Актуально Первый день голосования в Карачаево-Черкесии прошел без нарушений Актуально Член СПЧ РФ высоко оценил проведение выборов в Карачаево-Черкесии Актуально «Никогда нельзя пренебрегать правом выбора», - мэр Черкесска Алексей Баскаев СКФО Торговца поддельными водительскими удостоверениями задержали владикавказские полицейские СКФО В суд Кабардино-Балкарии передано дело о мошенничестве на 27 млн рублей

С О Н Ъ ГЫ И О Л ГА К ЕТЕД И Л ЕР Й И Г И Т Л Е Р »

13.02.2021 18
С О Н Ъ ГЫ И О Л ГА К ЕТЕД И Л ЕР Й И Г И Т Л Е Р »
Кайгылы митингиннен Кетедилер сонъгы йолга йигитлер, Юреклерде битпес яра калдырып. Алал ис пен салып артта эстелик, Оьмирликке оьлимсиз ыз калдырып. К А Й ГЫ Б О Ь Л У Ь В Д И Б И Л Д И Р У Ь В Карашай-Шеркеш ерининъ Басш ысы Рашид Темрезов Уллы Аталык кавгасынынъ ветераны Я куб Абдулович Карасовтынъ аьелине кайгы боьлуьвин билдирди. «Кайгылы хабар... Якуб Абдулович Карасов - Уллы Аталык кавгасынынъ ветераны яшавдан кешти. Якуб Абдуловичтинъ йолы, сол замандагы коьплеген аьдемлердикиндей, енъил тувыл эди: ол ата-анасын эрте йойган эм аьле 14 ясында колхозда куллык эткен. 43-нши йылдынъ ноябрь айында, оьзининъ ясына бир йыл косып, фронтка барувы акында аьризе берип, Кызыл Аьскер сыдыраларына туьскен. Ол Румынияды, Болгарияды. Венгрияды, Югославияды, Австрияды, Чехословакияды босатувда катнаскан, Германияда эки кере Кызыл байраклы Суворов орденли датели Валерий Казаков, Ногай муниципал район Советининъ депутатлары, авыл администрацияларынынъ басшылары, «Бирлик», «Ак Кобан» ямагатшылык организацияларынынъ элшилери, кардаш-кавымы, район яшавшылары катнастылар. Амалламады Ногай муниципал район Советининъ депутаты Адлер Туркменов юргистти. Ол Якуб Абдуловичтинъ оьткен яшав йолы эм фронтта коьрсеткен баьтирликлери акында айтты. Сонъ соьзди Ногай муниципал район администрациясынынъ басшысы Мурат Хапиштовка берди. - Биз буьгуьн Ногай районымыздынъ сыйлы яшавшысы, Уллы Аталык кавгасы6-ншы Гвардия Волновах полкынынъ 2-нши Гвардия корпусынынъ калыбында согыскан. Т-34 танкынынъ командири болган, эки кере яраланган. Согысларда коьрсеткен йигитлиги эм эрлиги уьшин Аталык кавгасынынъ 2 дережели ордени мен, «Эрлик уьшин», Будапештти босатувы, Венады, Прагады алувы, Г е р м а н и я д ы енъуьви уьшин медальлер мен, Оьр Бас команд о в а н и е д и н ъ разы лы клары ман савгаланган. Д е м о б и - лизацияланган сонъ 1950 йылд| нъ декабрь айында ИконХалк совхозында комбайнер, Эркин-Ш ахар секер заводында, ДРСУ-да коьлик айдавшы, «Водстроймелиорацияда» автоотрядтынъ басшысы болып куллык эткен - ис косымлары, элбетте, сукландырадылар. Авыр кавгада шыдаган эм беркиген Баьтирлер аркасы кететаганы калай оькинишли. Олар савлай дуныяды фашизмнинъ басымыннан куткармага, кыралымызды бузгынлыклардан коьтермеге эм сыйлык пан балаларды тербияламага уьлгиргенлер. Бизим республикамыз уьшин бу толтырып болмас йойым. Якуб Абдуловичтинъ тувганларына эм ювыкларына кайгы боьлуьвди билдиремен. Бизим баалы ветеранга ярык эстелик, онынъ уллы Йигитлигине эм эрлигине оьмирлик данък!» - деп язган оьзининъ официаллы аккаунтында Рашид Темрезов. КЧР Басшысынынъ эм Правительствосынынъ пресс-службасы Туьнегуьнлерде, 9 февральде, сыйлы ердесимиз, Уллы Аталык кавгасынынъ ветераны Якуб Абдулович Карасов яшавдан тайды. Якуб Абдулович йогары аьдемшилиги болган, халС О Н Ъ ГЫ И О Л ГА К ЕТЕД И Л ЕР Й И Г И Т Л Е Р » кын юреги мен суьйген алал, ногайдынъ коьримге тийисли аьдеми эди. Сол затлар акында ветераннынъ яшаган уьйининъ каралдысында озган митингте оны сонъгы йолга озгармага йыйылганлар бир авыздан айттылар. Митингте КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) законшылык, оькиметлик курылыс эм ерли оьзлик басшыланув комитетининъ председатели Владимир Умалатов, КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа бойынша министри Альберт Кумуков, Ногай муниципал район администрациясынынъ басшысы Мурат Хапиштов, Россиядынъ «Ногай Эл» Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ предсенынъ ветераны Якуб Абдулович Карасовты сонъгы йолга озгарамыз. Районымыздынъ баьри яшавшыларынынъ атыннан ветераннынъ кардаш-кавымына терен кайгы боьлуьвимди билдиремен. Якуб Абдуловичтинъ атын районымыздынъ юртында оьмирлендиреекпиз. Еринде еннетли болсын, - деди Мурат Азаматович. - Салам алейкум, сыйлы ямагат! КЧР Басшысынынъ, республикамыздынъ Правительствосынынъ атыннан эм оьзимнен кайгы боьлуьвди билдиремен. Якуб Абдулович Ногай районымызда Уллы Аталык кавгасынынъ сонъгы ветераны эди. Ол бек аьруьв, алал аьдем эди. Яс-явкады патриотлык тербиялав иси мен белсинли каьрлейтаган эди. Сосындай йогары аьдемшиликпи аьдемлер дуныядан кетселер, бек авыр болады. Яткан ери еннетли болсын, - деди КЧР миллетлер ислери, коьлемлик коммуникациялар эм баспа бойынша министри Альберт Кумуков. Ветераннынъ кардаш-кавымына оьзининъ кайгы боьлуьв соьзин Россиядынъ «Ногай Эл» Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ председатели Валерий Казаков айтты. - Баалы ямагат! Буьгуьн уьйкен агамызды сонъгы йолга озгараятырмыз. Халкын бек суьйген, аьруьв аьдем эди. Аллах еннетли этсин! Якуб Абдулович канын-янын аямай, ясла- йыннан алып фронтка кеткен. Оьз ыркы ман ясын бир йылга оьстирип, тувган Элимизди душпанлардан коршалавга атланган. Якуб Карасов кавгада танкист болган. Тагы да Алибек Баисов, меним атам да танкист эдилер. < лар уьшеви де i атраш ойнамага суьйгенлер. Бизге келип, шатраш ойнайтаган эдилер. Миллетимизде сондай коьп йигит аьдемлер болганлар. Олардынъ атлары мутылмаяк, - деп беркитти Валерий Сеперович. Митингтинъ катнасувшыларына каратылган кайгы боьлуьвин КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) законшылык, оькиметлик курылыс эм ерли оьзлик басшыланув комитетининъ председатели Владимир Умалатов айтты. - Баалы ямагат! Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели Александр Игоревич Ивановтынъ, коьп миллетли депутатлык корпусынынъ депутатларынынъ атыннан ногай баьтиримиз Якуб Абдулович Карасовтынъ яшавдан кешуьви мен байланыста кардаш -кавымына, ювыкларына, халкымызга кайгы боьлуьвимди билдиремен. Якуб Абдулович Румынияды, Болгарияды эм тагы да коьп сондай белгили кыралларды явлардан босатувда катнаскан. Кавга ман Австрияга дейим де еткен эм янаямаслык йигитлиги уьшин Уллы Аталык кавгасынынъ экинши дережели ордени мен савгаланган. Биз оны баьтиримиз деп санаймыз. Бизим аталарымыз да ювык катнаган болганлар. Якуб Карасов республикамыздынъ Правительствосынынъ элшилигининъ санында Австрияга да барган болган. Биз уьлги алгандай ясы уьйкен аьдемимизди йойдык. Аллах еннет берсин! - деди Владимир Амербиевич. Амалламадынъ барысында кайгы соьзи мен Адыге-Хабль эм Ногай районлар ара аьскершилик комиссары Тахир Бодраков боьлисти. - Мен республикамыздынъ аьскершилик комиссариатынынъ етекшилигининъ, офицерлердинъ атыннан кайгы боьлуьвимди билдиремен. Буьгуьн республикамыз уьйкен аьдемди йойды. Якуб Абдулович оьсип бараятырган яс аркаларга ийги коьрим болган аьдем эди. Онынъ аты оьмирге бизим юреклерде яшаяк. Онынъ оьткен аьскершилик йолы акында айтсак, ол шынты йигитликти коьрсеткен, - деди Тахир Назирович оьз соьзинде. М итин гти нъ ы зы нда аьпендилер йыйылганларга дува эттирдилер эм абырайлы ясы уьйкенди сонъгы йолга озгардылар. Уллы Аталык кавгасынынъ ветераны Якуб Карасов аьелде эки улды эм бир кызды тербиялаган. Ол шатраш ойынды, ногайдынъ тарихин бек суьетаган аьдем эди. Яткан ери еннетли болсын! Якуб А бдуловичтинъ арамыздан кетуьви бизим уьшин кайтарып болмастай уьйкен йойым. А. НАЙМАНОВ. ДУРБАТЛАРДА: амалламадан коьринислер. З.ЕСЕНЕЕВА
18 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный