СКФО Аренда фасадных подъемников и строительных люлек СКФО Возможности аренды строительной техники и грузового транспорта Актуально Очередной поток обучения пенсионеров компьютерной грамотности стартовал в Карачаево-Черкесии Актуально Большим праздничным концертом отметит ансамбль "Эльбрус" в КЧР юбилейные даты коллектива и его руководителя Актуально Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сегодня провел прием граждан

МЕКТЕПКЕ АЬЗИРЛЕДИЛЕР

13.09.2019 27
МЕКТЕПКЕ АЬЗИРЛЕДИЛЕР
Янъы окув йылы ны нъ алдында Карашай-Шеркеш Республикасы бойынша ишки ислер министерствосы, ондагы Ямагатшылык советтинъ агзалары «Мектепке аьзирленмеге ярдамласайык» деген саваплык акциясынынъ биринши шеригин озгардылар. Амалламада КЧР бойынша МВД-сынынъ меканынынъ каралдысында болды. Быйылгы акцияды озгарувда олардынъ партнерлары Россия ФССП-сынынъ республикамыз бойыннан эм калаларыннан йыйылган эдилер. Окувшыларга каратылган сагынувларын КЧР бойынша ишки ислер минис т р и н и н ъ о р ы н б а с а р ы Александр Середа, ерли М ВД-дагы Я магатш ы лы к советтинъ председателининъ борышларын заманлыша толтырувшы Мария Атабиева айттылар. кийимлерди сайламага амал беремиз, - деди М. Атабиева. Амалламадынъ ашылувыннан сонъ, балалар озаятырган яз акында эстелик этип, коьк аспанга туьрли туьсли шарларды йибердилер. Сонъ ишки ислер органларынынъ куллыкшылары балаларга мороженое уьлестирдилер. Артынсыра кишкей дослары м ы зды «Газельлер» мен Черкесск каласындагы «Лето» сатувэтуьв орталыгына аькеттилер. Акциядынъ калыбында балалар оьзлерине яраган кийимлерди эм м ектепке керек затларды сайлап алдылар. КЧР бойынша МВДсы куьнибурын туьзген тизбелер бойынша аьр окувшыды кийимлер мен, каплар ман, мектепке баьри затлар ман толысынша аьжетсизледилер. Балалар эм олардынъ ата-аналары акцияд ы нъ уйгынлавшыларына муьсиревликлерин билдирдилер. Республикамызда баладынъ праволары бойынша Уполномоченныйы Наталья Бондаренкодынъ беркиткенинш е, спонсорларды нъ ша У п р а в л е н и е с и , О Ф - СИН-нинъ республикамыз бойы нш а У правл ениеси, Черкесск каласынынъ прокуратурасы , Росгвардиядынъ КЧР бойынша Управлениеси, республикамызда баладынъ праволары бойынша Уполномоченныйы Наталья Бондаренко, Карашай-Шеркешэнерго, Керуьв Кавказ Россети-Караш айШ еркеш энерго», «Бирлик Россиядынъ Яс гвардиясы» С а в л а й р о с с и я л ы к я м а ­ гатшылык организациясынынъ элшилери, «Газпром м еж регионгаз Ч еркесск» ООО-сы, «Регион Фрост» ф ирм асы , «DM маркет», «Оранжевое небо» туькенлери, Карашай халкынынъ Ассамблеясы, байыр эпшиллер Марат Алиев эм Зарема Шидова болдылар. Айтпага керек, сосы саваплык амалламады КЧР бойынша МВД-сы аьр йыл сайын озгарады. Быйыл акция етинши кере озды. Акцияда савлайы эллиге ювык социаллык демевден керексинетаган бала катнаскан. Олар республикамыздынъ туьрли районларын- - Бир неше куьннен сиз баьринъиз де мектеплерге б а р а я кс ы н ъ ы з. С и зи н ъ акыллы, билимге ымтылыслы, тербиялы болып оьскенинъиз бизим уьш ин бек маьнели. Сиз ямагат арасында керекли кеспилерди алганынъызды, наьсипли аьеллерди туьзип яш аганынъызды суьемиз. Биз сизинъ е ти м и сл е р и н ъ и зге суьйинмеге эм сизге оьктемсип карамага суьемиз, - деди А. Середа. - Биз балаларга кийимлерди эм баьри керекли затларды тек сатып алып савгал ам ага тувы л , аьр окувшыга биз бен бирге туькенге барып, оьзине яраган КЧР бойынша МВД-сынынъ ярдамлары ман республикамыз бойынша уьш мынъга ювык бала мектепке аьзирленген. - Мен сизге тек йогары белгилерди алганынъызды, алды га салган мы ратларынъызга етип барганынъызды сагынаман. Аьдем алдына мы рат салган болса, онынъ уьстинде коьп куллык этеди эм яшавда етимиске етиседи. Мен сизге бу йоьнелисте уьстинликлерди сагынаман! — деди Н. Бондаренко. 
27 просмотров


Айран - 43%
 
Курорты Карачаево-Черкесии - 40%
 
Вода Карачаево-Черкесии - 12%
 
Горный чай - 4%
 
Сады Карачаево-Черкесии - 1%
 
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Нас уже 250 тысяч.
Присоединяйтесь