Актуально Республика в цифрах. Ноябрь. Актуально Школьники Карачаево-Черкесии приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Актуально Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов избран в новый состав Высшего Совета «Единой России» Актуально В декабре пройдёт первое киберспортивное состязание в Карачаево-Черкесии Актуально Студенты из Карачаево-Черкесии принимают участие в конференции «Добро. Центров»

СУЬЙГЕН ИСИНЕ КУВАНЫШ ПАН

30.09.2021 11
СУЬЙГЕН ИСИНЕ КУВАНЫШ ПАН
Аьр йыл сайын 27-нши сен т я б р ь д е кы р ал ы - м ы зда Т ербиял авш ы ­ дынъ эм мектептен алдынгы билимлендируьвдинъ куллыкшысынынъ куьни белгиленеди. Бу кесп и л и к байрам 2004 йы лда п едагогикал ы к газеталардынъ эм журналларды нъ баславы ман токтастырылган. Байрамды озгарув акында ойды мектептен алдынгы программалардынъ авторлары, балалар бавларынынъ куллыкшылары эм ата-аналар демевледилер. Сол куьн бас дегенде халк байрамы кепте белгиленип басланды, бир кесек заманнан сонъ, кеспилик байрамга айланды. Аьр куьн сайын Ногай муниципал районынынъ балалар бавл ары ны нъ онлаган куллыкш ылары оьзлерининъ суьйген ислерине асыгады лар. Бу куллыкты суьймей де болмайды. Неге десенъиз, олар яшавымыздынъ шешекейлери, таза эм минсиз янлы саьбийлер мен айкасадылар. Элбетте, тербиял авшыдынъ кесписи енъил деп айтып болмаяк. Ол аьдемнен артык яваплыкты , ш ы дам лы кты , аьр куьн сайын билиминъди эм сулыбынъды оьстирип турувды талаплайды. Ногай муниципал районында эне сондай тербиялавшылар аз тувыллар. Солардынъ бириси айлак яныплы, балаларды эм оьз кесписин суьетаган Дианна Муратовна Долаева болады. Ердесимиз айлак яс болса да, оьз кесписинде атын айттырмага уьлгирген. Ол 2010 йылда Черкесскте орынласкан У.Хабеков атлы Карашай-Шеркеш педагогикалык колледжин кызыл дипломга окып битирген, ис аьрекетин сол ок йылда Икон-Халк авылынынъ «Курткашык» балалар бавында баслаган. Аьлиги заманда авылдынъ «Эльнур» бавында ислейди. - Биз аьелимизде уьш бала болганмыз. Эм кишкейлей мен аьр дайым да мектептинъ окытувшысы болып ойнамага суьетаган, оьссем бу кеспиди сайлаягым акында мырат этетаган эдим. Суьйтип те болды. 2006 йылда 9-ншы классты битирип, анам ман эм атам ман маслагат этип, педагогикалык колледжке туьспеге токтастым, - деп хабарлайды Дианна Муратовна. Окувын тек йогары белгилерге таьвесип, ердесимиз баслангыш класслардынъ эм ногай тилининъ окытувшысы деген кеспиди алады. Ама бактысы оны мектепке тувыл, балалар бавына аькеледи. Оьз исинде Дианна Муратовна коьп етимислер тапкан. С уьйтип, бавда куллы к эткен йыллары - нынъ ишинде ол бир неше кере педагогикалык усталыктынъ Савлайроссиялык конкурсл ары нд а катнаскан. 2018 йылда «Йылдынъ тербиялавш ы сы » деген район конкурсында ортакшылык этип, 2 орынга тийисли болган. А быйыл сол ок конкурста енъуьвши болып танылган. Д и а н н а М у р а т о в ­ на Икон-Халк авылында яшайды. Ол доьрт балады: уьш ул ман бир кызды тербиялайды. Биз Дианна Муратовнады, ол аьрекетлейтаган «Эльнур» балалар бавын, Ногай районы м ы зды нъ баьри де бавларынынъ кул л ы кш ы л а р ы н озган кеспилик байрамлары ман ак ю ректен кутлайм ы з, оларга берк ден савлыкты, шыдамлыкты, ислеринде етимислерди сагынамыз. Аьр куьнинъиз куванышка эм наьсипке толсын! 
11 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный