Актуально В КЧР открылся самый высокогорный ФОК Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов в Учкулане поприветствовал участников конного перехода, проходившего в честь Дня Победы и Дня возрождения карачаевского народа Актуально Республиканская весенняя ярмарка проходит в столице КЧР Актуально В КЧР прошла конференция к 90-летию Юрия Калмыкова с участием делегации из Турции Актуально В столице КЧР подвели итоги и наградили отличившихся участников месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы

Миллетни джарсыуларын эсге ала…

26.11.2019 276
Миллетни джарсыуларын эсге ала…

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид абыстол (ноябрь) айны 15-де «Карачаево-Черкесия» ГТРК бла «Архыз 24» телеканалда, ачыкъ эфирде, республиканы джамагъатыны сорууларына джууаб берген эди.


Адамла кеслерини сорууларын кёб каналлы телефон бла сёлешиб берирге боллукъ эдиле. Аны тышында да эфир баргъан кёзюуде «Архыз 24» телеканалда ачыкъ студия ишлей эди. Эфирни «Карачаево-Черкесия» ГТРК-ны тамадасы Къазийланы Светлана бла журналист, Черкесск шахар Думаны председателини орунбасары Иналь Гашоков бардырдыла.

Берилген сорууланы ичинде Къарачай-Черкесияда социал-экономика ёсюмню, фатар-коммунал мюлкню, саулукъ сакълауну, сабий пособиелени, ёксюз сабийлени юй бла баджарыуну, эски, оюлургъа джетиб тургъан юйледен кёчюрюуню юслеринден кёб соруу бар эди. Аны тышында да джамагъат эллени суу бла баджарыуну, джолланы игилендириуню, коммунал джумушла ючюн тарифлени хакъындан да сёлешди Башчы бла. Иналь Гашоков чертгенден, студиягъа келген сорууланы ичинде терроризмге къаршчы кюрешни, джамагъатны къоркъуусузлугъун сакълауну, миллетлени араларында келишиулюкню бегитиуню юслеринден бир соруу да болмагъанды.
«Алгъы бурун биз республиканы социал-экономика ёсюмюню сагъышын этерге керекбиз. Ол соруула джамагъатны сагъышландырмагъанлары бек иги ышанды. Биринчиси, ол адамланы кеслерини тириликлери, джууаблылыкъларыды, кърал органла бла федерал структураланы, джамагъат бирлешликле бла дин бирлешликлени биригиб, кереклисича ишлегенлерини шартыды. Кесибизге хата джетдирир джанындан керексиз ишлени къоюб, хайыр келтирир джанындан кюреширге керек болгъаныбызны джамагъат иги ангылайды», - деди Темрезланы Рашид.
Интернетде республикада болумну, кесини юсюнден тюрлю-тюрлю ётюрюк хапарлагъа къалай къарагъанын да билдирди регионну Башчысы. Ол айтхандан, аллай затлагъа заманын зырафына ийиб, алагъа джууаб бериб айланнгандан эсе, ишин игилендирир, республикагъа не къадар хайыр келтирир джанындан кюреширге сюеди. Регионда власть саулай да алай ишлерге керекди.
«Адамланы айлыкълары къачан аслам боллукъду, джангы иш орунла къураллыкъмыдыла?» деген соруу биринчи болду.
«Республикада ол джаны бла хал иги джанына тюрленнгенин чертерге керекди. Кърал властны органлары, муниципалитетле эмда РФ-ны Правительствосу бла байламлылыкъда, социал-экономика ёсюмню хакъындан уллу иш бардыргъандыла. Арт 6-7 джылны ичинде республикада орта иш хакъ эки кереге ёсгенди.
Кёб болмай мен республиканы джамагъатыны аллында этилген ишлени юсюнден толу хапар берген эдим. Республиканы Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) Чакъырыууму юсюнден айтама. Анда мен республикада 2018-чи джыл къаллай ишле бардырылгъанларыны юсюнден толу хапар айтхан эдим. Арт джыллада экономика ёсюмню хакъындан керти да кёб иш этилгенди,  алай а бюгюнлюкде баш борчларыбызны бири джангы иш орунла къурауду, республикагъа не къадар аслам инвестиция келтириудю», - деди Темрезланы Рашид.
Къараучуланы бири «Жильё для молодой семьи» деген программа бла джаш юйдегилеге берилген сертификатланы ачхасыны юсюнден соргъанында, Башчы анга джууаб берирге республиканы туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны хакъындан министри Эриккенланы Анзоргъа сёз берди.
«2018-чи джылны эндреуюк (декабрь) айы бла 2019-чу джылны биринчи юч айында берилген сертификатлагъа ачха тёленмегени федерал бюджетден керекли ачха толусу бла келмегени бла байламлыды. Озгъан джыл 1200 юйдеги алгъанды сертификатла. Аладан 80 процентине ачха берилгенди. Къалгъанларына да джылны аягъына дери бериб бошар муратлыбыз. Биз айтханча болса, эндреуюк (декабрь) айны 15-не дери кёзюуде борчларыбыздан къутуллукъбуз. Быйылны биринчи юч айында берилген сертификатланы ачхаларын джазда, РФ-ны Къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министерствосу бла кесаматха къол салгъандан сора, алтотур (март) айны 10-дан кечге къалмай, берир муратлыбыз», - деб джууаб берди министр.
Устазланы айлыкъларыны ёлчемини, ауругъанланы дарманла бла баджарыуну, кёб сабийли юйдегилеге джер бериуню юслеринден соруулагъа Темрез улу артыкъ эс бёлюб, джууаб берди.
Бир къауум сорууланы хакъындан Башчы алайда огъуна керекли ведомстволагъа ол сорууну хакъындан ишни башларгъа деб борч сала эди.
Сёз ючюн, республикан онкодиспансерде адамла ауузланырча буфет, керекли дарманланы узакъгъа барыб айланмай, алайда огъуна алыб къоярча аптека ачыллыкъдыла, джамагъат улоу тохтагъан остановка уа больницаны къатына кёчюрюллюкдю.
2020-чы джыл Уруп районда Тёплый элни суу бла баджарыб бошар мурат барды.
Актёр Мокаланы Рафаэль республикада толу цикл бла ишлеген киностудия ачылса иги боллукъ эди деген оюмун билдиргенинде, Башчы республиканы Правительствосуна ол затны иги тинтиб къараргъа эмда Эресей Федерацияны Маданият министерствосундан оноу сорургъа, деб борч салды.
Республиканы Саулукъ сакълау министерствосуна уа Хасаут-Греческое элде джашагъан, 2-чи группалы сакъатха керекли дарманланы юйюне табдыра турургъа деген борч салынды.
Ветеран Магъаяланы Соня эски, оюлургъа джетиб тургъан юйде джашагъанын айтханында, КъЧР-ни къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Евгений Гордиенкону ол затны эсге алыб, не этерге боллугъуна къараргъа деб борчлады Башчы.
Бюгюнлюкде сабийле «снюс» деген тютюн затланы эркин сатыб алыргъа мадар табханларыны юсюнден да сёлешинди. Ол тютюннге тенглешдирилсе да, эркин сатылгъаны себебли, аны сабийле сатыб алырчадыла.
«Ол зат федерал законну бузгъаны бла къалгъанына къараргъа керекди. Законну бузулгъаны болса, мен кесим регионал дараджада кюреширикме. Аны тышында да керекли органла сатыу-алыу этилген джерледе ол препаратланы ачыкъ сатылгъанларына къараб, юрисдикция джаны бла анга багъа берирге керекдиле», - деди Темрезланы Рашид.
Республиканы Башчысыны аманаты бла Архыз курортда аптека ачыллыкъды.
Черкесск шахарда джамагъат транспортну джангыртыуну юсюнден да талай соруу берилди.
«Биз ол затны хакъындан алгъаракъда шахарны мэри бла ушакъ этген эдик. Керти да шахарда джюрюген джамагъат транспорт бек эскиди. 2014-чю - 2015-чи джыллада, Москва шахарны мэри Сергей Собянин бла келишиб бир бёлек джангы транспорт келтирген эдик республикагъа.
Алай а бюгюнлюкде шахарны джангы программалагъа къошханбыз. Ол программала бла къуру троллейбусла тюл, джангы автобусла да алыр мадарыбыз боллукъду. Энтда бир чертиб айтыргъа излегеним, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников федерал аралыкъ бла келишиб, джууукъ заманда ШКФО-ну бютеу субъектлерине да джангы джамагъат транспорт келликди. Ол бек уллу, магъаналы ишди. Алайды да, джууукъ заманны ичинде Черкесск шахарны джамагъат транспорту танг кесек джангыртыллыкъды», - деб джууаб берди Темрез улу.
Республиканы узакъ эллеринде джашагъанланы сагъышлары уа эллерини газ бла, суу бла баджарылыуларыды, бачхаларында ёсдюрген кёгетлерин, зыраф этиб къоймай, сатыуду.
2020-чы джыл Къарачай районну Орджоникидзевский посёлогуну больницасына тамамлы ремонт этилиб башланныкъды. Тебердиге газ тартылыу ишле да келир джыл тамамланыргъа керекдиле.
«2011-2012-чи джыллада Къарачай-Черкес Республиканы 63 проценти табигъат газ бла баджарылыб эди. Бу кёргюзюм ол джыллада да къралыбызда кёргюзюмледен маджал эди. Бюгюнлюкде Эресей Федерацияны субъектлерини ичинде, Шимал Кавказ федерал округда, биз, газ бла баджарылыу бла, биринчи орундабыз.
Юч джылны мындан алда РФ-ны Президенти Владимир Путин «Газпромгъа» Учкулан ёзенни газ бла баджарыргъа деб борч салгъан эди. Андан бери керекли ишле бардырылгъандыла, энди газ быргъыланы салыб башларыкъбыз», - деб билдирди КъЧР-ни Башчысы.
«Черкесск шахардан Хабезни юсю бла Зеленчукге баргъан джолну къурулушу къачан башланныкъды?», «Федерал джолну къурулушу къачан бошаллыкъды?» дагъыда аны кибик джолла бла байламлы талай соруугъа Темрез улу быллай джууаб берди:
«Ол керти уллу, джууаблы ишди. Биз билиб, ол джолгъа бир кере да ремонт этилмегенди. Иши бир да кёбдю. Кёпюрле да бардыла. Аланы бирин ишлеб бошагъанбыз. Аны тышында да чыракъла, джол джанын бегитген тыйгъычла салыргъа керекди. Бу ишлени барын да 2023-чю джылгъа тамамлар муратыбыз барды.
Быйыл Хабез бла Зеюко эллени байлагъан джолну ишлеб башлагъанбыз. Андан сора «Зеленчук-Сторожевая-Преградная-Курджиново» джолну тамамлы ремонт ишлери да башланнгандыла.
Черкесск шахарны тышы бла баргъан джолну юсюнден да айтыргъа керекди. Бюгюнлюкде биз, джолланы хакъындан федерал агентство бла Шимал Кавказда Севкавупрдорну федерал управлениеси бла бирге, керекли къагъытланы хазырлаб бошагъанбыз, аланы къабыл да этгендиле. 2020-чы – 2021-чи джыллада Черкесск шахарны тышы бла баргъан джолну, Пятигорск шахардан келе кирген джеринден башлаб, Космонавтла орам бла бошаб, уллу реконструкция иши башланныкъды. 2021-чи джыл Черкесск шахарны Знаменское элни туурасындан чыкъгъан джолуну къурулушу башланныкъды. Бу ишле бары да Октябрьская орамда машиналаны санын азыракъ этерге себеб боллукъдула деб ышанабыз. Джылдан джылгъа машиналаны саны 20-25 процентге аслам болуб барады.
Сёз ючюн, 2010-чу джыл Черкесск бла Джёгетей Аягъы шахарны арасында бир суткагъа 20 минг машина джюрюй эди, бюгюнлюкде ол сан 40 мингден артыкъ болгъанды. Ол машиналаны бары да Черкесск шахаргъа келедиле неда аны юсю бла ётедиле. Аны амалтын, мен да, шахарны мэриясы да, Къарачай-Черкес джол управление да шахарны джолларын дженгиллетир джанындан къолубуздан келгенни этиб кюрешебиз. 60-чы джыллада, Черкесск шахарны планы къуралгъан заманда, ол къуру 5 минг машинагъа деб саналгъанды.
Республикада муниципал джолла да ишлене барадыла. Джамагъат бла энчи тюбешиуде джолланы джарашдырыуну юсюнден соруу биринчи орунда болгъанды. Джыл сайын муниципал эмда регионал магъаналы джолланы къурулушларына миллиард бла джарым чакълы бир ачха бёлюнеди. Иш тохтамагъанды. Башында айтылгъан джолланы тышында да Къарачай шахардан Учкуланнга баргъан джолну, Гум Башы бла Нарсанагъа элтген джолну ишлер мурат барды».
Темрезланы Рашид айтхандан, эллени суу бла баджарыуда эм керекли ишлени бири «Чистая вода» деген федерал проектди.
«Суу бла баджарыу къуру бизни республиканы болуб къалмай, къралыбызны кёб субъектини джарсыууду. Суу быргъыла бек эскиргендиле. Бир къауум джерледе быргъыла 10-15 джылны мындан алгъа ауушдурулургъа керек эдиле. Бир къауум элледе ара суу баджарыу джокъду. Сёз ючюн, Адыге-Хабль районну Садовое эли. Элде болумну тюрлендирирге деб, керекли борчланы салгъанма. Гитче Къарачай районну Элкъуш элинде да болум алай эди, алай а 2017-чи джылдан бери аланы суулары барды.
«Чистая вода» деген миллет проектни магъанасы эски быргъыланы ауушдурууду, суу баргъан системаны джангыртыуду. Биз ол проектни бир федерал бутагъына киргенбиз.
Правокубанский, Къумуш, Сары-Тюз, Хумара, Коста Хетагурово эллени суу бла баджарыу системаларын джангыртыр ючюн бюджетден тышында тюшген ачханы эмда суу ючюн джууаблы кърал компанияланы ачхаларын да джоярыкъбыз. Сёз ючюн, «РусГидро» ПАО суу системаны реконструкциясына тири къошуллукъду.
Республиканы джамагъатын таза суу бла баджарыу баш борчларыбызны бириди. 2011-чи джыл кирсиз, санитар излемлеге толусу бла джууаб берген сууну джамагъатыбызны къуру 50 проценти хайырландыра эди. 2019-чу джыл ол кёргюзюм 70 процентден асламды. Ол бек керекли джумушланы бири болгъаны себебли мен анга кесим къарагъанлай турама», - деб билдирди Къарачай-Черкесияны Башчысы.
Айхай да, туризмни юсюнден соруула да кёб эдиле. Бюгюнлюкде ол регионну экономика ёсюмюню баш санагъатыды.
«Джылны къайсы чагъында да ишлеб тургъан «Архыз» деген тау лыжа курортубуз алкъын ёсюмню джолундады. Алай а бюгюн огъуна ишленнген къурулушу, ары келген туристлени саны къууандырырчадыла. Бюгюнлюкде къонакъла Архызда солургъа Эресей Федерацияны бютеу регионларындан да келедиле, республикабызны джамагъаты да барады.
Мийик тауланы сюйгенле, керти уста лыжачыла уа Доммайны сайлайдыла. Арт кёзюуде Архызгъа келгенле Доммайгъа кетедиле, Доммайгъа келгенле да Архызгъа кетедиле. Ол къууандыргъан ишди. 8 джылны мындан алда меннге эки курортну арасында эришмеклик болмазмы, ара бузулмазмы деб, сора эдиле. Мен ол заманда да айта эдим, энтда къайтарайым. Конкуренция болгъаны бек игиди. Къонакъ юйлени, хант юйлени иелери бир-бирлери бла эришселе, ол къадар мийик дараджагъа чыгъарыкъдыла, келген къонакъла да сервисни аллай бир джаратырыкъдыла. Бир кере джаратыб кетселе уа, экинчи къайтыб келирге излерикдиле, джууукъларына-тенглерине да махтарыкъдыла.
Бюгюнлюкде бу эки курортда да багъаланы юсюнден кёб соруу эшитеме. Мен тыш къраллада быллай курортланы юслеринден айтмасам да, къуру Эресейни къыбыла джанында курортланы алыб да къарагъыз. Биздеча учуз багъала бир джерде джокъдула. Биз багъаланы тюшюрюр ючюн КъЧР-ни Правительствосу бла Туризмини, курортларыны, джаш тёлю политикасыны хакъындан министерствосу бла кёб иш этебиз. Хар сом ючюн кюрешебиз, дерге боллукъма. Алай а ол къыйын ишди, анда ишлегенле да къыйынларын табаргъа керекдиле. Къуру чынды джолланы ишлер, аланы хар нелерине къараб турур ючюн къаллай бир джоюм керек болады. Сёз ючюн, джарланы тюзетген бир ратракны багъасына 5 троллейбус келликди. Алай а биз бюгюнлюкде башха курортла бла эриширчабыз деб оюм этеме.

Айхай да, Доммай да, Архыз да эртде заманладан айтылыб тургъан джерледиле. Республиканы, къралыбызны тышында да аланы кёбле сюедиле, келгенлей турадыла. Мен бюгюн РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини хакъындан министри Сергей Чеботарёв бла тюбешген эдим. Тюбешиуде ма бу сорууланы да сюзген эдик. Министерствону, «Курорты Северного Кавказа» АО-ну, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини Аппаратыны джанындан уллу кёлтюргючлюк барды. Биз барыбыз да Къарачай-Черкес Республиканы курортлары эм игилени бирлери болсала излейбиз.
Дагъыда бир магъаналы ишибиз гара сууларыбызны хакъындандыла. Бюгюнлюкде ала хазна джарашдырылмагъандыла, адамла кеслерича солугъан, «дикий отдых» деген дараджада тургъан джерледиле. Ол суулагъа баргъан джолланы ишлерге ачха чыгъарыргъа деб, РФ-ны Правительствосуну буйругъу барды. Бюгюнлюкде Романтик посёлокдан гаралагъа дери 27 километр джол барды. Ол джолну къурулушун 2021-чи джыл бошарыкъбыз. Алгъын алагъа джетер ючюн Уруп район бла айланыб барыргъа керек бола эди. Биз Романтик посёлок къураллыкъ джерге джол салыб башлагъаныкъда кёбле ийнанмай эдиле, «алайда не боллукъду, къуру джер турады», дей эдиле. Бюгюн а талай къонакъ юйю, чынды джоллары, башха инфраструктурасы айныб баргъан посёлокду ол. Аны айтханым, ол гара суула чыкъгъан джерде да къачан хар зат джарашдырылыб, ишлеб башларыгъын билмейме, алай а, джолу джарашыб тургъан джерге инвестор дженгил табылады. Гара сууланы саулукъгъа бек джарагъанлары себебли инвесторла кеслерин кёб сакълатмазла, деб ышанама. Шимал Кавказны Ёсюмюню корпорациясыны болушлугъу бла талай магъаналы проектге къошулгъанбыз. Алай бла, джолну ишлеб бошасакъ, анда санаторийле, профилакторийле, башха клиникала ишлерге излегенле табыллыкъдыла. Ол заманда Архызны тамам уллу, неси да джарашхан курортха санаргъа боллукъбуз», - деб чертди Темрезланы Рашид.
Бу ыйыкъда Башчыны буйругъу бла, Хурзук, Учкулан эллеге Правительствону комиссиясы барлыкъды. Ол джамагъатны бу эллени социал-экономика ёсюмлерини хакъындан Башчыны оноуу бла шагъырей этерикди. Аны тышында да Учкуланда джашагъан тиширыуну Темрезланы Рашидге тилеги бла байламлы болумгъа да къарарыкъды комиссия. Ол айтхандан, элчиле ёсдюрген кёгетлерин саталмайдыла, салгъан къыйынларын алыргъа мадарлары да болмайды.
«Витязь» ЖСК-ны пайщиклери талай джылны узагъына фатар къоллу болалмайдыла. Къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкню министрине ол соруу бла кюреширге борч салынды.
Арт кёзюуде республиканы талай элини джамагъаты газ баллонланы толтурур джер табалмай бек инджиледи. Аны бла байламлы соруула да болдула. Темрезланы Рашид КъЧР-ни Правительствосуну Председателине:
«Аслан Анатольевич, аллыбызда баш кюн Межрегионгазда ол затха джууаблы башчыланы чакъырыгъыз. Ала, «хайыры джокъду, узакъды», дерикдиле, билеме. Алай а ол компанияланы социал джууаблылыкълары да болургъа керекди, кеслерини таблыкъларыны, хайырларыны сагъышын этгенден сора да», - деди.
«Дервейс» деген машинала ишлеген заводну юсюнден соруулагъа да берди Башчы джууаб:
«Тюзюн айтсам, ол мени да джарсытады. Нек дегенде, предприятие республикада эм уллу, эм кёб иш орну болгъанладанды. Аны хакъындан РФ-ны промышленность бла сатыу-алыу министрине тюбегенме, ведомствола арасы талай комиссияны ишине къатышханма, РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини хакъындан министерствосуна, РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечисини Аппаратына да талай кере тилекчи болгъанма. Предприятиени ишин тохтатмаз ючюн кёб зат этилген эди. Автомобиллени ишлеу санагъатда кесини джорукълары бардыла. Предприятиени финанс джаны бла джарсыулары барды. Алай а кърал, муниципал органла да аны башчылыгъы ишин башлайма десе, болушлукъ этерикдиле».
Джыйылгъанланы тамам къууандыргъан хапар да айтды Темрезланы Рашид. Республикада эки буз къала ишленникди: 2020-чы джыл - Къарачай шахарда, 2021-чи джыл да - Черкесскеде.
Тарифлени юслеринден сёлешиннгенинде Башчы тамамлы хапар айтды:
«Джууукъ заманны ичинде властны федерал органларын, Монополиягъа къаршчы федерал къуллукъну, Тарифле бла багъаланы бизде управлениесини келечилерин да джыйыб, айтылгъан затланы барыны юсюнден да сёлешир муратым барды. Аны тышында да, «Межрегионгаз» бла «Россети» компанияла хар джылгъа инвестицион программаларын теджеген заманда, биз джамагъатха тарифле бек ёсмесинле деб кюрешебиз».
Башчы айтхандан, элчиле багушлары ючюн асыры уллу багъа тёлейдиле, аны азайтыр джанындан кюреширге буйрукъ берилгенди.
«Рашид Бориспиевич, сиз салгъан борч бла бюгюнлюкде багъаны 20 процент чакълы бирге учуз этерге деген оноу этилгенди. Бюгюнлюкде элледе керекли тергеу ишле бардырыладыла. Ол ишле бошалгъанлай, орта кёргюзюмню санаб, анга кёре багъаны бегитирикбиз. Биз бюгюн тюшюрген 20 процентден да аз этер мадар боллукъ эсе деб, аны ючюн ёлчелеу-тергеу ишле бардырабыз районлада, элледе да», - деб билдирди КъЧР-ни къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Евгений Гордиенко.
Ачыкъ эфирге хазырланыу ишлени кёзюуюнде келген сорууланы ичинде ёксюз сабийледен кёб соруу бар эди. Ала билдиргенден, берилирге керекли фатарла, кёзюуню уллулугъундан, заманында берилмейдиле.
«Ол керти да уллу джарсыуду, - деди Темрез улу. – Къуру бизде болуб къалмай, бютеу Эресей Федерацияны да джарсыууду. Кёб болмай КъЧР-ни Правительствосу бла ол затны юсюнден сёлешиб, 2020-чы джыл ёксюз сабийлеге берилген фатарланы санын эки къат аслам этерге керекди деб бегитген эдик. Джыл сайын 25-28 фатар бериучен эдик, келир джыл эм азы бла эки кереге кёб берликбиз. Кёзюулери джетиб тургъан 60 адамны мекям къоллу этерикбиз».
Ачыкъ эфирни тамамлай, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы быллай ишлени магъаналары уллу болгъанларын чертди.
«Эм баш джарсыуланы тизими белгиленди. Андан да тамамлы хапарлы болур ючюн, шахарланы, районланы активлери бла тюбеширге керекди. Джамагъат бла не къадар аслам тюбешиб, ушакъ эте турургъа борчлубуз. Мен Правительствону къуллукъчуларына да аны айтханлай турама.
Хар адамны джарсыуу бирер тюрлюдю. Биреуленнге регионда аэропорт болмагъаны уллу джарсыу эсе, элде джашагъан къартха къышха отуну болмагъаныды джарсыу. Аны себебли, хар башчы, хар депутат кесини бойнуна алгъан борчун тындырыргъа керекди, адамланы джарсыуларына тынгылаб, аланы эшитген бла къалмай, болушур джанын кюреширге борчлуду.
Бюгюн бу ачыкъ эфирге келген сорууланы бары бла да керекли ишлени бардырыргъа, тынгылы оноу этерге сёз береме», - деб тамамлады Темрезланы Рашид ачыкъ эфирни.
(БИЗНИ КОРР.).
276 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный