Актуально Творческая лаборатория «Живая традиция» соберет в КЧР лучших творческих деятелей страны СКФО В Северной Осетии 100 тысяч рублей получат выдающиеся деятели культуры и креативных индустрий СКФО В столице Кабардино-Балкарии начал свою работу первый Северо-Кавказский форум по эндоскопии и эндохирургии Актуально Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил ветеранов и работников САО РАН с 58- ой годовщиной со дня открытия САО РАН Актуально В КЧР 1 сентября откроются сразу 4 новых школы

«ХІАБАДУЧВА РХЪАЦІАРА КВЫРМЫШ АЗЫХІЧПИТІ»

20.10.2017 613
«ХІАБАДУЧВА РХЪАЦІАРА КВЫРМЫШ АЗЫХІЧПИТІ»

Къарча-Черкес Респуб- лика асаби библиотека- ква асквш 2017, апрель а 6 йгІашІарышвта декабрь а 5-дза «Читающая Армия правнуков Победы» акция акІвдыршитІ. Ауи Став- рополь край куль- турала а-Министерст- ва агІаджвыквцІарала йадыргалтІ. Никулин Сергей йы- хьыз зхъу Къарча-Черкес саби библиотека апны ак- ция 2017, апрель а 6 агІан йджвыквылтІ. Ауи апкъ йтата «Великий подвиг ве- ликого народа» гІарбара адыргалтІ. Абиблиотека анхагІвчва йгІаджвыквыр- цІаз аэстафета Къабард- Балкъаргьи йацыркІтІ. Ауи чкІвыныргІа акнига йа- заргванта, патриотра ры- лата йаъазлара йацхъра- гІитІ. Ареспубликала йаныр- гІалу анахьанат асаби биб- лиотекаквагьи ауи ауыс йацыркІуата апхьара кон- ференцияква, йапшым анкъвакъвраква адырга- литІ.

 Абаза район саби библиотека анхагIвчва сентябрь а 6 Псыжв кыт йапхъахауа Гимназия апны Чыкъ Фаризат лкни- га «С тобой говорят ули- цы аула Псыж» гвыпла йапхьатІ. АпхьагІвчва Абаш- та айсра Ду агІан хъацІара гIазырбаз рхаквлагIвчва гІаргвалашвахтІ. Псыжв кыт аквта урам зыхьыз ахъхІвалгIу Къвныжв За- махІщари Уасман йпа Къарча-Черкесла йапхъа- хауата «Совет Союз а-Фыр» хьыз шгIайквнадыргаз гІар- хІватІ. Йара ауаса дгІар- гвалашвахтІ Балахонов Яков йыр йрылата йай- сыз Шан КІарнейгьи.  «Читающая армия правнуков Победы» акция Зеленчук район йаныр- гІалу абиблиотекаквагьи йацыркІтІ. Зеленчук ста- ница аквта библиотека апны асабиква йырзынар- ху ахъвшара аъачІвагІагІв- чва Харченко Леонид «Шел ребятам в ту пору…» йкни- гала апхьара конферен- ция акІвдыршатІ. Асаби- ква йызпхьаз лахІварата йгІарыланацІазла ргвгІа- награква йрыквчважвахтІ. Абиблиотека аъачІва- гІагІвчва «Не забудем их подвиг великий» зхьзыз гІарбара адыргалтІ. Кни- гапхьадза гІаншара кІьы- дакІ йгІаквчважвитІ. Ауат зымгІва алауцІахырквын, Абашта айсра Ду агІан совет уагІахъа р-Псад- гьыл шгІархчаз абгата йгІадырбитІ. АйгІайра Ду йазынархата йакІвшауа акция чкІвыныргІа ртшдыр- ра гІанаршІыхитІ, рпат- риотра йаланархІитІ.

 Къарданыгь станица асаби библиотека апын- гьи «Мы гордимся солда- тами огненных лет» зхьзыз хъмаштылра хъвлапны адыргалтІ, апхьагІвчва «Я прочитаю эту книгу о вой- не», «Память великих лет» гІарбараква йгватшныта тшрыхадыргІвазатІ йгьи шІыцра щарда гІалыркІ- гІатІ. Асаби библиотека ади- ректор Дельщикова На- талья Абашта айсра Ду агІан хъацІара ду гІазыр- баз Никулина Анна дгІалыкв- чважватІ. Ауи 16 ртшхъва- гакІ дыркавалерпІ, Берлин апны а-Баракъ Къапщы аканцелярия ъаныргІалыз атдзы йахъадзлыргылыр- ныс лылшатІ, Москва асквш 1945, июнь а 25 йакІвшаз АйгІайра па- рад далан. Йара ауаса хъацІара гІазырбауа йай- сыз Бутов Стефан йуна- швагьи асабиква йгватш- ныта йаздзыргІвытІ. Ауи й-1679-хауа полк й-32- хауа адивизия дрылата дайсытІ, «Красной звез- ды» – гІворденкІ, «Орден Отечественной войны» йгьи медаль щарда гІайквна- дыргатІ. Айсра амщтахь Бутов Стефан сквшщар- да айъазагІвта дынхатІ. Абиблиотека аъачІва- гІагІв Мисюрина Лидия апхьагІвчва Фатеев Ген- надий йкнига «Доктор Алексеев» йахалыргІвазатІ. Ставрополь край йауу агІвгІвы йхабаргІвыра ап- ны айсра хирург Алексе- ев Иван йылахь гІайыр- батІ. ЧкІвыныргІа азыгІальа- матра ду рымата айсра йгІаквчважвауа акнига- ква йгІарылху ашІчІвара- ква быжьхътІыла йгІап- хьатІ. Ауат айсра бзикІгьи шаъам ужвыгьи зны йгІа- лыркІгІатІ.

 Исправна станица асаби библиотека апын- гьи акция «Читающая ар- мия правнуков Победы» апкъ йтата Алексеев Сер- гей йыршІыйара тшахадыр- гІвазатІ. Ауи йгІахІвахра- ква рпны Абашта айсра Ду агІан ауагІа хъацІарата йгІадырбаз, р-Псадгьыл шырхчаз дгIаквчважвитI. АпхьагІвчва быжьхътІыла «Подвиг сапера» гІахІвах- ра йгІапхьатІ. Ауаъа Бер- лин гІархвитхрала айбащ- раква шакІвшаз йауа- цІыхта дгІарыквчважватІ. ЧкІвыныргІа йызпхьаз лахІварата йгІарылына- цІазла ргвгІанаграква аца- гІвыршахтІ йгьи айсра йаладзыз хъмаштылра дакъикъа йрызгылтІ.

Сторожевая стани- ца саби библиотека апны Митяев Анатолий йкнига «Шестой неполный» йауа- цІыхта йаквчважватІ, агІв- гІвы йгІахІвахраква «Зем- лянка», «Треугольное пись- мо» быжьхътІыла йгІап- хьатІ, «Книжное эхо вой- ны» гІарбара тшахадыр- гІвазатІ.

 Йара ауи апш уыс джьащахъва акІвшатІ Ново- ИсправненскIа станица абиблиотека апынгьи. Абиб- лиотека анхагІвчви аквта- най апхьарта апхьагІвчви йацырхІваз «Священная война» ашвала ахъмаш- тылра хъвлапны гІахъыр- тІытІ. Ауи амщтахь Симо- нов Константин, Байра- мыкъва Халимат, Уткин Иван руысаква йгІарып- хьатІ, агІарбара тшаха- дыргІвазатІ, Космодемьян- ская Зоя фыррата йгІа- лырбаз гІаргвалашвахтІ.

Къарча район библи- отека апны Коста Хетагу- рова кыт квтанай апхьарта й-5-хауа акласс апхьагІв- чва злаз «Маленькие ге- рои большой войны» ап- хьара конференция акІв- дыршатІ. Абиблиотека аъачІвагІагІвчва ауи йа- дахІвуата айсра йгІакв- чважвауа акнигаквала йалу гІарбара джьащахъва адыргалтІ. Асабиква Катаев Ва- лентин йхабаргІвыра «Сын полка» йрызгІапхьатІ. Солн- цев Ваня йгІайыквчважва- уа асатырква апхьагІвчва швабыж йгватшныта йрыз- дзыргІвытІ. Окопква рпны ахьта йащыта, амла йага- та совет солдатква зхъа- нагаз ачкІвын йылахь заджвгьи гвалымста дгьгІан- намжьтІ. Акнига анапаква быжь- хътІыла йанрыпхьа амщ- тахь, асабиква ргвгІа- награква ацагІвыршахтІ. Акция алдыргауата абиб- лиотека аъачІвагІагІвчва йдрыхІазырыз «Пионеры – герои» буклетква апхьагІв- чва йрыларшатІ. Абашта айсра Ду ры- цІа-рыцІа йхъарахитІ, ауа- са ауи ауагІаква рыц- хІагІарата йрызгІанагыз йанакІвызлакІгьи абанпа- раква рхъмаштылра йа- лазлуштІ. Совет уагІа йгІа- тыргаз АйгІайра йахъыцІ- уа асквш 72 йадахІвуата йакІвшауа «Читающая ар- мия правнуков Победы» акциягьи ауи йагІарба- гапІ. Акция йгІадзынгылуа чкІвыныргІа Абашта айс- ра Ду йгІаквчважвауа агвацчпа литература ахьы- ла разыгІальаматра гІар- шІыхара йгьи рпатриот- ра йалархІара йацхъра- гІуштІ.

613 просмотров


Комментарии

Написать
Комментарии >Подписывайтесь на RIAKCHR в Одноклассниках Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “ВКонтакте” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный
Вступайте в сообщество RIAKCHR в “Telegram” Получайте свежие статьи и новые публикации на свой мобильный