Актуально Сколько дыни можно съесть в день? Актуально Юные жители КЧР могут присоединиться к конкурсу стихов и песен о светофоре «Азбука Светофора» Актуально Заместитель прокурора КЧР Аслан Докшоков проведет личный прием жителей Карачаевского района Актуально Продолжается реконструкция светомузыкального фонтана перед мэрией Черкесска Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил с Днём металлурга работников и ветеранов металлургической промышленности

ТАРИХЛИК ШАК ЭШ МУТЫ ЛМАЯК

26.05.2022 192
ТАРИХЛИК ШАК ЭШ МУТЫ ЛМАЯК
21 майда Карашай-Шеркеш еринде Кавказ кавгасынынъ йылларында янларын бергенлерди эскеруьв мыратта Черкесскте, Али-Бердук, Красный В ост ок эм А ди л -Х ал к авы лларында эст елик митинглери оздылар. • Черкесскте озган эскеруьв митингинде КЧР Халк Йыйынынынъ Председатели Александр Иванов, КЧР Правительствосынынъ Председатели Мурат Аргунов, оькиметлик власть органларынынъ депутатлары, КЧР Халк Йыйынынынъ депутатлары, кала округ эм муниципал районларынынъ элшилери, Черкессктинъ яшавшылары эм конаклары катнастылар. Митингтинъ басында дин элшилери оьлгенлердинъ сыйына дува эттилер. Карашай-Шеркеш ерининъ Басшысы Рашид Темрезовтынъ атыннан КЧР Правительствосынынъ Председатели Мурат Аргунов соьйледи. Шакырувда белгиленгенинше, Кавказ кавгасы коьплеген аьдемлердинъ - адыглардынъ, абазалардынъ, ногайлардынъ, орыслардынъ, казаклардынъ эм оьзге халклардынъ яшавларын туьрлендирген. Ама ортак йойымларга эм кыйынлыкларга карамай, Кавказ кавгасында катнаскан халклар оьз маданият асабалыгын саклаганлар. «Биз оькиметимиздинъ тарихин билмеге эм анъламага, ата-бабаларымыздынъ йигитлигининъ коьримин оьсеятырган аркаларга еткермеге керекпиз. Бир-биримизди, кыралымызды эм бизим миллет етекшимиз Владимир Владимирович Путинди демевлей келип, биз балаларымыз эм йиенлеримиз, россияшылардынъ баьри келеек аркалары тынышлы эм тийисли яшав ман яшаганлары уьшин баьри кыйынлыкларды енъмеге болаякпыз», - деп айтылады Карашай-Шеркеш ерининъ Басшысынынъ лыкларын уьндемев такыйка ман эскердилер, сонъ Кавказ кавгасында оьлгенлердинъ сыйына эстеликтинъ туьбине веноклар эм тири шешекейлерсалдылар. • Й ы рм а б и р и н ш и майда Ногай муниципал районынынъ Адил-Халк авылынынъ т оьсинде Кавказ кавгасы кутылганлы 158 йыллыгына багысланып, тулланув митинги озды. Митингте Карашай-Шеркеш Республикасы нынъ миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа министри Альберт Кумуков, КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) комитетининъ председатели Владимир Умалатов, Ногай муниципал район администрациясынынъ басшысы Мурат Хапиштов, Россия ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ Оьр Советининъ агзасы Мухамед Джемакулов, район администрациясынынъ боьликлерининъ етекшилери, авыл администрацияларынынъ басшылары эм куллыкшылары, ортак билимлендируьв мектеплердинъ басшылары келеек аркалар уьшин оьз элин, аьдетлерин эм тарихин саклаганларга разылыгын билдирди. «Уллы Россиядынъ патриотлары болып, биз тарихлик аьвелгимизди мутпага керек тувылмыз. Аьвелгисин билмегеннинъ келеектегиси йок, деп босына айтылмайды да. Мен баьринъиздей болып, суьйикли Россия Федерациясынынъ наьсипли келеектегисине ынанаман», - деп белгиледи оьзининъ соьзинде Россия ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ Оьр Советининъ председатели Валерий Казаков. У ьй л е в а кы тта м и ­ тингтинъ катнасувшылары Кавказ кавгасынынъ курманкатнастылар. 1994 йылдынъ 21 куралыннан алып Карашай-Шеркеш Республикасы нынъ халклары Кавказ кавгасынынъ курманлыкларын эскередилер. Неше оьмирлер оьтселер де, сол кавгадынъ аькелген кыйынлыклары аьдемлердинъ эслериннен бир де кетпееклер. Эскеруьв митингининъ катнасувшылары эстеликтинъ туьбине шешекейлерди салдылар. К.НАЙМАНОВАДОБАГОВА, А.НАЙМАНОВ. ДУРБАТЛАРДА: амалламадан коьринислер. З.ЕСЕНЕЕВАДЫНЪ алган дурбатлары. ТАРИХЛИК ШАК ЭШ МУТЫ ЛМАЯК куьнъиртленмесин уьшин баьри затты этпеге тийисли. М итингте соьйл еген «Адыге Хасэ» ямагатшылык козгалысынынъ председамаданиятынынъ байлыгын белгиледи. «Абаза» ямагатшылык козгалысынынъ Советининъ председатели Умар Кончев шакырувында. Митингте йыйылганларга соьзин «Карачай Алан Халк» ямагатшылык организациясынынъ басшысынынъ орынбасары Борис Уртенов каратты. Ол ер юзинде сондай кавгалардынъ арбатын болмаганларын сагынды. «Русь» ямагатш ылык козгалысынынъ председатели Евгений Жедяевтинъ оьзининъ соьзинде белгилевинше, бу кавгадынъ курманлыкларын эске ала келип, тарихтинъ бетлери сосын, ай кайгы ман тели, Халклар ара шеркеш ассоциациясы ны нъ вице-президенти Али Асланов Россиядынъ коьп миллетли халкынынъ айырылгысыз кесеги болатаган шеркеш халкы ны нъ зегенлигин, рухынынъ куьшин, миллет
192 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный