СКФО В Северной Осетии 61-летний водитель обвиняется в смерти мотоциклиста СКФО В зоопарке Ставрополя для животных обустроили душ Актуально «Единая Россия» представит Президенту РФ кандидатуру Рашида Темрезова на должность Главы Карачаево-Черкесии СКФО МВД Дагестана сообщило о задержании подозреваемых в выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса Актуально Движение по мосту в ауле Каменомост Карачаево-Черкесии восстановлено

Лэжьыгъэ къэси хабзэ иIэжщ

14.07.2015 875
Лэжьыгъэ къэси хабзэ иIэжщ
семинар нальчик2Мыпхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту, иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIащ «Деятельность ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений «Единство российской нации» зи фIэщыгъэцIэ хэгъуэгу семинар. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я Ассамблеем. Семинарыр екIуэкIащ махуиплIкIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтахэщ УФ-м и нэIэ щIэту лажьэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ комиссым хэт Худолеев Андрей, лъэпкъыбэр я щэнхабзэкIэ зэхъуэжынымкIэ МГУКИ купсэм и кафедрэм и доцент Кучинский Сергей, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я Ассамблеем и лIыкIуэхэр, ресурсхэм ехьэлIа купсэхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм хуэзыгъасэ IэщIагъэрылажьэхэр, нэгъуэщI куэд. Семинарыр къыщызэIуах махуэм къеблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым жылагъуэ зэхыхьэхэмрэ лъэпкъ Iуэхухэмрэ зи нэIэ щIэт Управленэм и унафэщI КIурашын Анзоррэ абы и къуэдзэ Джэрджокъуэ Жамублэтрэ. Я пэублэ псалъэхэмкIэ ахэр къытепсэлъыхьащ лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр егъэфIэкIуэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкI лэжьыгъэфI щапхъэхэм. Абыхэм ящыщ зыуи ягъэбелджылащ мы семинарыр республикэм къызэрыщызэрагъэпэщар. - Япэ идгъэщыпхъэу, пщэрылъ пэрыту нобэкIэ щыIэр лъэпкъ зэхуэмыдхэм я зэхущытыкIэращ. Аращ зыхуэдгъэзапхъэр ди нэIэр. Сыту жыпIэмэ, сыт хуэдэ республикэми и псэукIэри, социальнэ-экономикэ, ди лэжьыгъэри. Мурадхэри нэхъыбэу зытетщIыхьын хуейр лъэпкъыбэм я зэгурыIуэныгъэ лъагъуэхэращ. Къэбэрдей-Балъкъэр закъуэр къэтщтэнщи, лъэпкъи 100-м щыщ цIыхухэр мы зэманым щопсэу. Абыхэм я хьэлэмэтхэр зыхъумэ жылагъуэ зэхыхьэу 85 республикэм щолажьэ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, а псом я хьэрычэтыр зыхуэгъэзапхъэр зы лъэныкъуэщ – я нэIэ щIэт лъэпкъхэм яку зэщыхъуэ Iуэху мыщхьэпэхэр къыдэмыгъэхуэнращ ,- жиIащ КIурашын Анзор. семинар нальчикУрысейм щыпсэу лъэпкъхэм я Ассамблеем семинарыр къыщызэригъэпщми ар дыдэращ мураду зыхуигъэувыжар. Илъэс 17-кIэ узэIэбэкIыжмэ, Абдулатипов Рэмэзан я пашэу хьэрэчэтыщIэ гупым зи лъабжьэ ягъэтIылъа Ассамблеер нобэ къыздэсым хуолажьэ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным, я щэнхабзэр зэпхыным. Мы семинарми мурад нэхъыщхьэу хуагъэувар ресурс купсэхэр къагъэсэбэпкIэрэ, лъэпкъ зэхущытыкIэфIым хуэлажьэ фондхэм къэрал грантхэр зыIэрагъыхьэнымкIэ защIэгъэкъуэнращ. А лъэныкъуэм хуэунэтIауэ мы зэманым къэралым егъэбелджылы зэпыт грант зэхуэмыдэхэр. Арами фондхэм я нэхъыбэм нэгъэсауэ яцIыхукъым апхуэдэ лэжьыгъэр зэрызэфIахыфыну Iэмалхэр, хабзэхэр. Семинарым къекIуэлIа гъэсакIуэхэм зэрагъэбелджылащи, мурадыфI дахэу сыт хуэдэ къомыхьэжьами, ар нэгъэсауэ наIуэ умыщIмэ, хабзэ щыIэхэм тету зэтомыгъэпсыхьэмэ, грантыр къыуамытынри шынагъуэщ. Сыту жыпIэмэ, уи мурадым хэплъэ щIэплъыкIакIуэхэм гупсэхуу къагурыбгъэIуапхъэщ зи ужь уихьэ Iуэхумрэ абы къыпэкIуэну сэбэпымрэ. Ар и щхьэусыгъуэу, семинарым къекIуэлIащ Къэбэрдей-Балъкэрым щыщу, «Машук» щIалэгъуалэ зэхыхьэм зи проектхэр езыхьэлIэну хуей ныбжьыщIэхэри. Абыхэми ар дыдэ гукъеуэрат яIэр – я проектхэр нэхъ наIуэу щIэплъкыIакIуэхэм я пащхьэ илъхьэнырат. семинар нальчик3Абы папщIэ, илъэс къэси хэгъуэгу щхьэхуэхэм хуэзыгъасэ семинархэр къызэрызэрагъэпэщыным и ужь итщ. Махуищым къриубыдэу, къызэхуэсахэм къахутепсэлъыхьащ грантхэм хуэунэтIауэ лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIыпхъэм, ар къызэрызэрагъэпэщыпхъэ хабзэхэм. Абы къыщымынэу, пщэрылъ нэхъыщхьэу ягъэнэIуар лъэпкъхэм я зэхущытыкIэ узыншэм хуэгъэзауэ лъэпощхьэпохэр къызэнэкIынращ. Псалъэм папщIэ, семинарым нэгъэсауэ щытепсэлъыхьащ лъэпкъ зэгурымыIуэныгъэхэр къыщIежьэ щхьэусыгъуэхэм, ахэр къызэрызэранэкIыфыну Iэмалхэм, нэгъуэщI куэдым. Ищхъэрэ Кавказ республикэхэм деж лъэпкъ Iуэхухэр зи нэIэ щIэзыгъэт къэрал, жылагъуэ зэхыхьэхэм къабгъэдэкIыу семинарым къекIуэлIахэм я еплъыкIэм щIэдэIуащ. Семинарым наIуэ зэрыщащIащи, фондхэм яхуэгъэза къэрал грантхэм цIыхухэм нэIуасэ зыхуащIыфынущ «https://забудущее.рф» сайтым деж. Абы къыщымынэу, «https://ассамблеянародов.рф» сайтым лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ мы зэманым къэралым къыщрахьэжьэ мурадыфIу, хьэрычэт махуэу хъуар щагъуэтынущ.
875 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХ
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный