Актуально В Карачаево-Черкесии торжественно отметили 160-летие со дня рождения великого поэта Коста Хетагурова Актуально Свыше 50 многоэтажек капитально отремонтируют в этом году в Карачаево-Черкесии СКФО В Кисловодске вырубают больные каштаны СКФО Артём Здунов встретился с представителями бизнес-сообщества Актуально Отопительный сезон начался в школах, детсадах и больницах Черкесска

КЫРЩЫНЪ тнышы ЭМ КЕЛЕЕКТЕШ

26.04.2019 68
КЫРЩЫНЪ тнышы ЭМ КЕЛЕЕКТЕШ
Юма куьн, 5 апрельде, Черкесск каласы ны нъ Маданият дворецинде республикалык орталыгында спорт-коьлемлик эм аьскершилик-патриотлык куллыгы бойынша билдирилген айлыктынъ тамамларын согувга багысланган торжестволы амаллама озды. Амалламада Черкесск кала мэрининъ биринши орынбасары Алексей Баскаев, Черкесск кала мэрининъ орынбасары Елена Йенсен-Данильчук, КЧР аьскерш илик комиссариатынынъ Черкесск каласы бойынша боьлигининъ басшысы Руслан Шевканов, Черкесск кала мэриясынынъ ден-карувлык культура, спорт эм яс-явка политика бойынша боьлигининъ басшысы Александр Бондаренко, Черкесск кала мэриясынынъ билимлендируьв управлениесининъ басшысы Сусана Калмыкова, кала мэриясынынъ ден-карувлык культура, спорт эм яс-явка полит ика бойынш а управлениесининъ басшысы Александр Бондаренко катнастылар. Республикалык орталыгынынъ М аданият дворецининъ кенъ залына бизим кыралымыздынъ таянышы эм ке л е е кте ги си - Ч еркесск каласынынъ аьскерге шакырувдан алдынгы яслы яс-я вка сы , б и л им л ен д и ­ руьв учреждениелерининъ окувшылары, аьскершиликпатриотлы к клубларды нъ курсантлары йыйылган эдилер. Олардынъ коьбиси яс аьскершилердинъ кийимлерин кийген эдилер. Ашыклап айтканда, уьйкен залда бос орын йок эди. Ол анъламлы, Элди коршалав - ол онда яшайтаган аьр ким уьшин кие борыш. Оны аьр кимге де бала шагыннан алып синъдируьв, а т а -б а б а л а р ы м ы з д ы н ъ коьплеген аркаларыны нъ аьскершилик баьтирликперининъ коьриминде шынты патриотларды тербиялав айлак бек маьнели. Сонынъ уьшин де спорт-коьлемлик, аьскерш илик-патриотл ы к кул л ы кты б е л си н л е н д и - руьвге, болганынша коьлем яс-явкады тартувга айырым эс бериледи. Сондай куллык республикалык орталыгыны нъ орта б и л им л ен д и ­ руьв организацияларында да ызлы-ыз бардырылады. Онынъ акында амалламада ашык айтылды. Б иринш и болы п соьз Черкесск кала мэрининъ биринши орынбасары Алексей Баскаевке берилди. Ол залга йыйылганларды саламлай келип, буьгуьнгиндей амалламалар дайым озгарылатаганларын эм йылдан-йылга катнасувшыларынынъ саны оьсетаганын эм коьрсетимлер де коьрнекпи болатаганларын белгиледи. - Быйыл тек Черкесск каласында 700-ден артык спорт-коьлемлик эм аьскершилик-патриотлык амалламалар озгарылганлар, оларда он мынънан артык бала катнаскан. Сосы куллыктынъ м аьнелигин баьримиз де анълаймыз. Ол Уллы Аталык кавгасынынъ ветеранлары ман йолыгыслар, музейлер, эстеликли ерлер бойынша экскурсиялар, спортты нъ аьскерш илик туьрлилери бойынша сынаслар, эстафеталар, турнирлер уйгынлав эм озгарув, ашыклап айтканда, тар и хл и к эсти сакпавга, оьсип келеятырган аркады шыныктырувга эм тербиялавга каратылган куллыктынъ савлайы болады. Баалы окытувш ылар, тербияланувшыларынъызга сосы заманды кызыкпы эм пайдалы эткенинъ из у ь ­ шин сизге разылыкты билдирм еге суьем ен. Бизим б алалары м ы зга айы ры м айтаягы м сол, досласы п билуьвликтей, берген соьзинъди тутувдай касиетлерди, йигерликти, йигитликти, намыслыкты, алаллыкты оьзинъизде тербияланъы з. Эртен биз кайдай калада, республикада, кыралда яшаягымыз сизинъ баьринъиз бен байланыслы, сизге етимислерди, сырагалы болувды, баьри ийгиликлерди сагынаман, - деди Алексей Баскаев. Сонъ спорт-коьлем лик эм аьскерш илик-патриотлык куллык бойынша кала айлыгынынъ енъуьвшилери белгилендилер. Айтпага, кала айлыгынынъ тамамлары ны нъ ортак коьрсетимлери бойынша баргылы орынларга каладынъ ортак билимлендируьв учреждениелери - 1 8 эм 17 номерли лиц ейл ер эм 8 номерли орта мектеп, тетесинше, биринши, экинши эм уьшинши дережели дипломлар ман эм баргылар ман савгаландылар. Булайда белгилеп озайык, республикалык орталыгынынъ ортак билимлендируьв организацияларынынъ аьр бириси де, ортак кала амалламаларыннан баска болып, оьзинде аьр куьн сайын коьрсетилген йоьнелислер бойынша айырым куллыкты бардырган. Ортак билимлендируьв организациясында спорт эм коршаланув-коьлемлик куллыкты уйгынлав эм озгарув бойынша каладынъ ортак билимлендируьв организациялары - 19 номерли лицей, 3 эм 6 номерли орта мектеплер, тетесинше, биринши, экинши эм уьшинши дережели дипломлар ман белгилендилер. Сосы йылдынъ басында калада «Зарница» яс оьспирлердинъ аьскершилик-спорт ойынларынынъ мектеп эм муниципал шаклары озганлар. «Сосы амаллама кенъ яйылады эм онынъ катнасувшыларынынъ саны да оьседи эм коьрсетимлери де йогарыга коьтериледилер. Меним ойлавымша, сосы амалламалар бойынша Черкесск каласы республикада алдыда барады. Келеек йылда да ийги етимислерди сагы нам ан», - деди КЧР аьскерш илик комиссариатынынъ Черкесск бойынша боьлигининъ басшысы Руслан Шевканов. «Зарниц а» аьскерш илик-спорт ойынларынынъ муниципал шагынынъ енъуьвш илери - 15 номерли лицей, 18 номерли гимназия эм 16 номерли тмназия-балалар бавы Черкесск кала м эриясы ны нъ бил им л ендируьв управлениесининъ, тетесинше, биринши, экинши эм уьшинши дережели дипломлары ман эм баргылары ман савгаландылар. Сондай болып, Черкессктинъ мэриясынынъ кишкей залында «Иске эм коршалавга аьзирмен» (ГТО) савлайроссиялы к ден-карувлык-спорт комплексининъ кезуьвли шагы бойы нш а белгилерди беруьвге багысланган амаллама озды. Оны кала м эриясы ны нъ д е н -ка р у в л ы к кул ьтур а , спорт эм яс-явка политика бойы нш а у п р а в л е н и е си ­ нинъ басшысы Александр Бондаренко юргистти. Амаллам ада сыйлы конаклар кебинде КЧР ден-карувлык культура эм спорт бойынша министрининъ орынбасары Мурат Агиров эм кала мэрининъ орынбасары Елена Йенсен-Данильчук катнастылар. С онъ гы за м а н л а р д а , Елена Й енсен-Д анильчук белгилегенинше, кыралда ден-карувлы к культурады эм спортты оьрлендируьв соравларына уьйкен маьне бериледи. А йтпага, 2018 йы лда Ч е р ке сск каласы бойынша ГТО мардаларын толтырувда 900 ювык аьдем катнаскан. Быйыл окувшылардан баска болып ГТО мардалары н толты рувда КЧР МВД-нынъ, КЧР МЧСнинъ элш илери, о кы тув ­ шылар коллективлери катнасканлар, а энъ кишкей катнасувшысына янъыларда тек 6 йыл толган. Кала мэрининъ орынбасарынынъ айтувынша, ГТО-дынъ айырым катнасувш ы лары аьвелги коьрсетимлерин ийгилендирмеге шалысканлар, быйыл олар алтын белгилердинъ иелери болганлар. А м а л л а м а д ы н ъ б а - рысында 50 ГТО белгиси (туьрли оьлшемли - алтын, куьм ис, бакыр белгилер) берилдилер. 
68 просмотров


Айран - 43%
 
Курорты Карачаево-Черкесии - 40%
 
Вода Карачаево-Черкесии - 12%
 
Горный чай - 4%
 
Сады Карачаево-Черкесии - 1%
 
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Нас уже 250 тысяч.
Присоединяйтесь