Актуально В КЧР проводят проверку по факту наезда на малолетнего ребенка на электромобиле СКФО В Ставрополе 20 июля пройдут две ярмарки СКФО В Дагестане до конца года планируют достроить 40 объектов водоснабжения СКФО Годовая инфляция в Чечне в июне ускорилась до 7,7% СКФО В Ингушетии борются с загрязнением реки Назранка

АТАКЛЫ ЯЗУВШ Ы ДЫ НЪ МЕРЕКЕСИНЕ БАГЫСЛАНДЫ

02.06.2022 164
АТАКЛЫ ЯЗУВШ Ы ДЫ НЪ МЕРЕКЕСИНЕ БАГЫСЛАНДЫ
27-нши майда У.Д.Алиев атлы Карашай-Шеркеш оьким ет лик университетинде КЧР халк
язувшысы Суюн Имамалиевич Капаев тувганлы 95 йыллык мерекесине
багысланып, «КеруьвКавказ художест волы маданиятынынъ контекст инде ногай адабият
лады.
Конференцияда Россиядынъ туьрли калаларыннан эм регионларыннан:
Москвадынъ, Татарстаннынъ, Башкортостаннынъ,
Крымнынъ, Астраханьнинъ,
Керуьв Кавказ республикаларынынъ илми-тергев эм
билимлендируьв орталыкларынынъ элшилери болатаган аьлимлер, йогары
окув отанларынынъ эм
ортак билимлендируьв
мектеплерининъ окытувшылары катнастылар.
Суюн Капаев - XX
оьмирдинъ ногай адабиятыны нъ классиги.
Ф ольклордынъ, ногай
йыравларынынъ орта
оьмирлердеги поэзиясы ны нъ а ьд етл е рин
синъдирген онынъ яратувшылыгы бай художеклассикасы» деген Савлайроссиялык илми-практ икалы к конф еренция
озды.
Конференциядынъ токтастырувшылары У.Д.Алиев атлы Карашай-Шеркеш
оькиметлик университети
эм Россия ногайларынынъ
Федераллык миллет-культу р а л ы к а в то н о м и я с ы
болдылар, амалламады
КЧГУ-дынъ филология Институтынынъ карашай-балкар эм ногай филологияларынынъ кафедрасы уйгынстволы дуныяды кеплейди.
Сол дуныяда XX оьмирдинъ
тарихлик ислери, онынъ
баьтири-бавырдасынынъ
анъ-анъламлык оьрленуьви
халктынъ, кыралдынъ коьп
оьмирлик тарихи мен, коьп
миллетли адабияттынъ табынышлары ман байланыста оьзлестириледи.
Суюн Капаев - туьрли
жанрларда язылган 30-дан
артык китаптынъ авторы.
Язувшыдынъ «Песня Тазасу», «След времени»,
«Тепло земли», «Созвездие
плеяды» деген эм оьзге
китаплары орыс тилине
коьширилип, Москвадынъ
баспаларында ярык коьргенлер. Суюн Капаев - КЧР
халк язувшысы, Дагестан
Респуб икасын! н' мадаадабият эм саният институтынынъ грамматикалык
тергевлер боьлигининъ тамада илми куллыкшысы,
филология илмилерининъ
докторы, профессор Магомед Магомедов, «Эдиге»
ногай маданият орталыгы» астрахань регионлык
яс-явка ямагатшылык организациясынынъ етекшиси Ильдар Альмухамедов
эм баскалар соьйледилер.
Атасы акында эскеруьвлери
мен Карашай-Шеркеш Республикасынынъ халк язувшысы Иса Капаев боьлисти.
Конференцияда КЧР билимлендируьв эм илми министерствосыннан, илмилик
эм ямагатшылык организациялардан, Россияда эм
тыс кыралларда яшайтаган
ногайлардынъ диаспораАТАКЛЫ ЯЗУВШ Ы ДЫ НЪ
МЕРЕКЕСИНЕ БАГЫСЛАНДЫ
фиядынъ кепленуьвининъ
тарихине эм аьлиги замангы
маьселелерине эм сондай
оьзге темаларга багысланган эдилер.
Конференциядынъ катнасувшылары КЧГУ-га эм
онынъ ректоры Таусолтан
Узденовка конференцияды
уйгынлавда белсинли катнасувлары уьшин муьсиревлерин билдирдилер эм
тилинде йырладылар.
Оннан сонъ конференциядынъ катнасувшылары
секцияларда куллыкларын
бардырдылар. Аьрекетлевдинъ баьри туспарлавлары
бойынша докладлар этилдилер.
К о н ф е р е н ц и я д ы н ъ
ызында тамамлав пленарлык йыйылыс озгарылды.
Сондай болып, КЧГУ-дынъ
нияты ны нъ сыйлы куллыкшысы, ол Сый ордени
мен, Дослык ордени мен
савгаланган. Язувшыдынъ
аты тувган авылында -
Э ркин-Ю ртта, Ч еркесск
каласында, Дагестан Республикасында оьмирлендирилген.
«Быйыл Россия халкларынынъ маданият асабалыгынынъ йылы деп билдирилген, Карашай-Шеркеш
Республикасы оьзининъ 100
йыллык мерекесин белгилейди, республикадынъ
эскили илми орталыгы - Карашай-Шеркеш гуманитарлык тергевлер институтына
90 йыл толады. Сосындай
маьнели ислердинъ аьлинде токтастырувшылардынъ
буьгуьнги конференцияды
озгарув акында ойлары
анъламлы», - деди, амалламады аша келип, конференциядынъ модераторы,
КЧГУ-дынъ карашай-балкар
эм ногай филологиялар кафедрасынынъ профессоры
Насипхан Суюнова.
Йыйылганларды саламлай келип эм баьрисине
етимисли аьрекетлевди
сагынып, КЧГУ-дынъ илми-тергев куллыгы бойынша
проректоры Марина Кубанова, Россия ногайларынынъ
Федераллык миллет-культуралык автономиясынынъ
Оьр советининъ председатели Валерий Казаков, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ миллетлер ислери,
коьлемлик коммуникациялар эм баспа бойынша министрининъ орынбасары
Ислам Хубиев, КГИГИ-динъ
директоры Рамазан Тхагапсов, РАН-нынъ Дагестан
илми орталыгынынъ тил,
ларынынъ атыннан кутлав
телеграм м аларды окып
эситтирдилер.
П л е н а р л ы к й ы й ы -
лысларда окылган докладлар С.И.Капаевтинъ яратувшылыгында фольклор
аьдетлерине, XX оьмирдинъ
ногай адабиятынынъ тарихинде онынъ шыгармаларынынъ орнына, тувган
адабият бойынша мектеп
программасында «Ногайдынъ уьйи» повестине,
практикалык лексикограбу университет миллет тиллерин саклав исине яваплы
карайтаган ногай тилден
окытувшыларды аьзирлейтаган сынъар йогары окув
отан болатаганын белгиледилер.
Конференциядынъ илмилик кесеги кутылганнан
сонъ, Астраханьнен, Дагестаннан эм Карашай-Шеркеш Р еспубликасы ннан
артистлер миллет саз алатларында - кылгобызда эм
домбырада ойнап, ногай
китапханасы окув отанынынъ янъы корпусы нда
Суюн Капаевтинъ китапларынынъ, онынъ яратувшылыгына багысланган
макалалардынъ эм илмилик
куллыклардынъ выставкасын аьзирлеген эди.
(Макала УД.Алиев атлы КЧГУ-ды нъ билдируьви бойынша аьзирленген).
Дурбатларда: конференциядынъ барысыннан
коьринислер
164 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный