Актуально Вопрос модернизации здравоохранения Карачаево-Черкесии обсудили Глава КЧР Р.Темрезов и Министр здравоохранения РФ М.Мурашко в режиме ВКС обсудили Актуально На ВТРК «Архыз» открыт горнолыжный сезон Общество Студенты Карачаево-Черкесии смогут принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» и выиграть гранты на реализацию своих проектов Актуально Жителям Карачаево-Черкесии рассказали, как подготовиться к тесту на COVID-19 СКФО В Чеченской Республике разработали план вакцинации населения от COVID-19

А Н А Л А Р Г А - С Ы И - О Ь Р М Е Т

25.03.2019 170
А Н А Л А Р Г А - С Ы И - О Ь Р М Е Т
Кы скаяклы ларды нъ Халклар ара куьни алдында Черкессктинъ Маданият Дворецинде байрам амалламасы озды. Язлыктынъ биринши байрамына багысланган амалламада Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов, КЧР Хал к Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели Александр Иванов, КЧР Правительствосынынъ Председатели Аслан Озов, Правительстводынъ агзалары, кала эм район басшылары катнастылар. Сосы байрамга республикамы здынъ туьрли муьйислериннен оьз балаларына тийисли тербия берген, кеспилик аьрекетлеринде етимислерди тапкан, туьрли конкурслардынъ эм фест ивальлердинъ енъуьвш илери болган кыскаяклылар шакырылган эдилер. Амалламадынъ басында йыйылганларга ярасык анънынъ занъыравы ман видеоролик коьрсетилди. Сонъ, Черкессктинъ Балалар яратувшылык уьйининъ эм Биринши номерли Посттынъ тербияланувшылары йыйылганларды вальс биювлери мен коьнъиллендирдилер. - Россияда кыскаяклылардынъ Халклар ара куьнин айырым бир йылувлык пан бел гил ейд ил ер. Ол шешекейлер мен эм савгалар ман, суьйикли кыскаяклыларга каратылган энъ ийги сезимлер мен толады. Неге десе кыскаяклылар бизге яшавды савгалайдылар, оьзлерининъ суьювлери мен эм демевлери мен йылувлык бередилер, - деген соьзлер мен аштылар амалламады оны юргистуьвшилер. Байрам амалламасында соьз КЧР Басшысы Рашид Темрезовка берилди. - К а р а ш а й -Ш е р ке ш Республикасынынъ баьри кыскаяклыларына куллыксуьерликлери эм зегенликлери, дуныяды алал эм ийги этпеге болымлыкпары уьшин разылыгымды билдиремен. Сизинъ эрклик исинъиз, кеспилигинъиз аркалы республикамызда ямагатшылык яшавдынъ маьнели якларынынъ ийги якка оьрленуьвлери сезиледилер. Аьр алал исте яде проектте - сизинъ юрегинъиздинъ, зегенлигинъиздинъ эм куллыксуьерлигинъиздинъ кесеги бар. А й ы р ы м р а з ы л ы к соьзлерди коьп балалы аналарга, эм айырым балаларды эм оьксизлерди тербиялайтаган аналарга билдиргим келеди. Аьвелгинше, аналыкты эм балалыкты коршалав республикалык власть органларынынъ маьнели эсапларынынъ санында турадылар. Бу йоьнелисте куллык арбатын да бардырылаяк, сондай болып кыралымыздынъ Президенти Владимир Путин оьзининъ Ой-хатында белгилеген эсапларынынъ калыбында. Элбетте, биз буьгуьн сыйлавымызды кыскаяклылар-ветеранларга эм тыл куллыкшыларына, ветеранлардынъ тул хатынларына, ясы уьйкен аркадынъ баьри кыскаяклыларына билдиремиз. Сизинъ алдынъызда басымызды тоьмен иемиз, узак наьсипли яшавды сагынамыз! - деди Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Басшысы Рашид Темрезов. Оьзининъ соьзининъызында КЧР Басшысы шайир Кайсын Кулиевтинъ ятлавын кыскаяклыларга багыслады. Сонъ Р.Темрезов коьп балалы бес анады «Аналык данъкы» сый белгиси мен савгалады. Олар - Абчар Назировна Асланукова, Зухра Халисовна Батчаева, Роза Мухарбиевна Есенеева, Светлана Владимировна Мелюхова эм Аминат Ануаровна Тхагапсова. Оннан сонъ, 12 кыскаякпыга КЧР Басшысынынъ Разылык хатлары берилдилер. Савгаланган кыскаяклылардынъ санында бизим ердесимиз Медина Амербиевна Баракаева да бар эди. Байрам амалламасында КЧР Халк Йыйынынынъ (Парламентининъ) Председатели А.Иванов эм КЧР Правительствосынынъ Председатели А.Озов оьзлерининъ кутлавларын айттылар эм бир кесек кыскаяклыларды Сый грамоталар ман савгаладылар. Амалламада яс артистлер залда олтырган кыскаяклыларга КЧР Басшысынынъ кутлавы болган савгаларды эм шешекейлерди бердилер. А байрам амалламасын оьзлерининъ йырлары ман эм биювлери мен юртымыздынъ оьнершилери - «Кавказ» биюв ансамбли, «Ак билек» хореографиялык ансамбли, йыршылар Владимир Гавриленко, Шамиль Мижев, Ачар Меремкулов, Таулан Батчаев, Фатима Китаева, Артем Разин эм Ярослав Щекланов боьтен де беккоьрркпи эм эстеликпи эттилер
170 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >
Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный