Актуально С ночи 3 декабря и весь завтрашний день в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно СКФО Министр просвещения России посетит строящиеся в Ингушетии объекты образования СКФО В Чечне вручили подарки детям с ОВЗ СКФО Минэнерго Дагестана добивается снижение цен на газомоторное топливо СКФО 424 новых случая заражения ВИЧ выявлено на Ставрополье

ДЕПУТАТЛАР БАСШ Ы ДЫ САЙЛАДЫ ЛАР

23.09.2021 37
ДЕПУТАТЛАР БАСШ Ы ДЫ САЙЛАДЫ ЛАР
19 сентябрьде - Россия Федерациясынынъ депутатларын сайлавларынынъ сонъгы куьнинде Карашай-Шеркеш Республикасы ны нъ Х ал к Йыйынынынъ (Парламентининъ) сессиясында баьри парламентарийлер бир давыстан Карашай-Шеркеш ерининъ Басшысынынъ ис орынына Рашид Темрезовты сайладылар. Ол республикады 2011 йылдынъ март айыннан алып басшылайды. Рашид Темрезов яне бес йылга сайланды. Сессиядынъ куллыгында СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшиси Юрий Чайка, оннан баска Федерация Советининъ агзалары эм Россиядынъ Оькиметлик Думасынынъ депутатлары, КЧР Правительствосынынъ агзалары, республикадынъ кала эм район басшылары, республикадынъ право саклав органларынынъ басшылары, дин элшилери эм оьзгелер катнастылар. Сессияды аша келип, КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели Александр Иванов йыйылыстынъ куьн йосыгына тек бир сорав - «Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысын сайлавлар акында» сорав шыгарылганы акында билдирди. А.Ивановтынъ билдируьвинше, 2021 йылдынъ 28 августында КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) депутатларынынъ тергевине РФ Президенти Владимир Путин уьш кандидатурады билдирген: КЧР Халк Йыйынынынъ депутаты Олег Жедяев, КЧР Халк Йыйынынынъ депутаты, миллет политика, тыскы байланыслар, коммерциялык болмаган организациялардынъ эм СМИ-лердинъ ислери бойынша комитеттинъ председатели Ренат Акбаев эм КЧР-дынъ аьрекетлейтаган Басшысы Рашид Темрезов. Сонъ аьр кайсысы хошлав соьзлерин айттылар. КЧР Басшысын сайлавлар ясыртын давыс беруьв аркалы болдырылган. Сонъ КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели Александр Иванов давыс беруьвдинъ тамамларын билдире келип, Рашид Темрезов уьшин баьри де 48 депутат оьз давысларын бергенлери акында айтты. КЧР Басшысынынъ ис орынына янъыдан сайланган Рашид Темрезов Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Конституциясы ман келисте республикамыздынъ халкына алаллыгы акында ант этти. Сонъ Александр Иванов КЧР Басшысына властьтинъ белгилерин - республикадынъ Басшысынынъ байрагын эм белгисин берди. Амалламада Р.Темрезовты СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшиси Юрий Чайка кутлады. «Сизге Россиядынъ Президенти эм республикадынъ Халк Йыйыны уьйкен сеним эткен. Бу зат республикадынъ Басшысынынъ ис орынында аьрекетинъиздинъ пайдалыгы акында шаатлайды. Россиялык регионларынынъ яс Басшыларынынъ бириси болып, Сиз буьгуьнги куьнге сулыплы политик боласынъыз. Сизинъ басшылавынъыз бан республикада тынышлыкты эм келисуьвликти беркитуьвге каратылган аьрекетлик юргистиледи. Сонъгы йылларда республикада 600-ден артык сокызмет кылаягы, РФ Президенти Владимир Путин салган эсапларды толтырувга баьри затты этееги акында билдирди. Рашид Бориспиевич Темрезовты КЧР Басшысынынъ ис орынына сайланувы ман Керуьв Кавказ мусылманларынынъ Йорыклав орталыгынынъ председатели Исмаил-аьжи Бердиев кутлады. Ол республикадынъ Басшысына арбатынгы етимислерди сагынды эм Кие Куранды савгалады. Оннан баска оьзининъ кутлав соьзлерин Пятигорсктынъ эм Черкессктинъ Архиепископы Феофилакт айтты. Ол да оьзининъ савгасын - Библияды берди. Амалламадынъ ызында А.Иванов оьзининъ эм депутатлардынъ атыннан Рашид Темрезовты КЧР Басшысынынъ ис орынына сайланувы ман кутлады, арбатынгы аьрекетинде етимислерди сагынды. ларынынъ Федераллык автономиясынынъ Оьр советининъ председатели: - Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ис орынына сайланувы ман Рашид Бориспиевич Темрезовты ак юректен кутлайман, хайырлы саьатке аьрекетин басласын, дурысын айтканда, эткен куллыгын арбатын бардырсын. Белгилемеге тийисли, Рашид Темрезовтынъ аьрекетине Россия Федерациясынынъ Президенти Владимир Владимирович Путин йогары белги береди эм Карашай-Шеркеш Республикасынынъ коьп миллетли халкынынъ пайдасына аьрекетин етимисли бардырар, деп сенимин этеди. Рашид Бориспиевич КЧР Басшысынынъ ис орынында бай сулып йыйган, ол республикады басшылаган йылларынынъ ишинде оьзин зегенли политик, билимли басшы этип коьрсетип ДЕПУТАТЛАР БАСШ Ы ДЫ САЙЛАДЫ ЛАР циаллык-маьнели объектлер курылганлар, туризм тебенли оьрленеди. Тек озган йы лда р е с п у б ­ ликады 1,5 миллион аьдем йоклаган. Ама алдыда тагы да уьйкен куллык саклайды. Аьвелдегинше, П р е зи д е н тти н ъ «Май» Указларын толтырув маьнели эсап болып калады. Энъ маьнелиси - яшавшылардынъ яшав сапатын ийгилендируьв. Сиз сулыбынъыз эм яшавшылардынъ демеви, федераллык власть органларынынъ эм СКФО-да РФ Президентининъ ваькил элшилигининъ ярдамы аркалы баьри эсапларды толтырып боларсынъыз, деп билемен», - деди Юрий Чайка. Амалламада Рашид Темрезов КЧР Басшысынынъ ис орынына сайланувы, онынъ кандидатурасы уьшин давы сл ард | б е р ге нл е р и уьшин баьрисине разылыгын билдирди. Арбатын да Карашай-Шеркеш ерининъ коьп миллетли халкына алал КЧР Басшысын сайлавлар эм инаугурация амалламасы озган сонъ биз халкымыздынъ абырайлы элшилериннен ойлары ман боьлиспеге тиледик. Валерий Сеперович КАЗАКОВ, Россия ногайкелеятыр. Энъ маьнелиси, ол республикада яш айтаган аьр миллеттинъ, аьр аьдемнинъ яшавын ийгилендируьв уьшин коьп куьшин салады. Сол затлар акында республ икам ы зд а янъы балалар бавлары, мектеплер, спорт KOI пл ексл ери эм оьзге со ц и а л л ы к о б ъ е к т л е р и н и н ъ ашылатаганлары шаатлайдылар. РТемрезовтынъ басшылыгы ман юртымызда туризм тармагы оьрленеди, миллионнан артык туристлер аьлемет табиаты болган бизим регионымызда тыншаядылар. Туристлердинъ коьлем келуьви мен юртымызга берекет те келеди. Энди ямагатшылык организациялардынъ, яшавшылардынъ бас эсабы - биргелесип, тил бирлик тавып, Басшыга ярдам этуьв, неге десе ол миллет тиллерин, маданиятларын саклавга коьп затты этеди. Ол халклардынъ аьдетин-йолын аьруьв билетаган зегенли етекши. Арбатынгы аьрекетинде де Аллаху-таала ога куьш-куват берсин, Басшыдынъ ис орынына хайырлы аягы ман келсин! И см аил Я нбул ат о - болып, ата-аналар кыйналатаган эдилер. Эм ол уьйкен маьселе эди. Икон-Халк авылында баслангыш мектептинъ негизинде балалар бавы ашылганда, яшавшыларга уьйкен куваныш болды. Рашид Бориспиевичтинъ каьрлеви i ен сав. ай республикамызда, аьр бир яшарлык юртта балалар бавлары, мектеплер, спорт майданлары, Маданият уьйлери курылдылар, янъыртылдывич КАТАГАНОВ, Карашай-Шеркеш Республикасы ны нъ м униципал службасы ны нъ сыйлы куллыкшысы: - Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысынынъ ис орынында Рашид Б ориспиевич Темрезов калганы, баьри депутатлар онынъ кандидатурасы уьшин оьз давысларын бергенлери уьшин бек разы болдым. Он йылга ювык заманды онынъ командасында ислегенмен эм Р.Б.Темрезовтынъ болымлыгы, зегенлиги сукландырмай болмады. Онынъ келуьви мен районымызда эм республикамызда коьп ийги туьрленислер болдылар. Эсимде, Ногай районы янъы туьзилген, Магомед Даирович Санглибаев пен бирге ислеген шакта, балалар бавларына шеретлер уьйкен лар. Адил-Халк авылында 25 йылдан артык Маданият уьйи болмаган эм озган йылда янъы меканнынъ ашылувы адилхалкшыларга уьйкен куваныш аькелди. Адил-Халкта, Икон-Халкта, Эркен-Юртта янъы ФАП-лар ашылдылар, Эркен-Шахар поселогында ФОК эм сондай тагы да объектлер курылдылар. Республикадынъ бас каласы - Черкессктинъ коьринислери де - орамлары, янъы тыншаюв ерлери, Ясыл арал паркы эм тагы да коьп онъайлыклар кувандырадылар. Суьйткенде, яс аьдем бола келип, ол коьп затларды этпеге уьлгирген, арбатынгы аьрекетинде де коьп куьш-куватты, йогары етимислерди сагынаман.
37 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный