Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов призвал жителей региона в онлайн формате проголосовать за территорию для благоустройства в 2025 год Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов и министр труда и соцразвития региона Динара Камурзаева обсудили ход реализации мероприятий в рамках Года семьи Актуально Открытый турнир СКГА по скалолазанию «Кубок ректора» прошел в КЧР Актуально Федеральные трассы КЧР готовят к выходу из зимнего периода Актуально Садоводческие домовладения Карачаево-Черкесии могут стать участниками программы социальной газификации

ОЬРЛЕНУЬВГЕ БИРИНШИ АДЫМ ЭТИЛДИ

03.11.2020 129
ОЬРЛЕНУЬВГЕ БИРИНШИ АДЫМ ЭТИЛДИ
Туьнегуьнлерде Черкесск каласынынъ «Кавказ-мясо» предприятиесининъ каралды сы нда эстеликли амаллама озды. Ол кой этин болдырув бойынша янъы заводты реконструкциялавга биринш и тасты салувга багысланды. Онынъ куллыгында Карашай-Ш еркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов, Россия Федерациясынынъ экономикалык оьрленуьв министрининъ биринши орынбасары Михаил Бабич, «Дамате» компаниялар куьбининъ токтастырувшыларынынъ бириси эм директорлар советининъ председатели Наум Бабаев, банк куллыкшылары катнастылар. А м аллам ады нъ катнасувш ыларына каратылган сагынувлары ман КЧР Басшысы Рашид Темрезов боьлисти. - Карашай-Шеркеш Республикасына койшылыкты оьрлендируьвге янъы идеологиясы болган тебенли оьрленетаган аталык товар болдырувшы уллы инвестор - «Дамате» кампаниялар куьби кирди... Ол бизге кыска заманнынъ ишинде бес юз ис орынды республикалык бюджетине ийги налог туьсимлерин береек. «Дамате» кампаниялар куьби бизим койшылык фермаларды оьрлендируьвге инвестицияларын киргистеек эм айырым эсти йогары генетикады оьрлендируьвге, технологиялык ислерди цифрага коьш ируьвге, продукцияды таралтувга гарантиялы тебенликти береек. Сосы ка м пан и ял а р куьб и н и н ъ демевлеви мен фермерлердинъ тоьгерегинде оларды оьрлендируьв уьшин онъайлы «экосистема» туьзилеек. Соьзсиз де, ол зат куллыкты тебенли бардырувга, йогары эм тебенли экономикалык коьрсетимлерге етпеге себеп этеек. Оннан да баска янъы проект - ол юзлеген янъы ис орынлар, налог туьсимлери, тармакларды оьрлендируьв болады, - деди проекттинъ маьнелигин ашыклай келип, Рашид Бориспиевич. - Биз алды м ы зга Керуьв-Кавказ ф едераллы к округында койшылыкты ян- □AM АТЕ кой. «Дамате» кампаниялар куьби халклар ара оьлшемиинде уллы инвестор болады. Ол бир неше россиялык регионларында болымлыгы ман аьруьв белгили. Буьгуьнлерде коькислерди болдырув бойынша дуныялык етекшилер арасында шыгаратаган п р о д укц и я л а р ы н ы н ъ коьплеген брендлери бойынша сыйлы етекшилердинъ бириси болады . О ларды нъ аьр проекти предприятиеге Э1 регионга инвестициялар боладылар. Сосы ко м п а н и я л а р куь б и ю ртымыздынъ да кой асы рав ф ерм алары н оьрлендируьвге инвестицияларды белсинли киргистпеге ойлайды. Койш ы лы кты оьрл е н д и р уь в бойы нш а проектти эки йылдынъ ОЬРЛЕНУЬВГЕ БИРИНШИ АДЫМ ЭТИЛДИ сын оьрлендируьвге уьйкен демев болаяк. Заводты модернизациялав бес принцип пен келисте эндирилеек. Олар те хн о л о ги я , са ни та рл ы к мардалардынъ тутылувлары, сапатлык, экология эм модернизациялав. Проектти таралтувдынъ калыбында бир саьаттинъ ишинде уьш юз койды соювга карарланган амаллар туьзил генл ер. Соны ман биргесине болдырылган продукцияды нъ сапатлыгына коьз салув аьлиги замангы системасы да уйгынланган. С анитарлы к мардаларды тутув уьшин «таза» эм «кир» зоналар туьзилееклер. Заводты реконструкциялавда соьлеги замангы алат-садаклар кулланылаяклар. Мунда кой этиннен пол у ф а б р и ка т л а р , ф арш , м аринад, сисе эм тем ир савытларда консервлер шыгарылаяклар. Баьри ислеп болдырылган продукция халяль эм кошер стандартлары бойынша сертификатлы болаяк. Проектти таралтувдынъ тагы да бир маьнели ягы - производстволык калдыкларды тазалав систем аларды кулланув болады. Эт комбинаты 12 гектар ерде ландырувга эм куьшлерди бириктирип, бу тармакты янъы йогары оьлшемге шыгармага деген борыш салганмыз. Проектти таралтувда биз койды болдырувдынъ баьри шериклерине де, сонынъ санында асыллавга эм беслевге тийисли эс бермеге м ыратланамыз. Сонынъ уы ин заводты янъыдан ярасты рам ы з. Келеекте ол кы ралы м ы зды нъ энъ де алдышы койшылык предприятиеси болаяк. Бу проектти таралтув Керуьв Кавказ уьш ин аьдеттеги тарм акты янланды рувда маьнели адымлардынъ бириси болаяк, - деди «Дамате» кампаниялар куьбининъ токтасты рувш ы лары ны нъ бириси Наум Бабаев. Сонъ КЧР Басшысы Рашид Темрезов эм келген инвесторлар заводты реконструкциялавда биринши тасты эстеликли аьлде беркиттилер. Соьзсиз де, ол кой этин болдырув бойынша соьлеги замангы эм йогары технологиялы к производство болады. Проектти таралтув республикамыздынъ юртында койшылык тармагын оьрлендируьвге уьйкен себеп этеек. А «Кавказ-мясо» ашык акционерлик ямагатшылыгынынъ агропомышленность предприятиеси кыралымыздынъ алдышы койшылык предприятиеси этпеге амал береек. Реконструкцияды 2021 йылдынъ курал айына бажармага балайдылар. С уткасы нд а 42 тонна продукция алмага мыратланады лар. С анлар ман айтканда, йылына 720 мынъ бойында таралтпага карарланган. Сосы болжалдынъ ишинде «Дамате» кампаниялар куьби эндиреек инвестициялардынъ оьлшеми 2,7 миллиард маьнет болаяк. Проекттинъ финанслык партнеры «Россельхозбанк» АО-сы болады. Элбетте, ол зат республикамыздынъ тек авыл хозяйство секторын тувыл, савлай экономикаорынласкан. Бас производстволык объектлер 17 мынъ квадратлы метрлик майданда ерлескенлер. Суьйтип, койшылыкты оьрлендируьвге биринши адым этилди.
129 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный