Актуально В Карачаево-Черкесии прошёл Форум молодых экономистов и управленцев «Наука на высоте» Актуально Специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из г. Москвы провели консультации больных детей КЧР Актуально Премьер-министр Мурат Аргунов провел прием граждан Актуально Глава КЧР Р.Темрезов поздравил работников дорожного хозяйства Республики с профессиональным праздником Актуально В столице Карачаево-Черкесии проходит традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка

«АУАГIА УРАРГВАНЫМКIВА УЫСКIГЬИ ГЬГIАУДАХIВУАШЫМ»

22.03.2019 216
«АУАГIА УРАРГВАНЫМКIВА УЫСКIГЬИ ГЬГIАУДАХIВУАШЫМ»
ШІыпІипхьадза рпны джьгарта тшгІазырбауа уагІа тапІ. Гвым кыт йгІатадрийыз, Черкесск йбзазауа ЧВЗЫКІЬА Рубин МухІарби йпагьи ауат йрапшу ауагІаква дрыуапІ. Рубин Красна Восток квтанай апхьарта данапхьуз угІалагатагьи йыквлагІвчва рпны махъарыхъвара зкІуа, агвып йрапхъагылагІву чкІвынта тшгІайырбауа далагатІ. Ауи дъагІадзынгылыз атгІачва ду апны хабза хъадата йщаквгылаз закІыпІ: агІащара хъара уачвгылра. Йайщчви йахщчви Борис, Асфалина, КІвлица, Рамазан, Лариса, ФатІима йаргьи дрылата анхари абзазари йырчІвыз раби рани ршвапхала йаларпата, ацацхърагІара мчы рызбжьата йгІадзынгылтІ. Рубин йайцІбачва уыжвгІандзарагьи дырцІагылагІвта далитI, ауат закІыла йбжата тынчта дшзымчІвуш йхІвитІ. Рубин йшгІаликІгІазла, ЧвзыкІьаргІа рткъвым ахъачва знапІы бзийу ъачІвагІагІвчва щарда гІарылцІтІ. Йабаду Къайдар абыжьпсыхІвакІла зыхьыз гуз джьий ъазан, ауи айха йнапІы йыцІахъвмаруан. Джыр пкъыгІвата йчпаз акыт ауацІала зунагІва йыгІвнамыз дгьумауашызтІхІва уыжвгІандзарагьи йхабар рхІваркІвитІ. – Саргьи апхьарта сангІалга хъацІа ъачІвагІапІ сызквгІашІасыз. Сдырраква сгІадыргвышхвун, Краснодар политехника институт «Промышленно-гражданское строительство» факультет архъвыхраква бзита йскІын, снарахвтІ, инженер-уыхвагІв ъачІвагІала апхьара сазгІашыкъдзата йджвыквсцІатІ. Ауи йара ауи агІангьи сгьачвыхъарамызтІ. Йауа ухІварыквын, сайщчвагьи саргьи хІаба хІйыцIагылата акІьадыгв ауацІа уыхвара нхарата йчпуз зымгІва йыцхІчпун. Ага ауыла щата бзи сымазтІхІва, съачІвагІа сапхьауа саналага агІан акІвпІ ауи апны йудырырныс йатахъу шщарду ангІасгвынгІвы. Атдзаквгылаква, йапшым административна тыдзква, ацхІа дуква рпроектква, асметаква рлыхра, ащапІы угІалагата хІатларата йырзычхІуш гІапхьадзара шатахъу, уыхвага пкъыгІвата йгІарысабапчІву, ауат ралаща ауасамцара ауыхвара уысква йырпщылу щардадзапІ, ауат рпны хабзала йщаквгылу атахъыраква уыртыцІта амаль змам акІвпІ. УахьчІва хІзаман йыруыхвауа рызджьакІ шахъыгІврыхуа йгьапшмызтІ ауи агІан йгІащтІырхуаз атыдзква, – йхІвитІ ЧвзыкІьа Рубин, йъачІвагІа алкІгІараква айшыста дрыквгІашІасхуата. ХІхаквлагІв аинститут йгІвбахауа акурс дыцІырдата ар къвырльыкъвхара данцагьи дызларцІаз аинженер рхъвква ракІвпІ. Ауи Лагъь Хъара апны къвырльыкъв йхауата йалкІгІата аэродромква шддрычпуз гІайгвалашвахитІ. Алагъь шІыпІа апны ауат ацхІашвы йыквырчпун. Ауи апшта, Красноярск край, Таймыр-Догано-Ненецк район, Хатанги кыт адзхъа йаъу «Хатанга» аэропорт зуыхваз ЧвзыкІьа Рубингьи дрылан. ЙшихІвахуала, аинститут дгІалгата хІшІыпІа дангІахъынхІвых, зынла аинженер хъвдаквцІараква йырхъйауа ацкІыс рабочата дгІалагарныс рыцІа йгІалихтІ. – Синженер бзихара ахъазла съалагаз «ПМК 971» йахъвшараз Учкекен уыхвара участкIа апны монтажникта, штукатурта, акран саквчІвата, ауасамцара уыхвара ъачІвагІата сызланымхаз гьаъам. Ауи апш хачІвы схъа йазсыргылын, ауи амщтахь акІвпІ йгІасдырбаз архарджьра-техника хъвшара апны сынхара анджвыквсцІа. Ауи агIан Черкеск химзавод ауыхвара акIвшун. Ауаъа аучасткIа мастерта снарахвтІ. ЙащтагІайуата схъаргылуамца ахъвшара саунашвачпагІвхатІ, «Агропром» ауыхвара унашвахъцІарта инженер хъадата, ареспублика «Автодор» апроектна институт унашва ахъсцІауатагьи сынхатІ. Асквш 2006 агІан нхара Сбыр сцарныс мурадта йскІын, ауаъагьи йщаквысыз уыхвара организациякІ гІащтІысххырныс сылшатІ. Новосибирск, Кемерово, Омск, Рубцовск датшагьи Сбыр амараташварта шІыпІаква рпны уыхвара щарда скъару рыласцІатІ. Обь дзыгIв йхъысуата йхIуыхваз ацхIа аура метр 950 йнадзитI Ауыхвара уысква адугалырныс, йапшым аъанатІанкъвгагІвчва урангІалырныс гьмайрам. УыскI гІаджвыквсцІата ацІыхъва йнасмырдзакІва сгІашІаста йыгьсыздырхуам. Ари алкІгІара санчкІвыныз угІалагатагьи схІаль йалапІ, – йхІвитІ Рубин йхъагвы аквыта. ЧвзыкIьа Рубин хIшIыпIа апны ЭркеншахIар фачыгIв завод, Черкесск ахимзавод, Курджиново апны цхIа, Къартджьурт амгIваква, Теберда апны Жданов металлургия завод атшпсщара база датшагьи уыхвара щарда дрылан. УахьчІвала Рубин МухІарби йпа дъанхауа Черкесск йтагылу «Многопрофильна-технология колледж» апны уыхвагІв ъачІвагІа астудентква азибжьауата йайрыпхьитІ. Ауи йахъазымкІва, Черкесск йгІвбахауа квтанай апхьарта й-5–8-хауа классква рпны физикали математикали дарыпхьагІвпІ. Ауи ахъазла, йазалху аттестация ахъысрагьи дгьачвыгІамщатІ. ЧвзыкІьа Рубин «Абаза» жвлара мгІвайсра йнапІыцІата дъадзанхаз азаман айшысгьи ажвлара уысква шгІайдахІвуа гІайырбатІ. Красна Восток кыт апны КІавкІаз айсра йаладзыз рхъмаштылра чвахъабага ъагІаншаз ауи йбзира щарда алапІ, згвы цхІауа акыт ачкІвынчвагьи гІайыцІагылын, ауи абзазара йаларжьтІ. Асквш 2009, май а 21 КІавкІаз айсра алгищтара йцІуаз асквш 145 йадахІвуата ачвахъабага ангІахъыртІы йгІашІарышвта сквшигIадза КIавкIаз айсра йаладзыз рхъмаштылра айззараква Красна Восток апынгьи йакIвшитI. – Ажвлара уысква уанрылу акІвпІ ууагІахъа гвбжара щарда шрыму анудыруа, – йхІвитІ Рубин. – Зны Алибердыкъва дгІатыцІын абаза пхІвыскІ цхърагІара дазыбжата тшгІасзыналырхатІ. Москва йхІаракІу апхьарта бзидздзата йгІалгаз ауи лпхІа онкология згІва гІалахвын, лайъазара ахча ду атахъын. ЗгІвадарахчарала хІшІыпІа а-Министерства сцан ауи квота лзалдсрыхра сылшатІ. Йара ауи апшта, Къвбина йауаз ХІвырйа Халид (йпсата бзихатІ) йпа Арсен апхьарта хьапщ медальла дгІалган, йхІаракІу апхьарта апны бюджет тып шизалырхуаш сацхърагІарныс данахІва, тшыззынасырхаз АуагІа Айззара (а-Парламент) йалаз абаза йгьи ачеркес депутатква ауыс йацыркІтІ. Абар ауи ужвы зыхьыз рхІвауа дстоматолог ъазахан дынхитІ. Зны Москва йбзазуз абаза студентква наркотик гІарыцІадрышвын, ауыс ззалыргушта йыздыруаз ауагIаква телефонла сахІвара гІвба йыгьрымчпатІ, хIсабиква гIашIыргатI. Ауи апшта ауагІа йрымдыруа зъара гІаншара алыргара атахъхауайа? ГІвычІвгІвыс заджвыкІ йахІа уицымхърагІаргьи бзидздзапІ, – йхІвитІ ауагIа йырзаргвану Рубин. ХІуагІахъа йрылу йазгвалымсым ари агІвычІвгІвыс йыбызшва бзи йбитІ, данхвыцыз угІалагата атажв-лыгажвква йырхІвауата йагІуз ашIалахІвара турыхкви алокІкви йгІархъыхта шІыцта йара йгІанйыршаз гІвыраквакІгьи хІгазет йгІаквхІцІахьатІ. Рубин рахІагьи гватра ззалихуа Абашта айсра Ду атемала йкъальам йгІахъыцІыз «КІавкІаз абзазагІв йылахь» книга агІацІщтра йазыхІазырта йщтІапІ. ЧвзыкІьа Рубин йаба МухІарби айсра ахъа уалагата ацІыхъвадза дайсытІ. Асквш 1941 агІан Москва йгІадзхъагылыз анамыцаква йырпшІагылыз айсыгІвчва дрыуа заджвын. Ауи КІавкІаз йауазла йадыркIылыз акавалерия гвып дрылата ноябрь а 7 Москва апарадгьи дгІамгІвайстІ. Сталинград, Курск, Ржев датшагьи рахІа йъабылуаз шІыпІа щарда рпны дайсытІ, Берлиндза днадзатІ. Рубин йаба хъацІара гІайырбауа дшайсыз йхъа аладупI. Ауи йкнига йаланакІыз ахабаргІвыраква рыуа урышв бызшвала йатакІта цІыпх Къабард-Балкъар апны йгІацІцІуа «Литературная Кабардино-Балкария» журнал йаншвалтІ. Ари мартІ а 18-гьи йара ауаъа йгІацІцІыз Рубин йроман «Санща» апрезентация акІвшуштІ. УахьчІвала ауи йшгІаликІгІауала, агІвра кІьасата далагазтынгьи, йгвы йту ашвъабгъьы йаницІарныс мурадта йъайчпаз дайгвыргъьахитІ. Йауа ухІварыквын, ашвъабгъьы йанылыз гьузаныххуам. Пхата дгІайгвалашвахитІ й-5-хауа класс апны урышв бызшвали литературали йазрыпхьуз Сычина Татьяна Михаил йпхІа. ДшІата «Допрос коммуниста» пьеса апны афыр хъада йтурасыла йара дгІахъвмарырныс дангIалырх йхъа ду йшибахуаз гьихъаштылхуам. Ари апшта йцІыхъвахауа асквшква йкъачІвахыз зыршІыйара къаруква тшгІахъыртIыз ЧвзыкІьа Рубин уахьчІвала дыгьдыртынчуам, йагІвищтыз данайгІваджьхуагьи аъапІ. МартІ а 17 сквш 70 зхъыцІуаш абаза хъацІа йгвтара бзиква абзазара йшалайжьуаш дащтата йылшауа йчпитІ. Ауи хгІвысабичва драбапІ, ахыгІвгьи йхІаракІу дырра рымапІ. Эльдар дхІаракьатчпагІвпІ, Нателла ашІыпІа тшауацІыхрала РФ а-Министерства агІсквша дынхатI, хІшІыпІа дангІайх угІалагата аюриспруденция дапщылапІ, Пятигорск лингвист университет йгІалгаз Аза Москва йбергьльу фирмакІ апны дынхитІ. Ари агІвычІвгІвыс йюбилейла хІйайхІвахІвуата йызгІвадара дгІанаргвышхвауа ймурадква зымгІва абзазара йзалажьырныс йзыхІтахъпІ.
216 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Умар Текеев, начальник службы радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия, заместитель председателя регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России"
Карамурзин Рамазан Леонович председатель Ассоциациии крестьянско-фермерских хозяйств Карачаевского района, Глава КФХПодписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный