Актуально Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Муссы Махова Актуально Карачаево-Черкесия вошла в тройку лидеров на гастрономическом фестивале "Высокая кухня" Актуально В Карачаево-Черкесии состоялись масштабные празднования в честь 323-летия образования Кубанского казачьего войска Актуально Выставка творческих работ студентов и педагогов факультета дизайна СКГА открылась в Карачаево-Черкесии СКФО Двое жителей Махачкалы заподозрены в многомиллионном мошенничестве

КЪАРЧА КЪАЛА СКВШ 90 АХЪЫЦІТІ АДЫРРАКВА, АЦIАС ПШДЗАКВА, АГIАДЖВЫКВЦIАРА ШIЫЦКВА РГАРА

02.11.2017 324
КЪАРЧА КЪАЛА СКВШ 90 АХЪЫЦІТІ АДЫРРАКВА, АЦIАС ПШДЗАКВА, АГIАДЖВЫКВЦIАРА ШIЫЦКВА РГАРА

Асквш 1927 агІан йгІаншаз Къарча город ашІаква йрыштата йыр- пхьадзитІ. Ауаъа йаныр- гІалу Къарча-Черкес къральыгІва универ- ситет йапхьауа анси- сквша йрылахІитІ, аъа- чІвагІа шІыцква йъар- зырбжьауа ахъвшара- ква гІахъыртІитІ. Турых пшдза зму ари агород аюбилей октябрь а 27 йдыртлапІатІ. Ауи ъаныргІалу ашІы- пІа швабыжта йпшдзапІ, абыхъвквала йкІвыршапІ, Теберда йгьи Къвбина дзыгІвква йыртшпын- чІвалапІ. Ауаъа зынгьи пша чвгьа гьгІасуам, ахІа- уа упсып азымхъауата йцкьапІ. Агород йапшым атла- ханква руацІала хьзыта йынкъвнагузгьи гьап- шым. Апхъапхъа Ми- коян-Ша х ар а х ь зын, асквш 1946 йгІашІарышв- та асквш 1957-дза Клу- хори-хІва йапхьун. Ставрополь край йала- накІуаз Къарча-Черкес область ангIащаквдыр- г ы л х йгІашІарышв т а Къарча город ахъатаква зымгІвала тшауацІнахуа йджвыквылтІ. Ауаъа дахІв- рала рынхара джвыквыр- цІатІ ЖБИ, аъамапсы- маква, ахшгІархарджь- ра заводква. Къарча город апны уахьчIвала апхьартаква, зымгIвала йадгалу абиб- лиотека, акультура Тдзы, акинотеатр абзазагIвчва рыхъазла йанакIвызлакI- гьи рышвква тIыпI. Къарча город асквш 90 йазынархаз агвыр- гъьахъв йалаз абза- загІвчва Къарча-Черкес Республика а-Хъада Тем- резов Рашид йыхьызла драйхІвахІвтІ а-Прави- тельства а-Председа- тель УАЗ Аслан. «УахьчІва сквш 90 ахъыцIитI йпшдзадзу ашІы- пІа йаныргІалу Къарча город. Ауи хІреспублика йахъазымкІва, Лагъь КІав- кІазла йагъьу агородква йрыуапІ. Араъа чкІвыныр- гІа щардагІвыта йапхьитІ. Агород йагъьу атшпсщар- таква «йыргвашвта» йа- литІ. Къарча аталырта апны «Горянка» скуль- птура йгІанарбауа ап- хІвыспа пшдза асасчва хІальальта йылрайгвитІ. Зыхьыз бергьльу хІыгІвычІв- гІвысква йрыуата араъа щардагІв гІадзынгылтІ. Сгвы йгІатыцІуата Къар- ча город абзазагІвчва зымгІвагьи срайхІва- хІвитІ. АхІбачва агород атшауацІыхра швгІапса- рата йаду ахъазла квыр- мыш швзысчпитІ. ДахІв- ра, мамыр, згІвадара аб- зазагІвчва зымгІвагьи йшвзыстахъпІ» – йаныпІ Темрезов Рашид йтша- зынархара. Уаз Аслан Къарча го- род шІыцта йалырхыз амэр Динаев Аликгьи дйайхІвахІвтІ. Амэр йгІа- чважвара апны йшгІа- ликІгІазла, агород аны- быжьла йшІаркІвазтІхІва, йбайу турых амапІ. – ХІгород йбзазауа ап- хьахьаква, агІвгІвчва, ас- портсменква, артистква хІхъа рыладухитІ. Уахь- чІва йхІыртлапІауа йапшу агвыргъьахъвква рагІан тгІачвакІта хІаларпата хІшбзазауа рыцІагьи цІо- лата йхІылахІхІвитІ. ХІго- род зуыхваз йанакІвыз- лакІгьи ажва пхала йгІахІ- гвалашвахлуштІ. Абашта айсра Ду агІан хъацІара гІазырбауата хІшІыпІа пшдзаква рхчара йазгы- лызгьи, афронт йпшцІаз йырцхърагІузгьи, быз- швала йапшым атыл ан- хагІвчвагьи анцІрала хІхъмаш- тылра йалазлуштІ. Агород ахьыз пшдза- та йзыргауа дрыуапІ аэ- кономика наукаква ркан- дидат, адоцент Байра- муков Исмаил Хзыр йпа. Ауи «Къарча город чІахІ- ра зму абзазагІв» хьзы гІайквнадыргатІ. Ауи йап- шу агІвычІвгІвысква йгІа- дзынгылуа чкІвыныргІа рыхъазла швапхата йа- литІ, – йхІватІ Динаев Алик. Агород аквта пло- щадь йаныргІалыз аэк- ранла хІкъраль йапшым агородква, США йала- накІуа Колорадо штат абзазагІвчва Къарча аю- билей йазынарху ажва пхаква рхІватІ. ХІреспубликала арып- хьагІвчва райхІарагІв ъа- чІвагІа ъагІацІыргаз ау- ниверситет йгьи ауи ъа- ныргІалу Къарча город йа- накІвызлакІгьи пхата йгІаргвалашвахитІ. УахьчIвала агород дахIврала тшауацIна- хитI. Ауаъа хIреспубли- ка апхъаламгIвайсра зкъару алу абзазагIвчва йгIарыцIагылуа абанпа- раквагьи ауи йшазыр- бжьуш кьангьашра гьа- лам.

324 просмотров

Читайте такжеАйран - 43%
 
Курорты Карачаево-Черкесии - 40%
 
Вода Карачаево-Черкесии - 12%
 
Горный чай - 4%
 
Сады Карачаево-Черкесии - 1%
 
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Нас уже 250 тысяч.
Присоединяйтесь