Актуально Около 1700 выпускников Карачаево-Черкесии написали итоговое сочинение Актуально В Карачаево-Черкесии пройдёт семинар «Возможности онлайн-экспорта» Актуально Школьник из Карачаево-Черкесии стал победителем Международного поэтического конкурса чтецов Актуально В столице Карачаево-Черкесии прошел военно-патриотический концерт «Гордимся славою Героев» Актуально В Общественной палате Карачаево-Черкесской Республики обсудили вопросы консолидированной помощи участникам СВО и членам их семей

Сыйда – сыйлыга

05.10.2017 696
Сыйда – сыйлыга

Карашай-Шеркеш Рес- публикасынынъ 25 йыл- лыгын байрамшылав- дынъ алдында Черкесск- тинъ Маданият сарайын- да КЧР Басшысы Рашид Темрезов торжестволы аьлде оьзлерининъ на- мыслы эм коьп йыллык ис аьрекетлери мен рес- публикадынъ оьрленуьви- не айырым косымларын эткен юртымыздынъ яшавшыларына оькимет- лик савгаларды эм сыйлы атларды берди. Амалламада республика- дынъ законшылык эм власть органларынынъ элшилери, калалардынъ эм районлар- дынъ басшылары, регионы- мыздынъ туьрли тармаклар- да ислейтаган сыйлы аьдем- лери йыйылган эдилер. – Сизинъ аьр кайсы- нъызды, республикадынъ аьр яшавшысын байрам ман кутлагым келеди эм оьз исинъизге яваплыгынъыз, кишкей тувган Элинъиз- динъ оьрленуьвине эткен эм этетаган косымынъыз уьшин муьсиревимди бил- диремен. Буьгуьн республика- дынъ социал-экономикалык оьрленуьви уьшин коьп зат этилген эм этиледи: бала- лар бавлары эм мектеп- лер, фельдшер-акушерлик пунктлары эм больницалар курыладылар, йоллар, коь- пирлер салынадылар, янъы аграрлык производстволар туьзиледилер эм оьрленеди- лер, каралдылар онъайлас- тырыладылар. Республика- дынъ социал-экономикалык оьрленуьви ямагатшылык, конфессиялар эм миллет- лер ара келисуьвлик пен, онынъ мынълаган яшавшы- ларынынъ зегенлиги мен, ис аьрекети мен байланыслы. Сондай аьдемлер бизде илмиде де, билимленди- руьвде де, маданиятта эм спортта, медицинада, аг- рарлык эм промышленность комплексинде, курылыста эм право саклав туьзилисле- ринде бар. Сондайлардынъ коьплери буьгуьн бу залда да бар, – деп белгиледи Рашид Темрезов. Керуьв-Кавказ федерал- лык округынынъ социал- экономикалык оьрленуьвине эткен номай косымы уьшин Хабез гипс заводынынъ ге- нераллы директоры Олег Аргунов Керуьв Кавказдынъ ислери бойынша РФ Ми- нистерствосынынъ атыннан Разылык хат пан савга- ланды. Карашай-Шеркеш Рес- публикасынынъ Басшы- сынынъ Указы ман коьп йыллык намыслы ислери, ис етимислери эм респуб- ликадынъ ямагатшылык яшавында белсинли кат- насувлары уьшин регион- нынъ 44 яшавшысына сый- лы атлар берилдилер. Олар- дынъ санында врачлар, экономистлер, юристлер, промышленность, байланыс куллыкшылары, журналист- лер эм баска кеспили кул- лыкшылар болдылар. Сонъ республикадынъ Басшысы КЧР-дынъ туь- зилуьвининъ 25 йыллыгын байрамшылавдынъ логоти- пин туьзуьви уьшин Керуьв- Кавказ оькиметлик техно- логиялык академиясынынъ студенткасы Алимат Бай- токовады Разылык хат пан савгалады. Баьри савгаланганлар- дынъ атыннан оьзининъ исин йогары баалаганлары уьшин республикадынъ бас- шылыгына разылык соьзле- рин Хабез гипс заводынынъ генераллы директоры Олег Аргунов айтты. Ол баьри етимислерде, айырып айт- канда, Хабез гипс заводы- нынъ етимислеринде, рес- публикадынъ Басшысынынъ эм Правительствосынынъ уьйкен уьлиси бар болувын белгиледи. Сондай болып ол Хабез районында болган ийги туьрленислер акын- да да айтты. «Баьри ийги туьрленислердинъ басында Сизинъ эм сизинъ коллекти- винъиздинъ куллыгын коьре- миз. Баьрисининъ атыннан сизинъ исинъиз уьшин уьй- кен савболсынымды айткым келеди», – деди О.Аргунов. – Буьгуьн мунда респуб- ликадынъ онъайлыгы уьшин оьзлерин суьйген ислерине беретаган аьдемлер йыйыл- ганлар. Меннен йыйы кепте республиканъыз не зат пан бай деп сорайдылар. Эм баьри заманда, бир артык- лыксыз, бизим аьдемлери- миз бен, деп яваплайман. Сиздей аьдемлердинъ бар болувы ман республика Россиядынъ толы куьшли субъекти кебинде маьнели туьзуьвшен йолын оьткен, деп санайман. Сиз оьзинъиз- динъ уьйкен сулыбынъызды оьсип келеятырган аркага береегинъизге эм сол зат бизим тувган Элимизди эн- ди де бек ярасык этеегине берк сенемен, – деп кутлады баьрисин Рашид Темрезов савгалавдан сонъ. Савгаланганлардынъ тизбесинде миллетимиз- динъ сыйлы элшиси, Адыге- Хабль орталык район библи- отекасынынъ куллыкшысы Светлана Найманова да аталды. Байрам амаллама- сында ога «КЧР маданияты- нынъ сыйлы куллыкшы- сы» деген оьрметли ат берилди. Светлана Клич- Гереевна библиотека туьзи- лисинде куллык этетаганлы бу йыл 40 йыл толады. Ол Москва каласында мада- ният институтын кутылган. Куллык эткен йылларынынъ бойында туьрли ис орынла- рында: окув залдынъ, сонъ методикалык боьликтинъ басшысы, директор болып ислеген. Аьлиги заманда праволык билдируьвлер орталыгынынъ алдышы специалисти болады. Ис аьрекетиннен баска уьйкен излев куллык-ларын да оз- гарады. Ювык арада онынъ арымаслык каьр шегуьви мен Уллы Аталык кавга- сынынъ катнасувшылары акында «И пусть поколения знают» деген китап шыгаяк. Светлана Клич-Гереевна онынъ туьзуьвшиси болады. Китап 2015 йылда шыккан «Эстелик эм данък кита- бынынъ» ызы болады. Ол «Кавга, Енъуьв, эстелик» проектининъ калыбында баспаланаяк. – Аьдем яшавын суьйген иси мен байланыстырса, ол уьйкен наьсип. Куллыгымды бек суьемен эм бир куьн де сол кеспиди сайлаганымга оькинмеймен. Мерекели куьнде сый-оьрметке тийис- ли болганым уьшин респуб- ликадынъ басшылыгына эм ис досларымга муьсирев- лимен. Баьри савгаланган- ларды куванышлары ман кутлайман эм юртымыз йыл- дан-йылга оьрленип барга- нын, аьдемлери дослыкта, татымлыкта яшаганларын сагынаман», – деп боьлисти Светлана Найманова амал- ламадан сонъ йолыгыска- нымызда. Амалламадынъ конак- ларына республикадынъ белгили йыршылары эм Ба- лалар оьнершилик уьйининъ хорынынъ яс катнасувшыла- ры концерт коьрсеттилер.

696 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный