрсетилген косымта 2019 йылдынъ 1 январиннен алып тоьленеек. Онынъ уьшин аьризелер сосы йылдынъ 31 декабрине дейим берилмеге кереклер. - К а р а ш а й -Ш е р ке ш Республикасында коьрсетилген косымша материаллык демевлевди 2200 пенсионер апады, косымта тоьлевдинъ оьлшеми 1333 маьнет 55 каьпик болады. Оларга коьрсетилген косымта ПФР органларында болган билдируьвлерге коьре язылган. Коьрсетилген пенсионерлерге янъыдан оьз праволарын беркитуьв керекпеек, - дейди И.Тамбиева. ПЕНСИЯЛАРДЫНЪ ОЬЛШЕМИ ЭМ ОЛАРДЫ ИНДЕКСАЦИЯЛАВ Пенсиялык аьжетсизлев акында соьз бардырылганда энъ алды ман туватаган сорав ол республикада пенсионерлерге аьр ай сайын тоьленетаган тоьлевлердинъ соьлеги оьлшеми болады. Бу ягыннан алып Караганда, кайдай аьл туьзиледи? - ПФР йолы бойынша тоьленетаган пенсиялар эм социаллык тоьлевлер 2018 йылдынъ бойында заманында эм толы оьлшеминде финансланганлар. Былтыр пенсияларды эм пособиелерди тоьлевге Боьлик 20 миллиардка ювык маьнет йиберген, - дейди Ирина Тамбиева. Онынъ айтувынша, 2018 йылдынъ 1 январиннен алып эм 2019 йылда куллык этпейтаган пенсионерлердинъ кавысызландырув пенсиялары (токтастырылувлы (фиксированная) тоьлевлер кирип), тетесинше, 3,7 эм 7,05 процентке оьстирилгенлер. Индексациялавдан сонъ, токтастырувлы тоьлевдинъ оьлшеми айына 5334,19 маьнет, пенсиялык баллдынъ басы 87,24 маьнет (2017 йылда - 78,58 маьнет) болган. Пенсияга косымта пенсионердинъ аьр бириси уьшин баскаланады, ол пенсиядынъ оьлшеми мен байланыслы. Аьр айлык акша тоьлев де (ЕДВ), йолыгыстынъ барысында белгиленгенинше, 2018 йылдынъ 1 февралиннен алып 2,5 процентке эм 2019 йылда 4,3 процентке индексацияланган. Сондай коьтеруьв республикада 57824 аьдемге тийген. Сондай болып ЕДВ-га киретаган социаллык буйымларынынъ йыйылмасынынъ оьлшеми де, тетесинше, 2,5 эм 4,3 процентке коьтерилген. Оькиметлик пенсиялык аьжетсизлев бойынша пенсиялар, сонынъ санында социаллык пенсиялар, 2017 йылда пенсионердинъ тоьменги яшарлык оьлшемининъ коьтерилуьви мен келисте, 2018 йылдынъ 1 апрелиннен алып 2,9 процентке индексацияланган. Сосы йылдынъ 1 апрелиннен алып социаллык пенсияларды 2 процентке индексациялав планланады. Август айында болса, аьдеттегинше республикадынъ 30 мынъга ювык куллык этетаган пенсионерлерининъ кавыф сызландырув пенсиялары индексацияланганлар. Ол 2017 йылда куллык беруьвши мен тоьленген кавыфсызландырув взнослар эске алынып эндирилген. - Республикадынъ гражданларынынъ пенсиялык аьжетсизленуьвининъ оьлшемин коьтеруьвге каратылган амаллардынъ комплексин (индексациялав) эндируьв кавыфсызландырув пенсиядынъ орта оьлшемин 12198 маьнетке дейим, а оькиметлик пенсиялык аьжетсизлев бойынша пенсиядынъ орта оьлшемин 9500 маьнетке дейим оьстирмеге амал берген, - деди КЧР бойынша ОПФР управляющийининъ орынбасары. Эсинъизге салайык, 2016 йылдан алып тек куллык этпейтаган пенсионерлердинъ кавыфсызландырув пенсиялары индексацияланадылар, Олардынъ кавыфсызландырув пенсиялары, сондай болып, ога тиетаган токтастырылувлы тоьлем де 2019 йылдынъ 1 январиннен алып балавлы инфляциядынъ оьлшеминнен эки кереге артататаган оьлшемге оьстирилгенлер. Сол ок заманда, аьвелдегинше, 2019 йылдынъ бойында да пенсионерлердинъ пенсиялык аьжетсизленуьвининъ тоьменги оьлшеми ол яшайтаган региондагы пенсионердинъ тоьменги яшарлык оьлшеминнен (ол КЧР-да - 8846 маьнет) тоьмен болмаяк. Пенсиядынъ оьлшеми куллык этпейтаган пенсионерге тиетаган оьзге тоьлевлер кирип, тоьменги яшарлык оьлшемнен кем болган йолда ога социаллык косымта токтастырылаяк. Сондай косымтады, пресс-конференцияда белгиленгенинше, КЧР-да 17358 куллык этпейтаган пенсионер алады. Булайда белгилеп озайык, Федераллык Йыйынга каратылган Ой-хатында Россия Президенти Владимир Путиннинъ ой этуьви мен келисте, пенсияларды эм аьр айлык акша тоьлевлерди индексациялав пенсионердинъ тоьменги яшарлык оьлшеми эске алынып эндирилеек. Оны капай анъламага болаяк? «Озгарылатаган индексациялавлардынътамамындагы косымта пенсиядынъ эм аьр айлык акша тоьлевдинъ кезуьвли оьлшемине тувыл, а регионда пенсионер уьшин белгиленген тоьменги яшарлык оьлшемине тиетаган социаллык косымталар аркалы пенсионерге берилетаган ортак тоьлевлерине токтастырылады», - дейди Ирина Тамбиева. Законга киргистуьвге ой этилген туьрлендируьвлер, энъ алды ман, пенсионердинъ ортак келимлерин тоьменги яшарлык оьлшемге дейим коьтермеге эм тек оннан сонъ пенсияды индексацияламага амал береди. Суьйткенде, индексациялавдынъ тамамында белгиленген косымта субъектте пенсионер уьшин токтастырылган тоьменги яшарлык оьлшемнен арттырылып тоьленеек. 2019 йылда да РФ Пенсиялык фонды пенсияларды эм пособиеперди заманында эм толы оьлшеминде тоьлевди аьжетсизлев бо- йынша куллыкты бардырады. ПЕНСИЯДЫНЪ ЯНЪЫ ТУЬРЛИСИ Эсинъизге салайык, 2018 йылдынъ 1 январиннен алып Россияда пенсиядынъ янъы туьрписи -ата-аналарынынъ экеви де белгисиз болган бапаларга социаллык пенсия эндирилген. «Сондай пенсиядынъ токтастырылувынынъ оьз себеби бар. Ата-аналары белгисиз балалар, ашыклап айтканда, «тасланган балалар», оьксиз балалар ман тенълестиргенде, материаллык ягыннан осал аьлге туьскенлер. Асыравшысынынъ йойылувы ман байланыста пенсия алувга оларда право болмаган. Неге десенъ юристлик право ягыннан алып Караганда, ата-аналарынынъ бириси де болмаган. Эндигиси сол кемшилик арадан тайдырылган», - деп анълатты пресс-конференцияды юргистуьвши. Онынъ айтувынша, пенсиядынъ йогарда коьрсетилген туьрлиси республикада ата-аналары белгисиз болган 15 балага токтастырылган. П ре сс-конф еренциядынъ барысында пенсиялык аьжетсизлев туьзилисине эндирилген оьзге туьрлендируьвлер эм янъылыклар акында да соьз бардырылды. Сондай болып Ирина Тамбиева журналистлердинъ коьплеген соравларына яваплады, К.КУМУКОВ. ДУРБАТТ
211 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный