Актуально Жителям КЧР рассказали, как согласовать границы земельного участка СКФО Дагестанцы отметили Всемирный день донора массовой сдачей крови СКФО В Ставрополе начался капремонт лицея и трёх школ Актуально Участник СВО из КЧР Амир Аккао стал победителем премии «Лидеры России. Признание» Актуально Энергетики Карачаево-Черкесии провели турнир по мини-футболу

ТАМАМЛАР ЭМ ЭСАПЛАР

20.03.2020 245
ТАМАМЛАР ЭМ ЭСАПЛАР
Янъыларда Монополияга карсы федераллык службасынынъ КЧР бойынша управлениесинде онынъ басш ы сы ны нъ борышларын заманлыша толтырувшы Галина Павловна Аврахова ерли коьлемлик билдируьв амалларынынъ куллыкшылары ман йолыгысты эм 2019 йылда управлениединъ куллыгынынъ куьни-бурынгы тамамлары акында соьз бардырды. Белгилисинше, Монополияга карсы федераллык службасынынъ эм онынъ юртлык органлары ны нъ кул л ы гы ны нъ бас йоьнелислерининъ бирлери «Куьндеслесуьвликти коршалав акында», «Оькиметлик эм муниципал керексинуьвлерди аьжетсизлев уьшин товарларды, куллыкларды, буйымларды сатып алувда контрактлык туьзилис акында», «Реклама акында» федераллык законлардынъ эм сондай оьзгелердинъ тутылувына оькиметлик тешкеруьвди эндируьв болады. Управление мен бу йоьнелислерде ызлы-ыз куллык бардырылган. «2019 йыл бизим уьшин етимисли болды. Тешкеруьв борышларды толтырувда эм «Куьндеслесуьвликти коршалав акында» законга тиетаган айырым бузувларды болдырмавда сезимли тамамларга етискенмиз», - деди Галина Павловна, йолыгысты аша келип. Онынъ айтувынша, хозяйство ю ргистуьвш и субъект пен уьстинликли аьлин оьз пайдасына кулланув акында 10 статья бойынша 22 аьризе туьскен. Ис козгавга еткерилмей, 3 бузув ыктыярлы тайдырылган, а тергелген сонъ 19 аьризе бойынша ис козгавга унамавлык билдирилген. Неге десенъ оларда бузувлар белгиленмегенлер яде аьризеде коьрсетилген затуправлениединъ борышларына кирмейди. Оькиметлик эм муниципал буйымларын битируьвде катнасатаган власть органларынынъ, бюджеттен тыскары оькиметлик органларынынъ, РФ банкынынъ куьндеслесуьвликке тыйгын салатаган актларын эм аьрекетликлерин (аьрекетсизликлерин) тыювды карарлайтаган 15 статья бойынша 14 аьризе тергелген. 10 бузув, ис козгавга еткерилмей, тайдырылган, а доьртеви бойынша негизли болмаган себепли ис козгамага унамавлык билдирилген. «Куьндеслесуьвликти коршалав акында» законнынъ оьзге статьялары бойы нш а барды ры лган куллыкты ашыклай келип, Галина Павловна шыгувлы планлы эм плансыз тергевлерде токталды. Онынъ белгилевинше, республикады нъ эки районы нда шыгувлы тергевлерди озгарувдынъ калыбында управлениединъ специалистлери мен 4183 мардалык акт (токтаслар, буйры клар) монополияга карсы законлыкка келисликке тергелген. Олардынъ саныннан элли доьртинде монополияга карсы законлыктынъ бузылувлары белгиленгенлер. Сол бузувлардынъ коьбиси ер участокларды боьлистируьвде орын тапканлар. Бу йоьнелисте куллык бардырылады, онынъ тамамлары акында управлениеде аьрекетликти ашык тынълавлардынъ б ары сы нд а б и л д ируьв этилеегин КЧР бойынша УФАС басшысынынъ борыш ларын толтырувш ы белгиледи. «Реклама акында» законда токтала келип, Галина Павловна белгилегенинше, былтыр управлениединъ специалистлери мен реклама акында законлыкты бузувлар бойынша 12 аьризе тергелген эм сол кадер де бузув белгилеген. Булайда белгилеп озайы к, аьризелердинъ саны, аьвелгидеги мен тенълестиргенде, сезимли кемиген. «Коьрсетилген закон аьрекетке киргистилген шакта, - деп Галина Павловна анълатады, - аьр юма сайын биз 7 - 8 исти тергейтаган эдик. Соьле болса, айлак бек сийрек расады лар. Озган йыллардынъ бойында закон калай куллык этетаганын коьплер анълаганлар эм бузувларды йибермеске шалысадылар». Контрактлык туьзилис акында законды алып караганда, баьри оьлшемдеги заказшылардынъ эм олардынъ комиссияларынынъ аьрекетликлери бойынша 157 шагым (жалоба), 2018 йылда 134 шагым туьскен. Оларды тергевдинъ тамамлары бойынша бузувларды тайдырув акында 57 коьрсетуьв, 2018 йылда 49 коьрсетуьв этилген. Сондай болып былтыр 71 тергев озгарылган, олар бойынша 32 коьрсетуьв этилген. Озгарылатаган тешкеруьв аьрекетлиги ызсыз калмайды . Законды бузув уьшин материаллык яваплык та карарланады. «2019 йылда законлыкты бузув уьшин 4243 мынъ маьнеттинъ тоьлеви салынган, баьри оьлшемлердеги бю дж етлердинъ пайдасына 2597 мынъ маьнет ысланган», - дейди Галина Аврахова. Онынъ айтувынша, тоьлев салув ман эм оны тоьлев арасындагы баскалык айырым ислерди янъыдан карастырув ман (оспаривание) яде тоьлевдинъ токтастырылган болжаллары ман байланыслылар. Айырым йолларда, айтпага, тоьлевдинъ оьлшеми уьйкен болса, сондай материаллык яваплыкка тартылганнынъ тилеги мен штрафты тоьлевдинъ болжалын узайтпага болады. Йолыгыстынъ ызында Галина Павловна управлениединъ быйылгы планлары акында кыскаша билдирди эм амалламадынъ ка тн а с у в ш ы л а р ы н ы н ъ коьплеген соравларына яваплады.
245 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный