СКФО В горах Ингушетии выше 2 тыс. метров — лавиноопасно СКФО В Чечне завершился чемпионат по кикбоксингу К-1 СКФО На дорогах Дагестана в 2021 году погибли 307 человек СКФО Кисловодск лидирует по числу бронирования туров на лето СКФО «Россети Северный Кавказ» на 7 % перевыполнили ремонтную программу 2021 года

ЛАШВАКВА ЛЦРИ ШТА ЙАЗЫНАРХАПI

25.03.2021 37
ЛАШВАКВА  ЛЦРИ ШТА ЙАЗЫНАРХАПI
Сквш 43 йацта хІышта акультура дазынхитІ Къарча-Черкес Республикала гІатгара зму артист САКИЕВА Римма ХІамзат йпхІа. Ари ашвахІвагІв бергьльы дхвыцын угІалагата анота гІальма йазалхта дазапхьатІ, жвасквшапхьадзара руацІа йщаквгылыз лбжьы акъару рахІагьи йымчхара акІвымкІва йгьалдзгІум. Сакиева (ХІасан) Римма асквш 1956 агIан Учкекен кыт дйытІ. Ауаъа йтагылу акультура Тдзы ауи агІангьи ахьыз дута йгун, йгІаныршаз акружокква рпны йырбжьуз аршІыйагІвчва шІаква йрыуата акультури азъазари зъачІвагІахуз щардагІвын. Римма лаба ХІамзат йпхІа лнапІы йкІын амакъымква ъабыжьгауа ашта лйырбарныс дйырцатІ. Акультура Тдзы адиректор Людмила Петр йпхІа асаби дгІалыздзыргІвын йылхІватІ: «Ари апхІвыспа чкІвын дашвахІвагІвхуштІ». – Ауи лажваква сыршІыйара мгІва зрыкІкІауа йачІвахатІ, – лхІвитІ ашвахІвагІв. – Аквтанай апхьарта амщтахь Черкесск музыка училища дирижер-хор хъвшара сыцІалтІ. Ауаъа сарыпхьагІвчва йгІаршІскІгIаз ашвапха акІвпІ сапхъахьыла нхара йащатахаз. Римма ХІамзат йпхІа лынхара ашвахІварала арыпхьагІвта Псыжв квтанай апхьарта апны асквш 1977 агІан йджвыквылцІатІ. АзгІашыкърала йырчвыз аъачІвагІагІв шІа апхьара сахІатквала дгІашІамсуата, ршІыйара злу апхьагІвчва кІьыдата дрыдынхалуан. Ауат арайон анкъвакъвраква йрылалжьуан, апхъагылараква йызнымкІва йгІатыргун, артшхъвагаква гІарквнадыргун. Ауи амщтахь ареспублика библиотека «Азъазара» хъвшара дынхауата астудентква йгьи Черкесск город чкІвыныргІа рыхъазла йакІвлыршуз амузыка хъвлапынква щардагІв гІазырддун. Ауат рпны аромансква, аурышв уагІа, Къарча-Черкес ауагІахъаква рашваква апшыгІвчва азылрыдзыргІвуан. Ауаса Римма рахІа заман гвлахІарата йылпхьадзауа асквш 1979 угIалагата Къарча-Черкес арадиуа ахор дъадзанхаз ажвахсквша ракІвпІ. АшвахІвагІв бергьльы, акомпозитор Йуан Мусса унашва зхъицІуз арадиуа ахор акъраль шабгула йбергьльын. Ставрополь край, Белгород область, Адыгея, Абхазия, Къабард-Балкъар, Москва а-Союзква р-Тдзы а-Колонна зал датшагьи щардазджьара рконцертква акІвшун, йъакІвызлакІгьи апшыгІвчва напІасра дула йдыртлапІун. Сакиева Римма дхормейстерын йгьи дсолистын. Ауи ауагІахъа ашваква ргІахчара, ажвлара йрылагара, ауагІахъаква райгвара рыбагъьара къарута йрылалцІаз ахъазла ртшхъвага щарда гІалквнадыргатІ. Сакиева Римма ауи атлахан пхата лгвы йгІатахатІ. Йара ауаса зынгьи йылхъмаштылхуата лгвы апны хвырта гІаннажьтІ ахор анамцІырщтхуаз азамангьи. – Ауи хІкъраль алпІлата акультура тыдзква, амузейква, атеатрква, акинотеатрква рышвква анрымтІыхуаз асквш 90- ква рагІан акІвпІ. Ауи агІан йхІхътшаз саназхъвыцхуа сгвы тшаднарпІцІылитІ, – лхІвитІ акультура анхагІвы. – Адгьыл ахъынхІвра гІашІасдзыхІщун, хІшгвыпу хІчІвыуан, йгІаншаз хІхъа йыгьхІзытамыршвузтІ. Жвасквшапхьадзара йынхаз ахор хІзыгІамхчауата йхъыргІвахтІ. Арынок азазаъащаква рымгІва йтагылыз хIкъраль аунашвачпагІвчва ауагІа акультура закІылагьи йазыбжахымкІва йырпхьадзатІ. Ауи аъаща акІвпІ акъраль йаргьи ласдза йщаквызрысыз, йауа ухІварыквын, адуней ъадзащаквгылу апхъапхъа йыквчвгІахуа зыбызшва, зкультура, зцІасква зчвыдзуа шракІву атурых йгІанахІвитІ. Ауаса, АлахІ йбзирала, йцІыхъвахауа асквшква Россия аунашвачпагІвчва йгІаргвынгІвытІ: зтурых, зкультура, зуагІахъа ззыхчауа акъраль апны акІвпІ зтшдырра хІагІу абанпара ъагІадзынгылуаш. Ауи хІгвы арбзиитІ, Къарча-Черкес ауагІахъаква ркультура, разъазара гІахчара ахъазла ахІбачва рабанпара хІъамайчыз йшабзиру хІхъагвы аквыта йхІзыхІвитІ. Згвы цхIауа, патриотра злу, зтшдырра хIагIу уагIа аъамзарквын, абзазара гIашIасрын. ЗъачIвагIа бзи йызбуз, амагIны цIолата йгIазгвынгIвуаз арадиуа ахор анхагIвчва азаман хIатла агIан йадзхъачIван, ауаса йшамуаш, закI чпара шатахъу щаквдыргылтI. ЙгIарцхърагIушыз гIвычIвгIвыс гвыбзыгъагьи дгIараутI. Ахор йалаз рыуа рахIа йджьгарыз Сакиева Риммагьи дрылата Черкесск йтагылаз «Химик» культура Тдзы нхара йнарахвтI, ауаъа йгIаныршаз «Исламей» ашвахIвари агIахIври рансамбль йаршIыйагIвчвахатI. Акультура Тдзы дзыруыхваз йгьи зхъпшылра йацIаз Черкесск ахимия рхарджьра завод аунашвачпагIв Цахилов Захар Сосланбек йпа йбзирала ашвахIвагIвчва разъазара гьгIашIамстI, бзазара мгIва шIыц йыквгылтI. ХIреспубликала зыхьыз бергьльу Луценко Лидия лакIвпI ауи агIан агвып адызкIылхта йунашвачпагIвхаз. «Исламей» ансамбль Къарча-Черкес ауагIахъаква ргIахIвракви рашвакви хIкъраль утыцIтагьи йддырдыруа агастрольква йцун, Испания–Португалия фольклор фестиваль, Москва а-Кремль Дворец, ВДНХ рпны йакIвшаз аконцертква йрылан. – Москва ахимия завод аюбилей андыртлапIуз агIвымакъральква йгIартыцIыз ахимия рхарджьыгIвчвагьи аъан. Трыкв йгIатыцIыз ачеркес ъанатIанкъвгагIв аконцерт амщтахь гватрата йсзалихыз гьсхъаштылхуам, – йгIалгвалашвахитI Римма. – «Сара сгIазлыцIыз амхIаджьырква КIавкIаз йауапI. АлахI дбзыразхатI, «Синана» ашвала сгвы пшыхь табрыстI. Ауаса, абаза бызшвала ашва йапхъахауата йызгIатI. Йбаргву ауи абызшвала йбхIваз ашва узыхIвушта заджвы йгIасайхIвзарквын, йыгьхъасымцIарызтI», – йджьайщун ауи. Абарауаса Цахилов Захар Сосланбек йпа йбзирала хIбзазара йджьащахъву аршIыйара гIаншараквала йырчвын. Ауи азъазара бзи йбун, йхъатала хIрепетицияква анакIвшуз азал дыгIвначIвата ацIыхъвадза дырпшуан, хIфашанадзара раъаща дахъпшылуан. ХIгIапсузтIхIва, хIылагьи пшуан. АгIвымакъральква йгIартыцIуаз ахимия промышленность аъачIвагIагIвчва рларпшра программа хIконцертква ракIвын йызладгалаз. Асасчва Архыз, Домбай, Теберда рымбауата йыгьтымцIхуазтI. Химия рхарджьра адкIылара аунашвачпагIв адуней анихIваджь лдзгIара дудздзата йхIзалтI. Щарда йнамихуата «Исламей» ансамбльгьи мачI-мачIымца йалпIлахтI. Асквш 2000 йгIашIарышвта Сакиева Римма Черкесск город амэрия культурала ахъвшара ахъпшылра йацIу «Нарт» ансамбль далата ашва лхIвитI, ауи йацлырцауата Къарча-Черкес акультури азъазари рколледж ахор лашвахIварала йлырбайитI. Ауи лрепертуар Къарча-Черкес, КъабардБалкъар, ГIвадахь Россия ашIыпIа щарда ркомпозиторква рынхараква, аромансква, аурышв уагIа ашваква алапI. Къарча-Черкес къральыгIва телерадиуа афонотека ауи йлашвата швбжакI зну авидео йгьи аудиогIвыраква щтIапI. ЙгIалкIгIара атахъыпI Сакиева Римма фонограмма ацIата ашва зынгьи йшлымхIвауа. «Ббжьы хIыбыхъвква гIатдрыхIвачвгIитI, ауи апш къару амазлара ахъазла запш кнопкIайищтI бызквхIауа? – йлыцымшыркъвитI ауи лынбжьагIвчва. «Ауи сгвы йгIатыцIитI, закIы гIанызымжьуата ауагIа йрыласшитIта акIвпI къару заму? – дымшыркъвауа ларгьи джьауап алтхитI. АшвахIвагIв лажваква йрызхъауымцIушта йгьаъам. ЛшIахъа пшдза агвыргъьара нур гIахъыцIуа асцена дангIаквылра зынла ухъылкъьалитI, лашваква бзи йылбауа л-Псадгьыл, хIышта ауагIахъаква зымгIва йшырзынарху кьангьаш гьазгIаугуам. Къарча-Черкес ауагIахъа культура атшауацIыхра зкъару ду алу аршIыйагIв гвымчIва уахьчIвала апсахра бзиква ъаншауа, йалкIгIата, хIреспублика аунашвачпагIвчва акультура тшъазынадырхаз, акультура йгьи азъазара нхарта шIыцква ъагIаншауа, йаъу рчIаджьра ъаддрадзауа, рымлыкв-техника щата ъагъьырчIвуа, ареспублика филармония йгьи театр рырчIаджьра ахачIвква йъарылу гвылагьи псылагьи дайгвыргъьитI йгьи йгIадзынгылуа ашIаква акультура, амузыка азъазара, ауагIахъа макъымква тшъарзаргванырчIвуа гвышхвара ду гIалыланацIитI. УачIвы з
37 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный